Матасова А. А.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І УЧАСТЬ У НЬОМУ УКРАЇНСЬКИХ ПРОДУЦЕНТІВ

Підвищення рівня життя, зміни структури людства призвели до стрімкого розвитку сфери послуг у світовій економіці. Як свідчить практика сфера послуг є однією з найважливіших і швидкозростаючих складових сучасної економіки. Так, у розвинених країнах світу частка сфери послуг в структурі ВВПперевищує 70%, і зайнято в ній близько 60% робочої сили [2].

Проте зростання масштабів міжнародного ринку послуг є не єдиним феноменом сучасного світового господарства. Більшу увагу привертає трансформація самого змісту та природи міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації. Це явище досліджується на рівні ООН, СОТ, у науково-дослідних інститутах багатьох країн, оскільки змінює характер усієї світової економіки.

Важливою рисою трансформаційної природи міжнародного ринку послуг є те, що основним фактором виробництва на ньому стає вже не робоча сила, а інформація, що відповідає формуванню «нової економіки», яка базується на науці, освіті та інформаційних технологіях.

Трансформація змісту і природи міжнародного ринку послуг зумовлена низкою чинників, що супроводжують процеси глобалізації і є її яскравими ознаками: науково-технічний прогрес, розвиток інформаційних технологій та Інтернету, поширення процесів транснаціоналізації світової економіки, політики лібералізації, та зростання мобільності факторів виробництва.

На сучасному етапі на міжнародному ринку послуг спостерігається мультиплікаційний ефект розвитку (еволюція одних видів послуг, зумовлює розвиток інших), що є однією з причин його стрімкого зростання. Особливу роль в цьому процесі відіграють інформаційні послуги, динаміка розвитку яких значно прискорила рух інформації в просторі, що дало можливість розширити спектр фінансових, ділових, консалтингових, освітніх послуг, підвищило якість їх надання. Таким чином, з одного боку, ринок послуг є важливим споживачем нових технологій, з іншого-завдяки процесу інтернаціоналізації та зростаючій технологічній місткості послуг вони самі стають джерелом інновацій.

Використання інформаційних технологій може докорінно змінити уявлення про те, що порівняльними перевагами у галузі експорту високотехнологічних послуг володіють лише розвинуті країни. Сьогодні з ними успішно конкурують країни, що розвиваються, в першу чергу Індія, Китай, Філіппіни.

Низка країн, що розвивається, уже почали спеціалізуватися на експорті певних видів послуг на міжнародному ринку. Так, Індія є вагомим постачальником аудіовізуальних послуг завдяки розвинутій кіноіндустрії, їх експорт за минулі роки збільшився у 2,5 раз. У першій п’ятірці світових експортерів портових послугзнаходяться Сінгапур, Корея, Китай. У Галузі будівельних послуг 51 із 150 найбільших компаній належать до країн, що розвиваються (Китай, Південна Корея, Єгипет). Важливими гравцями на міжнародному ринку медичних послуг стають Південна Африка, Коста Ріка та Чілі. Лідером з підготовки фахівців в галузі ІТ вважається Індія [1].

Для України, розвиток інновацій у сфері послуг також набуває пріоритетного значення, у зв’язку з фінансовою кризою, погіршенням ситуації на ринках збуту для українських виробників, довготривалими заходами з переоснащення виробництва, нестабільністю в політичній і соціальній сферах.

Сфера послуг економіки України має тенденцію до зростання, яке простежується у вдосконаленні послуг, розвитку людських ресурсів, освоєнні наукового знання. Можна виділити наступні сталі риси розвитку: – пожвавився розвиток наукомістких галузей сервісу, багато з яких почали спиратися на технологічно складний і інноваційний виробничий апарат. Хвиля відновлення захопила й традиційні галузі-торгівлю, транспорт, побутові послуги, рекреаційні галузі і т. п.; – очікується зростання попиту на такі сфери послуг, як-роздрібний банкінг, рітейл і медицину, тобто послуги, які споживає стабільний середній клас, також можливий значний розвиток туризму – як українських курортів, таку і туроператорів, які обслуговують поїздки українців за кордон; – зростають капіталовкладення до сервісного сектору України через низьку капіталомісткість і невисоку середню вартість інвестиційних проектів та меншу ступінь інвестиційного ризику [3].

Подальший розвиток сфери послуг в країні неможливий без формування ефективної державної політики, і детально розробленої стратегії. Також доцільне вирішення питання розвитку сучасних видів послуг.

Таким чином, в умовах глобалізації світової економіки сфера послуг набуває динамічного розвитку та стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках, піднесення добробуту населення. Економічна глобалізація, а також розвиток регіональних інтеграційних процесів дедалі більшою мірою стирають кордони між «внутрішніми» та «зовнішніми» послугами, стираються межі і в торгівлі ними. Подальший вплив глобалізації призведе до формування глобальної сервісної економіки з активною участю країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою.

Список використаних джерел:

1. Максименко Т. В. Сучасна сфера послуг і особливості її становлення у транзитивній економіці / Т. В. Максименко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 68–70.

2. Мельник Ю. Міжнародний ринок послуг в умовах транснаціоналізації економіки / Ю. Мельник // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – № 3. – С. 84–94.

3. Романків І. Я. Розвиток ринку послуг в Україні / І. Я. Романків // Фінанси України. –2011. – № 11. – С. 38–45.