Кізілова А. В.

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Соціальна спрямованість економічного розвитку в сучасних економічних умовах України набуває зростаючого значення, в тому числі й у функціонуванні промислових підприємств. Тому виникає необхідність в оцінці чинників їх економічного розвитку з метою формування та використання соціального капіталу, якаобумовлює нові вимоги до діяльності підприємств. Про необхідність соціально-економічного розвитку господарської діяльності свідчать як наявні законодавчі акти, що відбивають вимоги ринкових відносин, так і не до кінця стабільна економічна ситуація на більшій частині промислових підприємств. За період 2006–2011 рр. обсяг виробництва промислової продукції в Україні зріс з 551,7 млн. грн. до 1329,3 млн. грн. (в 2,4 рази). В той же час рентабельність операційної діяльності вітчизняних підприємств в Україні зростає меншими темпами (1,3%) [1]. За 2006–2011 рр. на промислових підприємствах Донецької області співвідношення вивільнених та найманихпрацівників становить 0,8% [2]. Це свідчить про існуючі, серед інших, і соціальні проблеми незадоволеності працівників умовами трудового життя.

В процесі просування промислових підприємств в середовищі сучасної економіки питання соціальної результативності і соціального регулювання економічних процесів набувають актуальності. Вказані обставини підтверджують необхідність об'єднання концепції соціального капіталу з теорією економічного розвитку підприємств. У зв’язку з цим необхідно відзначити роботи українських вчених О. Гришнової [3], М. В. Курбатової [4], Л. Г. Смоляр [5], М. С. Дороніної та І. Нечепуренко [6], Р. І. Балашової [7], О. О. Сиченко [8], у яких розглянуто сутність, значення, структуру соціального капіталу, його взаємодію з іншими формами капіталу, вплив інфраструктури туристичних послуг на соціальний розвиток промислової території, роль соціального капіталу в стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства та визначено ефективність державної соціальної політики.

Враховуючи різницю у підходах, практично всі автори визнають, що основна роль соціального капіталу полягає в тому, що він сприяє зміцненню економічних зв'язків між учасниками контрактів на основі соціальної ідентичності і можливості передбачення дій учасників взаємин. Останнім часом з'являється все більше доказів, що соціальне багатство є як результатом так і визначальним чинником економічного процвітання і стійкого розвитку підприємств. Незважаючи на значні дослідження, ще недостатньо робіт, в яких висвітлено вплив економічного розвитку промислових підприємств на їх соціальний капітал. Економічний розвиток підприємства – одне з найважливіших завдань його управлінської діяльності. Ця діяльність постійно удосконалюється відповідно до об'єктивних вимог виробництва, ускладнення господарських зв'язків, мотивується підвищенням ролі споживача у формуванні техніко-економічних параметрів продукції. Вітчизняні промислові підприємства не приділяють уваги розробці відповідних планів соціально-економічного розвитку, методичних матеріалів, розроблених з урахуванням світового досвіду і специфіки сучасного етапу розвитку економіки.

Зміна умов виробничої діяльності позначається на необхідності удосконалення принципів і механізмів формування економічного розвитку підприємства взагалі.Поширення впливу економічних результатів на формування соціального капіталу включає горизонтальні та вертикальні зв'язки не лише між структурами і персоналом усередині підприємств, а також їх економічну поведінку і міжгосподарські стосунки. Такий підхід означає, що горизонтальні зв'язки забезпечують учасникам ідентичність і спільність цілей, але при цьому відсутність внутрішньо групових зв'язків може перешкоджати доступу до інформації і матеріальних ресурсів. Характерною особливістю сучасної економіки є її спрямованість на забезпечення раціонального господарювання, необхідність досягнення значних кінцевих результатів з мінімальними витратами. Тому пріоритетним напрямом в діяльності промислових підприємств є створення основних теоретичних і методологічних позицій по досягненню ефективного результату як базового елемента для формування соціального капіталу. Економічний розвиток промислового підприємства передбачає визначення вказаних цілей діяльності на найближчу і далеку перспективу виходячи з оцінки його потенційних можливостей.

Дослідження соціального капіталу в економічному зв'язку з розвитком промислових підприємств має теоретичну та практичну значущість. Вказані проблеми відносяться до стану і рівня розвитку соціального капіталу в суспільстві, структуризації його різних форм, що може бути основою для появи нових моделей економічного розвитку. Їхня практична реалізація пов'язана з необхідністю створення методологічних і організаційних передумов для соціально-економічного розвитку господарської діяльності, підвищенням її ефективності, забезпеченням конкурентоспроможності на ринку та формуванням внутрішніх економічних умов. Результатом таких організаційно-економічних заходів промислового підприємства є його соціальний капітал.

Список використаних джерел:

1. Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) (2006–2011 рр.): статистична інформація [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

2. Розвиток підприємництва (2006–2011 рр.): статистична інформація [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Головного управління статистики України у Донецькій області. – Режим доступу: http://www.donetskstat.gov.ua

3. Грішнова О. Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв’язок з іншими формами капіталу / О. Грішнова, Н. Полів’яна // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 3. – С. 19–24.

4. Курбатова М. В. Структура социального капитала в постсоветской экономике России / М. В. Курбатова, С. Н. Левин // Наукові праці ДонНТУ. – 2009. – Вип. 37–1. – С. 49–53.

5. Смоляр Л. Г. Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / Л. Г. Смоляр, А. А. Халімон // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 201–209.

6. Дороніна М. С.  Соціальний капітал виробничої організації: монографія / М. С. Дороніна, А. І. Нечипуренко; за ред А. І. Нечипуренко. – Х.: ХНЕУ, 2011. – 232 с.

7. Балашова Р. І. Методологічні основи економічного розвитку туристичних підприємств на промисловій території: монографія / Р. І. Балашова; НАН України, Ін-т економіки пром-cті, Донецький ін-т туристичного бізнесу. – Донецьк, 2012. – 266 с.

8. Сиченко О. О. Соціальний капітал і соціальний прибуток у визначенні ефективної соціальної політики держави / О. О. Сиченко // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 20–22.