Яснолоб І. О.

Полтавська державна аграрна академія,Україна

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПЛОДООВОЧЕВОМУ РИНКУ

В умовах ринкової економіки, аналіз конкурентоспроможності плодоовочевого ринку стає об'єктивною необхідністю його ефективного функціонування. Важливою проблемою також є кількісна оцінка рівня конкурентоспроможності ринку та пошук методів управління нею, оскільки остання ґрунтується на аналізі сильних і слабких сторін ринку, його потенційних, можливостях та загрозах.

Конкуренція, як економічне явище, є важливим чинником розвитку ринку і виступає своєрідним поштовхом для учасників до активних дій та спонукає виробників до випуску якісної і конкурентоспроможної продукції. Від так, на ринку плодів та овочів конкуренція виступає не тільки у вигляді економічного змагання за наявність великої кількості покупців і продавців, але й обумовлює боротьбу, у якій підсумком є досягнення кращих результатів серед товаровиробників за вигідніші умови виробництва і збуту товарів.

Дослідження конкурентоспроможності плодоовочевого ринку загалом дає змогу розглядати її як комплексну характеристику потенційних можливостей забезпечення конкурентних переваг виробництва плодів та овочів у перспективі. Джерелами конкурентних переваг при цьому можуть стати організаційно-технологічна й соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо закріплення цих переваг адже, аналіз і оцінка рівня конкурентоспроможності необхідні на всіх ступенях поза виробничим процесом. Саме тому дослідження комплексного забезпечення й оцінки конкурентоспроможності плодоовочевого ринку є досить актуальним.

Конкурентоспроможність продукції – це комплекс споживчих і вартісних характеристик, які визначають його успіх на ринку, тобто спроможність даного товару бути обміняним на гроші в умовах широкої пропозиції інших конкуруючих товаровиробників. Для розрахунку конкурентоспроможності плодоовочевого ринку та його конкурентів використовують як кількісні, так і якісні показники [1, с. 58]. До основних кількісних показників, які необхідно проаналізувати на ринку відносять: обсяг продажу, прибуток (балансовий та чистий), сума прибутку на 1 грн. , ринкова частка тощо. До якісних показників оцінки належать: широта асортименту, частка товарів «ринкової новизни», ціна товарів, додаткові послуги, розміщення ринку, якість, упаковка, стимулювання покупців, витрати на рекламу, стимулювання працівників, імідж ринку.

А отже, поняття конкурентоспроможності плодоовочевого ринку містить у собі комплекс економічних характеристик, які визначають положення на галузевому ринку. Цей комплекс може містити характеристики товару, які визначаються сферою виробництва, а також фактори, що формують у майбутньому економічні умови збуту товарів.

Серед найдієвіших заходів підвищення конкурентоспроможності плодоовочевої продукції – зниження витрат на її виробництво, у тому числі, за рахунок підвищення продуктивності праці, впровадження енергозаощаджуючих технологій вирощування, культивування нових високоврожайних сортів і гібридів [2, с. 45]. Серед основних чинників успіху овочівників – добре налагоджений маркетинг виробленої продукції. Досвідчений маркетолог для більш повного уявлення про ринок, аналізує його та структуру. На основі досліджень розробляється певна програма дій. Особливу увагу приділяють аналізу власних ресурсів і плануванню асортименту продукції. З метою ефективного функціонування на ринку і гарантійного отримання очікуваного прибутку необхідно проводити якісну оцінку конкурентного середовища.

Аналізуючи механізм застосування маркетингу на плодоовочевого ринку, можна скласти алгоритм його дій (рис. 1). Сукупність всіх методів, принципів іінструментарію, що застосовується при дослідженнях на ринку плодоовочевої продукції, складають сучасну концепцію маркетингу.

Рис. 1. Алгоритм застосування маркетингу на плодоовочевому ринку України.  

Рис. 1. Алгоритм застосування маркетингу на плодоовочевому ринку України

Ринок є невід'ємною частиною соціально-економічної структури суспільства, яка реагує на зміни в управлінні економікою країни. Визначено, що одним із головних інструментів формування конкурентоспроможної плодоовочевої галузі є маркетинг. А одним із методів підвищення конкурентоспроможності плодоовочевої продукції мають стати: прогнозування та планування збуту, управління технологічними процесами, фінансовою діяльністю та зовнішньоекономічною діяльністю; поліпшення якості продукції шляхом стандартизації, сертифікації, використання екологічно чистих ресурсів, скорочення терміну постачання і реалізації продукції; ведення наукових досліджень із питань ринкової торгівлі; вдосконалення реклами, підвищення рівня реагування на зміни споживчого попиту та пропозиції; зниження витрат, забезпечення гнучкості тощо.

Список використаних джерел:

1. Кашуба Ю. П. Регіональні оптові ринки сільськогосподарської продукції / Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 57–61.

2. Демченко Р. Ринок у цифрах / Р. Демченко // Пропозиція. – 2007. – № 8 (146). – С. 44–45.

3. Котовенко М. А. Інструменти регулювання аграрного ринку / М. А. Котовенко // Економіка та держава: Державне управління. – 2007. – № 10. – С 98–100.

4. Капустіна Т. А. Аналіз конкурентоспроможності підприємства-переробника плодоовочевої продукції / Т. А. Капустіна // Держава та регіони. – 2007. – № 2. – С. 119–123.