Стасюк Ю. М., Костюченко М. К.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТИ

Інноваційний ризик особливо важливий у сучасній підприємницькій діяльності, яка перебуває на етапі збільшення капіталів, що використовуються як для виробництва існуючих товарів (послуг), так і для створення нових, які раніше не вироблялися. Інноваційний ризик характеризує ймовірність втрат, що виникають при вкладенні підприємницькою фірмою засобів у виробництво нових товарів (послуг), які, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку [1; 2].

Таблиця 1. Ризики інноваційної діяльності

Ризики мікросередовища

Ризики макросередовища

– організаційні ризики (неефективна стратегія інноваційної діяльності підприємства, погане організування підрозділів, які займаються інноваційними розробками, неефективно побудовані канали поширення інформації в процесі інноваційної діяльності, можливі конфлікти в процесі реалізації інноваційних розробок, невдало підібрані стилі керівництва та форми влади);

– маркетингові ризики (неефективний підбір відповідних маркетингових стратегій);

– продуктові ризики (неефективний підбір відповідних технологій, постачальників ресурсів, підрядників, неякісно організована система управління запасами);

– фінансові ризики (брак необхідних для реалізації інноваційних проектів коштів, погіршення фінансового стану підприємства, складність одержання зовнішніх позик для фінансування інноваційних проектів);

– ризики управління персоналом (неспроможність штатних працівників підприємства самостійно реалізувати інноваційний проект, плинність кадрів, неефективна система мотивування працівників, які задіяні у процес інноваційної діяльності);

– техніко-продуктові ризики (ризики того, що інноваційний продукт (товар, послуга, технологія тощо) не виконає тихтехнологічних завдань, які перед ним поставлені) [3]

– складність прогнозування кон'юнктури у тій чи іншій сфері діяльності, зростання рівня конкуренції, існування різноманітних бар’єрів входження на ринок з інноваційними продуктами;

– зміна валютних курсів, відсоткових ставок, принципів оподаткування, митних правил, політичних обставин; змінисмаків та вподобань споживачів, зниження їх рівнякупівельної спроможності [3];

– ризики неспроможності отримати необхідні ресурси для проведення інноваційної діяльності;

– ризики втрати інноваційних розробок через незначну взаємодію науки, держави і бізнесу [4]

Для управління ризиками нами було розглянуто досвід першої п’ятірки країн, що мають найвищий рейтинг за Глобальним індексом інновацій – Global Innovation Index (GII) [5].

1. Швейцарія (бали за GII – 68,2). В економіці країни забезпечується підтримка малого бізнесу та його виходу на міжнародну арену. Корпоративні податки у Швейцарії – одні з найбільш привабливих в країнах ОЕСР. Загальний федеральний та місцевий податок на прибуток становить у Швейцарії 21,2% – порівняно з 39,2% у США. На відміну від більшості країн, окремі швейцарські кантони стягують більшу частку податків і мають вищий рівень автономії у встановленні власних податкових ставок.

2. Швеція (бали за GII – 64,8). Інноваційний розвиток країни передбачає:

– розвиток знань як платформи для інноваційної діяльності;

– створення та підтримку інноваційних бізнес-утворень та підприємницьких структур;

– підвищення внеску держави у розвиток інноваційної діяльності;

– стимулювання розвитку інноваційного підприємництва серед населення [6].

3. Сінгапур (бали за GII – 63,5). Міністерство освіти потужно субсидує систему освіти країни, щоб забезпечити меритократичний принцип, який визначає та плекає талановитих молодих студентів, які в майбутньому займуть позиції лідерів. Сьогодні Сінгапур є лідером у ряді галузей, що пов’язані з освітою, в тому числі біомедичних науках. Лише за останні десять років кількість науковців різко зросла з 14500 до 26600 осіб – більш ніж на 80%.

4. Фінляндія (бали за GII – 61,8). Фінляндія надає найщедріші податкові кредити на дослідження й розвиток серед країн ОЕСР. Компанія може отримати до 50% своїх коштів на дослідження й розвиток у перший рік; на другий – держава покриває 40%, і на третій – 30%. Існує механізм, який уможливлює пришвидшення фінансування для малих і середніх підприємств, а період очікування на схвалення в більшості випадків становить лише три місяці. Всі податкові кредити або вираховуються зі щорічних корпоративних податків, або ж відшкодовуються через три роки, що надає більшу гнучкість [6].

5. Великобританія (бали за GII – 61,2). Основні принципи й стратегія державної підтримки розвитку високих технологій на сучасному етапі включають:

– постійне підвищення залучення приватних інвестицій в НДДКР і підвищення залучення бізнесу в наукову діяльність;

– стійке забезпечення наукового сектора вченими, інженерами й технологами;

– збільшення державної допомоги науці;пряме державне фінансування НДДКР у вигляді субсидування й надання грантів;

– податкові пільги в сфері інноваційної діяльності;

– співробітництво й діалог між індустрією й науковими колами;

– розвиток НДДКР у регіонах [6].

Отже, Україні для забезпечення інноваційного розвитку економіки слід дослідити досвід розвинених країн в цій сфері та впровадити, наприклад, механізми податкового кредитування для підтримки розвитку високих технологій.

Список використаних джерел:

1. Богомол О. Г. Управління ризиками інноваційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. Г. Богомол. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/ Economics/67945.doc.htm

2. Риски в экономике: учеб. пособ. для вузов / под ред. проф. В. А. Швандара. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.

3. Zhezhukha V. Y. Risks of innovative activity of enterprises [Електронний ресурс] / V. Y. Zhezhukha. – Режим доступу: http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/ 19_2/177_Zhezhucha_19_2.pdf

4. Семиноженко В. Мінімізувати ризики інноваційного бізнесу має держава [Електронний ресурс] / В. Семиноженко. – Режим доступу: http://www.utr.tv/tochka_zory/1803574-volodimir-seminozhenko-mnmzuvati-riziki-nnovacynogo-bznesu-maye-derzhava.html

5. The Global Innovation Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html

6. Center for Regional Policy Studies. Вісім найкращих інноваційних ідей з усього світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.crps.sumynews.com/ publications/item/130-liknep-dlya-yanukovycha-visim-najkrashhyx-innovaczijnyx-idej-z-usogo-svitu.html