Щитов Д. Н., д. е. н. Мешко Н. П.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Провідну роль у швидкому інноваційному розвитку займають високотехнологічні послуги, які відносяться до найбільш наукоємних технологічно інтенсивних секторів світового господарства. Не дивлячись на значну кількість наукових праць в вивченні високотехнологічної сфери національної економіки, недостатньо уваги було приділено вивченню експортного потенціалу високотехнологічних послуг національної економіки. Існують різні наукові підходи щодо розрахунків експортного потенціалу країни [1]. В нашому дослідженні для оцінки експортного потенціалу високотехнологічних послуг національної економіки ми використовуємо розрахунок за формулою:

EPkis=Vkis + Ekis, (1)

де  Vkis – об’єм внутрішнього ринку високотехнологічних послуг національної економіки;

Ekis – обсяги експорту високотехнологічних послуг.

Експорт високотехнологічних послуг в свою чергу, складатиметься з двох підгруп: високотехнологічні послуги з найбільш інтенсивним використанням знань (HKIS) та високотехнологічні послуги з менш інтенсивним використанням знань (LKIS). На рис. 1 представлена динаміка розвитку експортного потенціалу KIS-послуг Німеччини та основних його складових. На ньому ми бачимо стрімкий розвиток експортного потенціалу KIS-послуг Німеччини до 2008 р., та певний спад в 2009–2010 рр. у зв’язку зі світовою фінансовою кризою. Причому, середнє збільшення об’єму експорту HKIS склало 6,35% в рік, а LKIS – 4,95%. В цілому, експортний потенціалKIS-послуг Німеччини збільшувався в середньому на 5,45%, при збільшенні внутрішнього ринку послуг лише на 2,93%. Це привело до збільшення експорту KIS-послуг Німеччини в структурі експортного потенціалу KIS-послуг з 34,39% в 1999 р., до 63,05% в 2010 р. Середнє річне збільшення експорту KIS-послуг в структурі експортного потенціалу KIS-послуг склало 2,39%, що говорить про швидкий рівень розвитку реалізації експортного потенціалу національної економіки країни.

Рис. 1. Експортний потенціал KIS-послуг Німеччини та основні його складові: експорт KIS-послуг (KIS), експорт HKIS та експорт LKIS , 1999–2010 рр.

Рис. 1. Експортний потенціал KIS-послуг Німеччини та основні його складові:

експорт KIS-послуг (KIS), експорт HKIS та експорт LKIS , 1999–2010 рр.

(складено автором на основі даних [2])

Для проведення кількісного аналізу експортного потенціалу країн з високотехнологічних послуг нами сформована матриця індивідуальних показників (табл. 1), та представлені їх підрахунки для національної економіки Німеччини (табл. 2).

Таблиця 1. Система показників кількісного аналізу експортного потенціалу

з високотехнологічних послуг національної економіки

.

Показники

1

Частка національного експорту KIS-послуг, % від експорту KIS-товарів

2

Частка національного експорту KIS-послуг, % від обсягу експорту продукції та послуг

3

Частка національного експорту KIS-послуг, % від обсягу експорту послуг

4

Частка національного експорту KIS-послуг, % від обсягу експорту ЄС послуг

5

Частка національного експорту KIS-послуг, % від ВВП країни

6

Частка національного експорту KIS-послуг, % від ВВП ЄС

7

Середньодушовий обсяг експорту KIS-послуг (євро)

8

Частка надходжень від патентів та ліцензій з-за кордону,% від всіх послуг

Складено автором на основі досліджень.

Таблиця 2. Кількісний аналіз експортного потенціалу

з високотехнологічних послуг національної економіки Німеччини, 1999-2010 рр.

