Дмітренко В. C., Джинджоян В. В.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

SWOT-АНАЛІЗ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ

Економічна інтеграція та розвиток торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом є одним із дев'яти основних напрямків інтеграційного процесу, визначених Стратегією Інтеграції України до ЄС. Процес економічної інтеграції полягає у: лібералізації та синхронізованому відкритті ринків ЄС та України; взаємному збалансуванні торгівлі; наданні на засадах взаємності режиму сприяння інвестиціям; запровадженні спільного правового поля та єдиних стандартів у сфері конкуренції; обмеженні протекціонізму; формуванні основних економічних передумов для набуття Україною повноправного членства у ЄС. Одним із важливих факторів економічної інтеграції є глобалізація світового господарства та уніфікація національних економік на засадах ГАТТ/СОТ. Вступ України до ЄС може принести певні вигоди:

1. Політичні вигоди – будучи членом ЄС, Україна буде залучена до Спільної європейської політики безпеки та оборони (СЄПБО), яка гарантуватиме Україні державний суверенітет та територіальну недоторканість.

2. Економічні вигоди – перш за все це макроекономічна стабільність, додаткові інвестиції в економіку країни, надання субсидій сільському господарству та отримання позитивного сальдо торговельного балансу. Щодо макроекономічної стабільності, то у цьому випадку мається на увазі, при вступі до ЄС Україна має підтягнути свої економічні показники до європейських стандартів, створити досить розвинений ринок, закріпити тенденції до економічного зростання і саме по собі принесе Україні уже позитивні результати. Україна також отримає переваги від запровадження єдиної валюти при вступі в ЄС. Щодо додаткових інвестицій в економіку України, то європейський ринок є великим ринком збуту виробів та джерелом задоволення потреб. Слід зазначити, що у 2011 році обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну із країн ЄС складав 4 млрд. дол., а інвестиції в ЄС з України – 517, 5 млн. дол.

3. Соціальні вигоди – передбачають ефективний захист прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для вільного пересування населення (шенгенська зона, яка передбачає вільне пересування осіб в межах ЄС), забезпечення високого рівня життя населення та інше.

Крім вигод Україна матиме певні перспективи та можливості від вступу до ЄС:

1. Політичні перспективи – передбачають стабільність політичної системи, сприйняття України як важливого суб’єкта політичних відносин.

2. Економічні перспективи – передбачають забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу, а також впровадження стандартів ЄС у виробництві.

3. Соціальні перспективи – мають на меті формування середнього класу та проведення реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

Поруч з перспективами існує ряд недоліків, наслідків та загроз від вступу до ЄС.

1. Політичні недоліки – несуть із собою часткову втрату суверенітету та підпорядкування територій органам ЄС, невизначеність стратегії розвитку, що також не дуже добре вплине на економічний стан, оскільки між країнами ЄС існує в деякій мірі висока конкуренція в деяких галузях, тому потрібно буде переорієнтовуватись на менш конкурентні галузі, а також негативним чинником буде погіршення взаємин із країнами СНД, а особливо із Росією, оскільки на сьогоднішній день перед Україною стоїть також питання про співпрацю із Митним Союзом Росії, Білорусії та Казахстану.

2. Економічні недоліки – передбачають втрату конкурентоспроможності певних галузей, складність переходу на європейський рівень цін, квотування певних видів товарів.

3. Соціальні недоліки – це ускладнення візового режиму із східними сусідами.

Ще однією проблемою інтеграції України до ЄС є не гармонізоване до європейських стандартів українське законодавство. Повинна здійснитись адаптація українського законодавства із європейським, це має здійснюватись за рахунок реформування української правової системи та поступове приведення її у відповідність із європейськими стандартами. Ця адаптація повинна охопити приблизно усі сфери права, такі як: приватне, митне, трудове, фінансове, податкове законодавство, законодавство про інтелектуальну власність, охорону праці, життя та здоров’я, навколишнього середовища та багато іншого. Але на даному етапі для України здійснення таких заходів є неможливими.

1. Політичні загрози – це небезпека втягнення України в конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським світом.

2. Економічні загрози – передбачають можливе переміщення до України шкідливих виробництв, використання України як сировинного придатку, використання України як дешевої робочої сили.

3. Соціальні загрози – несуть на меті поглиблення демографічного спаду, незаконну міграція та відплив кадрів.

Інтеграція не повинна бути ради інтеграції, в який би бік вона не була направлена – в Євросоюз, в Росію, в Білорусію, Казахстан… в решті, Китай, інтеграція передбачає стратегічне завдання – національну вигоду України, світову економічну стабільність, політичний мир, співпрацю між народами та взаємну вигоду.

Узагальнюючи результати дослідження щодо інтеграційних процесів України в контексті даного дослідження слід розуміти, що європейська інтеграція для України є шляхом покращення та модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вільний рух в середині інтеграційного об’єднання кваліфікованої робочої сили, товарів, послуг, факторів виробництва, а також це все передбачає вихід на єдиний спільний ринок. Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню нашої держави до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту населення.