Чабаненко Ж. М., Голей Ю. М.

Дніпропетровський національный університет імені О. Гончара, Україна

АКТИВІЗАЦІЯ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Рівень розвитку машинобудування є одним із основних показників економічного розвитку країни та основним індикатором, що дозволяє оцінити її інноваційнусистему. На жаль, продукція машинобудування України не завжди може конкурувати із західними аналогами, тому що їй притаманні низький рівень маркетингової орієнтації і слабка інноваційна діяльність. Інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на вирішення і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. Тому одним із основних завдань сучасної державної економічної політики є розробка і здійснення заходів щодо стимулювання розвитку високотехнологічних видів продукції машинобудування [1].

Реалізація інноваційних рішень можлива за умови виваженої інноваційної політики, яка формує умови залучення до інноваційної діяльності головні функціональні служби підприємства. Вони повинні забезпечити розробку інноваційної стратегії машинобудівних підприємств. Визначне місце займають маркетингові дослідження, прогнозування та стратегічне планування; контроль і аудит.

Протягом останніх років для машинобудування характерно нарощування виробничої та інвестиційної активності при нестабільній динаміці інноваційної активності. Обсяг інвестицій в основний капітал у машинобудування у 2010 році досяг 4400 млн. грн. переважно за рахунок власних коштів [2]. Проте, показники інвестиційної активності у сфері виробництва машин та устаткування в Україні не відповідають потребам. Частка виробництва машинобудівної продукції в загальному обсязі промисловості протягом останніх років складає менше 14%, а у 2009 році взагалі лише 10,6%, тоді як в Японії, Німеччині, США цей показник становить понад 40–50%.

Серед передових промислових технологій, що застосовують сучасні машинобудівні підприємства, найбільш поширеними є системи автоматизованого проектування та конструювання (використовують близько 32% підприємств), локальні мережі для проектування та виробництва (30%), технології виробництва продукції кінцевої форми (25%), гнучкі виробничі системи (20%), прилади виводу САПР для контролю виробничого обладнання (11%), планування виробничих ресурсів (10%). На жаль, лише 5% машинобудівних підприємств використовують системи моделювання та імітації технологій і тільки 1% підприємств користується технологіями комп'ютерно-інтегрованих виробництв [3].

Дніпропетровська область відноситься до найбільших промислових регіонів України. В ній зосереджені підприємства важкого, транспортного машинобудування, верстато і приладобудування. При цьому, найбільша частка (80%) обсягу виробництва сконцентрована на підприємствах Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська. За 2010 р. підприємствами в Дніпропетровській області реалізовано продукції на суму 10,1 млрд. грн., з якої 58,8% припадає на виробництво транспортних засобів та устаткування, 18,78% – машини та устаткування, 22,37% – електричного та оптичного устаткування [4].

В розвинутих промислових регіонах: в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській і Запорізькій областях є доцільним розвивати машинобудівні комплекси, які б зосередили кошти для виробництва машин комунального господарства, призначеного для санітарного очищення і прибирання територій населених пунктів. В другій половині ХХ ст. уже була створена спеціалізована галузь – комунальне машинобудування. Проте, в період побудови ринкової економіки незалежної держави, не вистачало внутрішніх інвестиційних коштів для прискореного розвитку цієї галузі. У розвинених країнах ринкової економіки є багатий позитивний досвід виробництва машин для санітарного очищення населених пунктів, які призначаються для збору і вивозу на місця знезараження і утилізації сміття і нечистот. Крім того, доцільно було б виробляти пілососні машини з цистернами для механізованого очищення колодязів зливової каналізації, а для прочищення каналізаційних труб – машини гідродинамічного очищення. Також необхідно розвивати виробництво машин для прибирання територій населених пунктів в літній період – полівомиючі і підмітально-прибиральні, а в зимовий період – плугово-щіткові і роторні снігоочисники та снігонавантажувачі [5].

Для реалізації викладених вище пропозицій необхідні не тільки фінансові кошти, а й залучення висококваліфікованих інженерних фахівців та підготовка нових робітничих кадрів.

Аналізуючи дослідження провідних фахівців слід підкреслити проблеми, що перешкоджають активізації інноваційної діяльності машинобудівної галузі:

– значна питома вага фізичного та морального зносу основних виробничих засобів та відсутність реальних інвестиційних ресурсів їх технологічного оновлення;

– недостатнє фінансування інноваційних продуктів за рахунок бюджетних коштів;

– низька конкурентоспроможність багатьох видів продукції у фондозабезпечуючих галузях вітчизняних підприємств;

– обмежений доступ суб’єктів господарювання до кредитних ресурсів.

Для подолання цих перешкод на державному рівні з 01.01.2013 року активно вживаються заходи щодо стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетні галузі економіки, які забезпечать потреби суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції.

У перспективі машинобудування повинно зайняти більш вагоме місце як у структурі промисловості, так і в зростанні експортного потенціалу України.

Список використаних джерел:

1. Геєць В. М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія / В. М. Геєць. – 2008. – Ч. 1.

2. Статистичний щорічник України за 2010 р. / за ред. О. Г. Осауленка. – К., 2011. – 560 с.

3. Нежиборець В. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні. Публікація / В. Нежиборець // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 2009 р.

4. Сорока К. О. Машинобудування Дніпропетровської області / К. О. Сорока // Форум Дніпропетровської фінансової академії «Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів».

Комунальні машини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vseslova.com.ua