Д. е. н. Мешко Н. П., Захарченко К. В.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

Екологічна проблематика, з якою стикаються всі країни відкриває можливості для міжнародного співробітництва. До актуальних питань можна віднести управління відходами, енергозберігаючі технології, викиди парникових газів і забруднення водних ресурсів. Україна є другою за величиною країною в Європі. Хоча незалежність була досягнута в 1991 році, на даний момент залишається досить багато факторів стримуючих впровадження економічних, екологічних та соціальних реформ. Тим не менше, Україна офіційно заявила про своє бажання вступити до ЄС.

В даний час Україна стикається з масштабними соціальними і політичними змінами, які дають можливість для модернізації країни на основі фундаментальнихтенденцій сталого розвитку. Україна розуміє, що охорона навколишнього середовища буде одним з найбільш важливих і складних категорій, щоб завершити переговори з ЄС [1].

  Політика щодо охорони довкілля в Європі бере початок в 1973 р., після конференції ООН з питань навколишнього середовища, та стала одним з пріоритетних напрямів її діяльності. ЄС має великий досвід в області охорони навколишнього середовища, у цій сфері видається значна кількість загальноєвропейських нормативних актів [2].

Моніторингом, аналізом, збором та забезпеченням незалежної інформації щодо стану навколишнього середовища займається Європейська агенція довкілля.

Екологічна інтеграція – обов’язкова умова для всіх членів та кандидатів на вступ до ЄС.

Співробітництво України з ЄС у сфері охорони довкілля здійснюється з урахуванням зобов'язань України та ЄС у рамках Кіотського протоколу.

Основи двостороннього співробітництва між Україною та ЄС у природоохоронній сфері визначає ст. 63 Угоди «Про партнерство і співробітництво» між Україною і Європейським Союзом від 16 червня 1994 р., яка є базовим документом у цій сфері. Співробітництво учасників яке охоплює такі питання:

- моніторинг рівнів забруднення та оцінку стану природного довкілля;

- систему інформації про стан довкілля;

- боротьбу із локальним, регіональним і транскордонним забрудненням атмосферного повітря та води;

- стале, ефективне та екологічно безпечне виробництво та використання енергії; безпека підприємств;

- зменшення обсягів, утилізація та безпечне знищення відходів;

- захист лісів [3].

У лютому 2005 року Рада з питань співпраці між ЄС та Україною ухвалила План дій «Україна–ЄС».

Розділ «Довкілля» цього першого Плану дій включає набір кроків, покликаних забезпечити встановлення та впровадження умов розумного управління в сфері довкілля, перелік активних заходів, спрямованих на запобігання погіршенню стану навколишнього середовища, захист здоров’я людини, забезпечення раціонального використання природних ресурсів згідно з зобов’язаннями, взятими на себе під час Йоганнесбурзького саміту, а також заходи, спрямовані на зміцнення співпраці з екологічних питань.

Нижче наведені відповідні основні напрями у стосунках між ЄС та Україною:

- у 1993 році Україна приєдналася до процесу «Довкілля для Європи», та взяла участь у конференції на рівні міністрів у Люцерні. Прийнята на конференції «Програма охорони довкілля для Центральної та Східної Європи» була використана Україною для ухвалення її Національного Плану заходів щодо навколишнього середовища;

- у 1998 році UNECE вирішила скликати 5-ту європейську конференцію міністрів з охорони навколишнього середовища в 2003 році у Києві. З допомогою ПРООН та інших донорських агенцій український уряд підготував цю конференцію та продемонстрував свою роль у охороні довкілля. З цієї нагоди Уряд підготував «Національну доповідь України з гармонізації життя суспільства та навколишнього природного середовища», яка включає огляд стану довкілля в Україні, в тому числі рамкову екологічну політику та стратегії переходу до сталого розвитку;

- у 1999 році Україна взяла участь у 6-й сесії Комітету Європейської Комісії з питань екологічної політики, присвяченій подальшому розвиткові процесу«Довкілля для Європи» через оцінку поточного стану довкілля у Європі, розбудову політичної підтримки екологічних цілей серед держав ЄС, сприяння інтеграції екологічних політик країн СНД та надання допомоги останнім у вирішенні екологічних проблем;

- у 1999 році Уряд України та Комітет UNECE з питань екологічної політики прийняли рекомендації, представлені в «Огляді ефективності заходів щодо охорони довкілля в Україні». Цей Огляд містив «Главу 1. Правові інструменти та інституційні засоби захисту природного навколишнього середовища», яка представляла собою огляд правових та політичних засад діяльності в екологічній сфері, існуючих засобів управління захистом довкілля, а також існуючі партнерські процеси та відповідні рекомендації [4].

Основною проблемою реалізації вимог ЄС щодо України залишається питання фінансового забезпечення. Часткове її вирішення можливе через надання траншу кредиту з боку ЄС, в якому передбачається виділення коштів і для екологічної сфери у сумі 371 млн. грн. (35 млн. євро). З огляду на це, передбачено чотири основні напрями співпраці, а саме: екологічна політика на секторальному і регіональному рівнях; наближення екологічного законодавства України до норм законодавства ЄС; розбудова інституційних спроможностей; підтримка реалізації екологічної політики у підсекторах: повітря, водні ресурси, управління відходами та біорозмаїття. Якщо уряд України виконає усі показники у цих секторах, то упродовж 2011–2013 рр. вона отримає кошти [3].

Список використаних джерел:

1. Mykhaylenko V. Environmental cooperation of Ukraine with Baltic countries in waste management projects [Електронний ресурс] / V. Mykhaylenko. – Режим доступу: http://www.researchgate.net

2. Scheuer S. EU Environmental Policy Handbook: A Critical Analysis of EU Environmental Legislation / S. Scheuer. – Брюссель: International Books, 2006. – 343 c.

3. Івасечко О. Співпраця України та європейського союзу в галузі охорони довкілля / О. Івасечко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2012. – № 24. – С. 19–25.

4. Матеріали інформаційного сайту УНІАН – Новини України – Євросоюзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eunews.unian.net