Комендра А., к. е. н Лісун Я. В.

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА НА РИНКУ

У розвиненому суспільстві ключовим ресурсом підприємства побутового обслуговування є персонал, що формує та розвиває організаційну культуру. В сучасних умовах конкурентна боротьба зосереджена не лише в сфері технічного прогресу та маркетингу, а й в соціальній сфері. Персонал підприємств побутового обслуговування та рівень його організаційної культури є тим аспектом, що в першу чергу відрізняє підприємство від його конкурентів.

Актуальною є зміна ставлення працівників до праці, забезпечення її сучасної організації, творчої спрямованості. Саме реалізація цих напрямів створює передумови для розвитку організаційної культури, рівень якої відрізняє одну організацію від іншої, але і зумовлює успіх функціонування та виживання організації в довгостроковій перспективі. Можна сказати, що організаційна культура – це «душа» підприємств побутового обслуговування, що розвиваються.

Появу терміну «організаційна культура» у західних країнах датують кінцем 70-х років ХХ ст., дослідженням якого присвячені роботи таких зарубіжних науковців як Дж. Бейер, Дж. Гелбрейт, Е. Гоффман, Е.Дж. Долан, М. Кастельс, Р. Лінтон, Г. Мінцберг, Е. Петтігрю, Р. Коуз, Г. Трайс, Г. Хофстеде, Е. Шейн, Дж. Уолліс, О. Уільямсон [1–4].

Різні визначення, що наводяться відомими вченими характеризують поняття «організаційна культура» [4] як у вузькому, так і широкому значенні, доповнюючи та створюючи повнішу характеристику цього явища як об'єкта дослідження (табл. 1).

Таким чином, організаційна культура – це сформована впродовж всієї історії організації сукупність прийомів та правил адаптації організації до вимог зовнішнього середовища і формування внутрішніх відносин між групами працівників.

Таблиця 1. Визначення поняття «організаційна культура» [4]

Автор

Визначення

Шенплайн, 1998 p.

Культура організації – це поняття, цінності, норми і переконання, які визначаються і яких дотримуються працівники фірми, а їх переважна більшість. Культура організації є одним з основних чинників, що дають можливість їй існувати

Буркель, 1987 p.

Організаційна культура охоплює величезну кількість неписаних правил, які непомітно були впроваджені і постійно підтримуються керівництвом для забезпечення ритмічної праці членів цієї організації

Ру і Холенд, 1989 p.

Організаційну культуру можна визначити як вірування та переконання, які мають місце в фірмі і які визначають напрям ефективної реалізації її інтересів, правила поведінки членів організації та ставлення до них

Конецький, 1994 р.

Організаційна культура – це система цінностей, повсякденні і часто неусвідомлені положення, правила поведінки членів організації, їх ідеологія, міфи, переконання, система знань, ритуалів

М'юлес, 1993 p.

Організаційна культура – це сукупність цінностей, традицій, прагнень, переконань, позицій і т. д., які є творчістю організації і свідомо підтримуються неформальними структурами через систему обрядів, ритуалів, взірців

Е. Х. Шейн, 1986 p.

Організаційна культура – це сукупність раціональних дій, сформованих і встановлених групою, які служать для дотримання внутрішньої інтеграції і пристосування організації до умов зовнішнього оточення

О. Віханський,

А. Наумов, 1995р.

Організаційна культура – це набір найважливіших припущень, що сприймаються членами організації і отримують вираження в заявлених організацією цінностях, які визначають людям орієнтири їх поведінки і дій. Це символічні засоби духовного і матеріального оточення

Організаційна культура підприємства побутового обслуговування концентрує політику та ідеологію життєдіяльності організації, систему її пріоритетів, критерії мотивації та розподілу влади, характеристику соціальних цінностей та норм поведінки. Складові організаційної культури, їх взаємозв'язок (рис. 1) є орієнтиром при ухваленні керівництвом управлінських рішень, налагодженні контролю за поведінкою та взаєминами співробітників у процесі оцінювання виробничих, господарських та соціальних ситуацій.

Входячи до приміщень сервісного підприємства, споживачі вже з першого кроку відчувають специфіку атмосфери, яка там панує: ставлення працівників один до одного, до свого керівництва, до організації в цілому. Клієнти підприємств побутового обслуговування як і інших підприємств, що особливо характерно для сфери послуг, є чутливими до проявів організаційної культури: специфіки мови, стилю розмови з клієнтами, представниками інших організацій.

Рис. 1. Складові організаційної культури підприємств побутового обслуговування

Рис. 1. Складові організаційної культури  підприємств побутового обслуговування

Важливо відзначити умови, які характеризують формування культури підприємства побутового обслуговування [3]:

1. Сервісний службовець, приймаючи, підтримуючи і сповідуючи цінності та норми організації, до якої він належить, не втрачає власної індивідуальності в культурній сфері.

2. Прийняття сервісним службовцем норм і цінностей організації не має бути абсолютним, а лише достатнім для функціонування як повноцінного працівника.

3. Сукупність індивідуальних цінностей і норм працівника у більшості випадків значно ширша за сукупність цінностей і норм культури організації.

4. Культура організації визначає і формує культуру суспільства, життєвий рівень населення.

Таблиця 2. Ознаки та результати формування та розвитку організаційної культури підприємств побутового обслуговування

Ознаки, що визначають високий рівень організаційної культури підприємств побутового обслуговування

Результати формування та розвитку організаційної культури підприємств побутового обслуговування

• відображення в місії організації її основних цілей

• спрямованість на вирішення завдань організації та особистих проблем її учасників

• ступінь ризику

• ступінь підпорядкованості регламентам

• переважання співпраці серед учасників

• відданість персоналу стосовно організації

• орієнтація на колективну співпрацю, організацію праці та стимулювання

• позитивний характер ставлення керівництва до персоналу

• ефективні стилі управління, відносини між працівниками та організацією, способи оцінки працівників

• орієнтація на стабільність, позитивне сприйняття можливих змін

Організаційна культура дозволить:

• діяти ефективніше та результативніше, враховуючи тенденції, загрози та можливості;

• протидіяти стереотипам, які обмежують можливості людини;

• усвідомити причетність особистості до колективної діяльності, свою невід’ємність;

• побудувати позитивний імідж організації;

• визначити правильну систему мотивації працівників;

встановити місію та цілі організації, побудувати організаційні цінності та ідеали;

• зрозуміти індивідуальну та колективну поведінку, усвідомити стиль керівництва та питання лідерства

Отже, приходимо до висновку, що підприємство побутового обслуговування – це складний організм, основою життєвого потенціалу якого є організаційна культура.Високий рівень організаційної культури може бути ефективнішим, ніж будь-який формальний структурний контроль.

Список використаних джерел:

1. Сіменко І. В. Організаційна культура підприємства: Лексико-семантичний аналіз змісту [Електронний ресурс] / І. В. Сіменко, І. М. Бєлоусова // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/sre/2011_3/55.pdf

2. Семикіна М. В. Еволюція організаційної культури на українських підприємствах: проблеми та протиріччя / М. В. Семикіна // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2009. – № 6. – С. 197–200.

3. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Э. Х. Шейн; под ред. В. А. Спивака; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 328 с.

4. Приклади визначення поняття «організаційна культура» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.citatu.com.ua/blog-afits/1608/2700