Кононець Є. В., Братушка Е. С., Петренко І. П.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана», Україна

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

Вивчення процесу формування інвестиційного клімату країни є актуальним, оскільки в даний момент Україна потребує додаткового обсягу інвестиційного капіталу для стабілізації та зростання економіки. Це є необхідною умовою залучення нашої держави до сучасних інтеграційних процесів та важливим фактором оздоровлення її господарської системи. У зв’язку з цим створення сприятливого інвестиційного клімату стає одним із ключових завдань для України.

Метою дослідження є визначення факторів, що впливають на формування інвестиційного клімату в країні та пошук шляхів активізації їх дії.

Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що визначають привабливість і доцільність інвестування в ту чи іншу господарську систему [1, с. 131].

Загалом можна виділити ряд основних факторів, що впливають на формування інвестиційного клімату країни:

– політична стабільність;

– законодавча база;

– стан економічного розвитку;

– рівень корумпованості;

– міжнародні відносини держави;

– свобода бізнесу від державного втручання;

– гарантії безпеки приватної власності;

– банківська система та інфраструктура ринків капіталу;

– державне заохочення інвестування;

– доступність людських ресурсів;

– рівень податкового навантаження;

– міжнародний імідж;

– дозвільні та регуляторні бар’єри.

Україна має ряд конкурентних переваг, які підвищують її інвестиційну привабливість. Серед них:

–  кваліфікована і відносно дешева робоча сила;

– високий потенціал національного ринку;

– вигідне географічне розташування України;

– доступ до сировини.

На жаль, сьогодні стан інвестиційного клімату України не сприяє зацікавленості інвесторів у розміщенні свого капіталу в економіку нашої держави. Причинами такої ситуації є:

– застаріла законодавча база;

– політична нестабільність;

– нерозвинена інвестиційна інфраструктура;

– високий рівень корумпованості та бюрократії. У рейтингу Transparency International Україна посідає одне з останніх місць. За останні два роки наша держававтратила 10 позицій і розділила 144 місце з такими країнами як Сирія, Камерун, Конго, Бангладеш [2];

– економічна нестабільність. Україна не є привабливою для іноземних інвестицій, про що свідчить рейтинг економічних свобод, в якому Україна зарахована до країн з невільною економікою. Особливо низькими є показники права власності, державних витрат, інвестиційної свободи, свобода від корупції. Також для інвесторів є неприйнятними значення макроекономічних показників: інфляції, сальдо торгівельного балансу, темпів зростання ВВП тощо [3];

– довготривалість та непослідовність економічних реформ.

У жовтні–листопаді 2012 р. агентство InvestUkraine провело опитування щодо проблем, з якими стикаються іноземні інвестори в Україні. У ньому взяли участь 130 компаній із 16 регіонів України. У ході опитування компаніям було запропоновано визначити основні проблемні питання своєї діяльності в Україні. Ґрунтуючись на результатах, InvestUkraine склала рейтинг найбільш поширених проблем іноземних інвесторів в Україні (див. рис. 1).

Рис. 1. Рейтинг проблем іноземних інвесторів в Україні [4]

Рис. 1. Рейтинг проблем іноземних інвесторів в Україні [4]

Згідно з рейтингом основна проблема іноземних інвесторів в Україні – відносини з податковими органами (22,8%). Друге і третє місця розділяють питання, пов’язані з аудитом та нормативними обмеженнями – 14,45% учасників дослідження стикаються з такими проблемами. Проблеми щодо земельних питань турбують 11,8% респондентів, митних відносин – 11,03%. Ліцензування та дозвільні процедури ускладнюють діяльність 10,27% опитаних інвесторів, у той час як процедура реєстрації – 9,5%. Крім того, 5,7% респондентів вказали, що вони також мають справу з іншими проблемами, такими як рейдерство, висока вартість сировини і т. д. [4].

З огляду на сучасний стан інвестиційного клімату в Україні та його потенціал можна визначити, що є необхідним реалізувати наступні положення:

– завершення реалізації основних структурних реформ;

– розвиток банківської системи;

– здійснення прозорого процесу приватизації;

– зменшення податкового навантаження на інвестора;

– реалізація дієвих антикорупційних заходів;

– реструктуризація неефективних підприємств;

– сприяння розвитку реального сектору економіки.

Отже, підсумовуючи вищенаведені дані, можна дійти висновку, що Україна найближчим часом залишатиметься країною з несприятливим інвестиційним кліматом, оскільки проблеми, які є причиною цього (насамперед, політична, економічна нестабільність, неефективність законодавчої бази, корумпованість, відсутність державних гарантій безпеки ведення бізнесу) можливо вирішити лише у довгостроковому періоді за рахунок глибокої структурної перебудови економіки країни та ефективної державної стратегії соціально-економічного розвитку.

Список використаних джерел:

1. Активізація інвестиційного процесу в Україні: колективна монографія / [Т. В. Майорова, М. І. Диба, С. В. Онишко та ін.]; за наук. ред. М. І. Диби, Т. В. Майорової; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2012. – 472 с.

2. Corruption Perceptions Index 2012 [Електронний ресурс] // Transparency International. – Режим доступу: http://www.cpi.transparency.org/cpi2012/results/

3. Index of Economic Freedom [Електронний ресурс] // Heritage Foundation. – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year

4. Rating of the most common problems of foreign investors in Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrproject.gov.ua/node/1539