Жуковська Ю. В., Пилипак А. І., к. е. н. Томаля Т. С.

Хмельницький національний університет, Україна

ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Венчурні інвестиції – це ризикові вкладення. Вони являють собою вкладення в акції нових фірм чи підприємств, що здійснюють свою діяльність у сучасних сферах бізнесу і зв'язаних з великим рівнем ризику. Фактично заохочення венчурних інвестицій до України це значна можливість як і для молодих людей отримати кошти на успішне втілення власних ідей так і для країни в цілому розвинути інноваційний сектор економіки та поліпшити становище бюджету.

В цілому ситуація з інвестуванням в економіку України потребує значного поліпшення та розробки нових механізмів заохочення. За даними Держкомстату України капітальні інвестиції в економіку країни за січень – вересень 2012 року становили 177459,8 млн. грн. [1]. Натомість обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2012 р. склав 6,013 млрд. дол. Обсяг внесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на 31 грудня 2012 р. становив 54,462 млрд. дол., що на 8,2% більше обсягів інвестицій на початок 2012 р., та в розрахунку на одну особу населення складає 1,199 тис. дол. З країн ЄС внесено 42,979 млрд. дол. інвестицій (78,9% загального обсягу акціонерного капіталу), із країн СНД – 4,269 млрд. дол. (7,8%), з інших країн світу – 7,214, млрд. дол. (13,3%) [2].

Відповідно до рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business–2013, підготовленого Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією, Україна в порівнянні з минулим роком піднялася 15 пунктів – з 152-го місця на 137-е. Коментуючи результати дослідження Doing Business-2013 один зі його співавторів в Вашингтоні Тіа Трамбік (Tea Trumbic) відзначила, що в 2011–2012 рр. в Україні були імплементовані значущі реформи в трьох регуляторних сферах (відкриття бізнесу, оподаткування, реєстрація власності), що дозволило їй увійти до першої світової десятки економік, що найбільш активно реформуються [3]. Натомість за рейтингом Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) індекс інвестиційної привабливості України в IV кварталі 2012 року становив 2,12 за п'ятибальною шкалою. Це найнижчий показник за весь час досліджень (з 2008 року) [4].

Чинниками, що знижують інвестиційну привабливість України є: недосконалість правового середовища; політична нестабільність; непередбачуваність і непрозорість державної політики; неврегульованість законодавчого забезпечення процесу інвестування; надмірна фіскальна активність держави; обтяжлива митна політика; недосконалість галузей інфраструктури; нерозвиненість інституційної інфраструктури ринку; «клановість» економіки, нераціональність економічної поведінки [5].

Об’єктивну інформацію щодо рівня розвитку венчурного індустрії у світі дає міжнародна рейтингова оцінка привабливості країн для здійснення венчурних інвестицій. Відповідно до цього рейтингу оцінюються країни по 100-бальній шкалі за такими групами показників: загальна економічна активність, інтенсивність (глибина розвитку) ринку капіталу, система оподаткування, захист прав інвесторів, стан розвитку ринку трудових ресурсів (людський і соціальний розвиток), підприємницька культура та потенційні можливості його розвитку. Україна в 2011–2012 рр. у цьому рейтингу займає тільки 64-е з 80-ти країн [6].

Для розвитку венчурного інвестування в Україні створюється велика кількість венчурних фондів. Венчурний інвестиційний фонд – це корпоративний або пайовий не диверсифікований інвестиційний фонд, активи якого більше, ніж на 50% складаються з корпоративних прав і цінних паперів, які не котируються на фондових біржах, здійснює виключно приватне розміщення емітованих ним цінних паперів і провадить досить ризиковану інвестиційну стратегію, зокрема, інвестиції у інноваційні проекти.

Такі фонди мають безліч переваг для інвесторів. Фонд може бути створений на 100 років, інвестувати всі свої кошти в неліквідні цінні папери одного емітента, купувати векселі і надавати позики компаніям, якими він володіє. Немає обмежень і щодо числа його учасників. Венчурні фонди явно знаходять популярність і на сьогодні їх кількість становить 90% від загального ринку ІСІ.

1.jpg

Рис. 1. Вартість чистих активів венчурних інститутів спільного інвестування [7]

На сьогоднішній день, венчурний фонд в Україні – це один з кращих механізмів мінімізації оподаткування. Адже податок на прибуток від активності венчурного фонду не сплачується до закриття його роботи і розподілу прибутку між учасниками. А це означає, що фонд може не платити податки тривалий час. Ще однією перевагою фонду є легкість, з якою можна продати або купити його активи. Крім того, венчурні фонди практично не регулюються українськими регуляторами, що робить їх більш легкими в управлінні і гнучкими інструментами для інвестування.

Отже, перевагами венчурного інвестування є можливість отримання фінансових коштів навіть невеликими фірмами та створення інновацій на базі інвестицій у різних галузях економіки. Венчурні інвестиції сприяють оперативному задоволенню попиту населення на нові товари та послуги. Внаслідок того, що венчурне інвестування націлене на підприємства малого та середнього розміру, а у даних фірм є можливість швидко змінюватись та адаптуватися згідно з вимогами ранку, вкладення коштів у такі організації є більш результативним. Даний тип інвестицій суттєво стимулює інноваційний напрямок розвитку промисловості.

Розвиток венчурного інвестування в Україні є важливим напрямком поліпшення економіки країни і, як наслідок, забезпечення її бюджету. Саме тому потрібно інформувати потенційних інвесторів про можливості, що пропонують інноваційні сфери економіки, їхній розвиток та дослідження, як майбутня основа для виходу з кризового становища та забезпечення економічної безпеки держави.

Список використаних джерел:

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

2. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2012 р. знизився на 7% – до 6,013 млрд. дол. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/ newsline/show/obem-pryamyh-inostrannyh-investitsiy-v-ekonomiku-ukrainy-14022013173200

3. Україна та рейтинги її інвестиційної привабливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lfr.org.ua/ru/analytics/613-2012-05-12-2.html

4. Обсяг інвестицій в Україні 2013 року прогнозують на рівні 20% ВВП – експерти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.racurs.ua/news/6328

5. Агафонова Н. Інвестиції в Україні: багато говорять – мало хто бачив [Електронний ресурс] / Н. Агафонова. – Режим доступу: http://www.blogs.lb.ua/nataliya_agafonova/ 175772_investitsii_ukraini_bagato.html

6. Дюгованець О. М. Проблеми розвитку венчурного фінансування в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Дюгованець. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 34_VPEK_2012/Economics/3_119943.doc.htm

7. Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart.html