К. е. н. Галан Л. В.

Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова, Україна

ОСНОВНІ АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Для здійснення перетворень в економіці України потрібні значні інвестиції. Потреба в інвестиціях для реформування і перебудови економіки постійно зростає. У такій ситуації при практично повній відсутності власних коштів велике значення мають іноземні інвестиції як додаткове джерело фінансування [1].

Економісти доводять, що планування економічного зростання в країнах, що розвиваються, неможливе у сучасних умовах без можливості допущення іноземногокапіталу в економіку країни, тому саме дана тема є досить актуальною в сучасних умовах.

Даною проблемою займалося багато вчених: О. Д. Даниленко, І. А. Бланк, В. Є. Черкасов, І. Ю. Єгоров, І. Л. Сазонець, В. А. Федорова та ін.

Проте, слід зазначити, що питання вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій потребує значних доповнень та подальшого розгляду.

Метою є розгляд основних альтернативних підходів вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій.

 Непривабливий інвестиційний клімат негативно впливає на можливості активізації процесу залучення іноземних інвестицій в економіку країни.

Також серед основних факторів, які погіршують процес залучення інвестицій можна виділити:

– призупинення діяльності інвесторів на території України, інвестори висловлюють свою невпевненість в подальшому співробітництві;

– нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від його змін для іноземних інвесторів;

– темпи інфляції залишаються на значно вищому рівні, ніж у країнах Західної Європи і США;

– низька купівельна спроможність значної частини населення зменшує можливість реалізації на внутрішньому ринку продукції.

Однією з головних задач для інвестора є вибір таких об’єктів інвестування, які б мали найкращі перспективи розвитку та високу ефективність [2]. Оскільки на даний час метою політики у сфері іноземного інвестування є створення сучасної політичної системи регулювання, яка б підвищила інвестиційну привабливість економіки країни.

Таким чином, можна запропонувати три основні альтернативні підходи щодо розв’язання проблеми: 1. Податкові канікули. 2. Зменшені податкові ставки. 3. Прискорена амортизація основних фондів, зменшення оподатковуваного прибутку на суму інвестицій чи використання податкового інвестиційного кредиту.

Під час податкових канікул прибутки підприємств оподатковуються за зниженими ставками чи не оподатковуються взагалі. Запровадження канікул вимагає уважного нагляду з боку податкової інспекції за підприємствами з іноземними інвестиціями, оскільки існує заборона щодо трансформації у нову компанію для продовження податкових канікул.

Вадою такої альтернативи, з точки зору уряду, є зменшення бюджетних надходжень і те, що канікули є ефективнішими у залучені капіталу до мобільних виробництв, ніж до галузей, що впливатимуть на економіку країни протягом тривалого часу. Також слід зазначити, що податкові канікули заохочують утворення нових компаній, а не інвестиції в нові виробничі потужності.

Іншим варіантом заохочення прямих іноземних інвестицій є загальне зменшення податкової ставки. При такому підході значно спрощується процес розрахунку податків, крім того, інвесторів приваблюють країни з низькими ставками оподаткування, що дозволяє залишити їм більшу частину прибутку.

Альтернативою попереднім податковим стимулам є прискорене списання інвестицій у формі: прискореної амортизації; зменшення оподатковуваного прибутку на певний процент інвестиційних витрат; податкового інвестиційного кредиту, що дозволяє компаніям зменшувати податки на встановлений процент інвестиційних витрат.

Перевагами такої альтернативи є:

1. Інвестиційні відрахування коштують урядові менше, ніж податкові канікули чи загальне зменшення податкових ставок.

2. Інвестиційні податкові відрахування для капіталу з тривалим строком використання (споруди, машини, обладнання) заохочують інвестиції, що можуть бути прибутковим протягом багатьох років.

3. З інвестиційними податковими відрахуваннями компанія одержує доходи від зниження податкових ставок в результаті інвестицій.

Найефективнішим підходом до податкового стимулювання іноземних інвестицій в економіку нашої держави, слід віднести прискорене списання інвестицій у формі: прискореної амортизації, зменшення оподатковуваного прибутку на певний процент інвестиційних витрат та податкового інвестиційного кредиту. Ця альтернатива є найбільш прийнятною на сьогодні завдяки її чіткому спрямуванню на певний вид діяльності, а саме: нарощування виробничих потужностей. Крім того, відрахування стимулюють довгострокове інвестиційне планування. Не менш важливим є те, що інвестиційні відрахування коштують урядові менше, ніж податкові канікули чи загальне зменшення податкових ставок.

Отже можна зробити висновок, що альтернативні підходи вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій забезпечать значне збільшення іноземного капіталу в нашу країну, що у свою чергу дозволить зміцнити позиції на ринку інвестицій та забезпечити зміцнення економічного фундаменту країни.

Список використаних джерел:

1. Сазонець І. Л. Інвестування: міжнародний аспект: навч. посібник / І. Л. Сазонець, В. А Федорова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 272 с.

2. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 480 с. – (Энциклопедия финансового менеджера; Вып. 3).