.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

37,0

38,9

36,9

36,4

41,1

41,3

43,9

48,5

58,6

65,8

66,5

60,1

2

4,6

4,3

3,9

4,1

6,2

8,0

8,4

9,2

10,9

13,2

13,1

10,8

3

32,7

37,2

36,5

32,2

34,3

36,9

37,5

39,7

40,0

40,9

41,1

40,4

4

4,7

5,4

5,3

5,1

5,4

5,7

6,0

6,6

6,5

6,8

7,1

7,1

5

1,4

1,4

1,3

1,4

2,2

3,0

3,5

4,1

5,1

6,3

5,5

5,1

6

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

1,0

1,2

1,1

1,0

7

356

356

355

354

354

354

354

354

355

355

356

357

8

3,0

3,3

3,7

3,7

3,6

3,7

4,2

3,5

3,7

4,1

7,1

6,0

Складено автором на основі даних [2].

З даної таблиці видно швидке збільшення частки експорту високотехнологічних послуг в ВВП Німеччини (з 1,4% в 1990 р. до 5,1% в 2010 р.), в ВВП ЄС (з 0,3% в 1990 р. до 1,0% в 2010 р.), та в загальному обсягу експорту продукції та послуг Німеччини (з 4,6% в 1990 р. до 10,8% в 2010 р.). Тобто, саме KIS-послуги відіграють важливу роль у розвитку економіки ЄС, та є двигуном не лише сфери послуг, а й національної економіки Німеччини в цілому.

Побудова множинної регресії дасть можливість дослідити залежність експортного потенціалу високотехнологічних послуг національної економіки EPkis від факторів першого та другого порядків FI –FII (табл. 3).

Таблиця 2. Фактори першого та другого порядків експортного потенціалу

високотехнологічних послуг національної економіки

.

Фактори першого порядку

Фактори другого порядку

1

Витрати держави на НДДКР, % від ВВП

Всі витрати на освіту

2

Витрати бізнесу на НДДКР, % від ВВП

Приватні витрати на освіту

3

Витрати всі на НДДКР, % від ВВП

Запаси науково-технічних кадрів, % від загальної кількості населення

4

Венчурний капітал, % від ВВП

Запаси науково-технічних кадрів – вченні та інженери,% від загальної кількості населення

5

Обсяг прямих інвестицій, % від ВВП

Охоплення вищою освітою за природними науками (фізико-математичними та інженерними) на 1000 чол.

6

Кількість виданих патентів на 1 млн. населення

Відсоток населення, яке отримало вищу освіту, % від загальної кількості населення

7

Кількість виданих патентів High-tech на млн. чел

Кількість докторів наук

Складено автором на основі досліджень.

Математичну модель експортного потенціалу країни з високотехнологічних послуг представимо у наступному вигляді:

EPkis= F(FI, FII), (2)

де FI – фактори першого порядку;

FII – фактори другого порядку.

При побудові математичної моделі для Німеччини, нами були виокремленні три основні фактори: всі витрати на НДДКР,% від ВВП; обсяг прямих інвестицій;кількість виданих патентів High-tech на млн. чол. Математична модель експортного потенціалу Німеччини з KIS-послуг має наступний вигляд:

y=a1*x1+a2*x2+a3*x3, (3)

де x1 – витрати всі на НДДКР;

x2 – прямі інвестиції;

x3 – патенти High-tech на млн. чол.

У ході досліджень нами була отримана наступна математична модель:

y=46596,4*x1+25,3*x2+46596,4*x3, (4)

Отже, розвиток високотехнологічних послуг є основною рисою високо розвинутої економіки, що базується на знаннях. Середньорічне збільшення експорту KIS-послуг в структурі експортного потенціалу KIS-послуг з 34,39% в 1999 р., до 63,05% в 2010 р. свідчить про високий рівень реалізації експортного потенціалу національної економіки країни. Розвиток експортного потенціалу високотехнологічних послуг Німеччини має важливе значення у розвитку ВВП Німеччини та ЄС-27, та залежить від трьох основних факторів: всі витрати на НДДКР,% від ВВП; обсяг прямих інвестицій та кількість виданих патентів High-tech на 1 млн. чол. Аналіз експортного потенціалу KIS-послуг інших країн ЄС та їх співставлення та групування за секторами є актуальними науковими завданнями для подальшого дослідження.

Список використаних джерел:

1. Мельник Т. Г. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз [Електронний ресурс] / Т. Г. Мельник. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Mep/2009_8_9/08-3612/10_Melnuk1.pdf

2. Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu