«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Коллективная монография

О. І. Дідченко, Є. М. Плаксіна

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність проблеми.  Сучасний економічний розвиток суспільства все більше привертає увагу бізнесу та держави до необхідності створення та підтримки умов постійного розвитку на інноваційно-інвестиційних засадах. Це вимагає від підприємства визначення готовності та оцінки можливості розробок і подальшого впровадження нововведень, достатньої ресурсної бази для здійснення інноваційного процесу, визначення стимулюючих та перешкоджаючих факторів середовища впровадження інновацій. Крім того, результативність інноваційної діяльності підприємств напряму залежить від наявності необхідних джерел фінансування, інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності.

З огляду на це набувають актуальності проблеми дослідження сутності фінансового потенціалу підприємства, теоретичних, методичних і практичних аспектів оцінки та управління фінансовим потенціалом підприємства як важливої складової інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства. Це дозволить ефективно використовувати прогресивні методи господарського маневрування  фінансовими ресурсами підприємства для їх найефективнішого спрямування на підтримку інноваційно-інвестиційного розвитку з урахуванням невизначеності та динамічності зовнішнього економічного середовища.

Аналіз наукових досліджень.  Проблеми фінансового потенціалу підприємства розглянуто в низці публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених: (О. С.Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк, М. А. Юдін, Г. В. Митрофанов, Г. О. Кравченко, Н. С. Барабаш, Поль У. Фэррис, Ф. Котлер, О. Г. Мельник та ін. Особливу увагу оцінці фінансового потенціалу підприємства приділяли П. Пузирьова, Ю. Сердюк-Копчекчі, П. Фомін, Е. Альтман, К. Беєрман, Г. Давидова, О. Бєлікова та ін.).

Незважаючи на велику кількість публікацій, у науці досі відсутнє єдине визначення фінансового потенціалу та узагальнений підхід до його оцінки.

Мета роботи  – обґрунтування та апробація на прикладі промислового підприємства ПАТ «Мотор Січ» методики оцінки фінансового потенціалу як складової інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства, спрямованої на формування й ефективне використання фінансових ресурсів в управлінні його інноваційною діяльністю.

Виклад матеріалів дослідження.  Узагальнене розуміння фінансів підприємства та управління ними, потенційні можливості для розвитку, які вони створюють, становить економічну категорію «фінансовий потенціал». Фінансовий потенціал підприємства за своєю сутністю є одним із важливіших індикаторів, який визначає конкурентоспроможність підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Як наголошує М. А. Юдин [1], він охоплює фінансову сферу діяльності підприємства, характеризує фінансові можливості його розвитку, є однією з найважливіших складових інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства.

Для визначення сутності потенціалу суб’єкта господарювання як в цілому, так і будь-якого його різновиду, зазвичай застосовують загальний підхід. Згідно з ним, під потенціалом розуміють сукупність ресурсів, можливостей для розв’язання поставлених цілей і задач [2]. Існує велика кількість визначень фінансового потенціалу, які систематизовано в табл. 1.

Аналіз наведених визначень до сутності фінансового потенціалу підприємства показав, що найбільш поширеним є ресурсний підхід [3; 4; 6; 8]. Він не враховує вплив управлінських рішень на стан фінансового потенціалу, що, на нашу думку, є суттєвим недоліком. Визначення же фінансового потенціалу як «частини економічного потенціалу підприємства» [5] або «потенційних показників» та «потенційних можливостей» [7] зовсім не розкриває сутності цієї економічної категорії. Усі перераховані підходи не враховують синергійного ефекту поєднання фінансових ресурсів підприємства та підходів до управління ними. Таку спробу робить у визначенні фінансового потенціалу П. А. Стецюк, але розмито та, на наш погляд, не дуже вдало.

Таблиця 1.Трактування терміна «фінансовий потенціал»

Автор / джерело

Визначення

Ю. В. Сердюк-Копчекчі [3]

Сукупність фінансових ресурсів, які беруть участь у промислово-господарській діяльності та характеризуються можливістю їх залучення для фінансування як майбутньої діяльності промислових підприємств, так і їх стратегічних напрямів розвитку

О. С. Федонін, І. М. Рєпіна,

О. І. Олексюк [4, с. 52]

Обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсівпідприємства, якими воно може розпоряджатися для здійсненняпоточних і перспективних витрат

Г. В. Митрофанов, Г. О. Кравченко, Н. С. Барабаш [5, с. 21]

Потенціал, який визначається обсягом, складом і структурою джерел фінансування (пасивів) підприємства, тобто час-тинаекономічного потенціалу підприємства

О. Г. Мельник [6, с. 49]

Сукупність наявних фінансових ресурсів, можливостей системи щодо їх залучення та ефективного управління для досягнення тактичних цілей і стратегічної мети підприємства – максимізації вартості підприємства в довгостроковому періоді

Н. С. Танклевська

[7, с. 258–259]

Потенційні фінансові показники виробництва (прибутковість, ліквідність, платоспроможність), потенційні інвестиційні можливості

О. І. Маслак [8, с. 125]

Сукупність фінансових ресурсів і можливостей підприємства, які дають змогу забезпечити визначений стратегічний напрям розвитку підприємства

П. А. Стецюк [9, с. 12]

Спроможність підприємства генерувати позитивні чисті грошові потоки в обсягах, адекватних його фінансовому стану

Проведене дослідження недоліків та позитивних сторін різних підходів дозволило визначити фінансовий потенціал як інтегральний показник, що враховує обсяг фінансових ресурсів та підходів до управління ними, синергійний ефект від поєднання яких забезпечує визначений напрям розвитку підприємства без загрози для його фінансової автономії.

На сучасному етапі економічного розвитку суспільства необхідно пам’ятати, що «в умовах нестабільного ринку, коли особливо важко ефективно прогнозувати результати діяльності підприємства, мобільність власних фінансових ресурсів, тобто можливість швидко змінити напрям використання фінансових ресурсів, стає визначальним фактором для підтримання сталого розвитку підприємства, оскільки прийняття управлінських рішень носить інтуїтивний характер» [10, с. 62]. Це викликає необхідність постійного оновлення інформації про фінансовий стан підприємства. Такий підхід дозволить швидко реагувати на зміни в зовнішньому середовищі та коригувати діяльність підприємства особливо в умовах підтримки активного інноваційно-інвестиційного розвитку, оскільки саме така діяльність підприємства є найбільш ризиковою з точки зору фінансового стану та потребує постійного моніторингу ключових індикаторів.

Методика оцінки фінансового потенціалу підприємства повинна бути простою, але дозволяти отримувати максимально якісну інформацію про його поточний стан. Проведене дослідження різних підходів до оцінки фінансового потенціалу показало, що найбільше відповідає сформованим принципам і цілям методика оцінки фінансового потенціалу підприємства, запропонована П. А. Фоміним, М. К. Старовойтовим.

Авторами дано стислу характеристику рівнів фінансового потенціалу підприємства (ФПП). Так, діяльність підприємства з високим рівнем ФПП прибуткова, фінансовий стан – сталий. Діяльність підприємства з середнім рівнем ФПП прибуткова, але його фінансова стабільність дуже чутлива до змін як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі. Якщо підприємство фінансово нестабільне, воно має низький рівень фінансового потенціалу.

Для визначення рівня ФПП пропонують проводити експрес-аналіз основних показників, що характеризують ліквідність, платоспроможність та фінансову стійкість підприємства порівняно з пороговими значеннями (табл. 2).

Таблиця 2. Рейтингова оцінка фінансового потенціалу підприємства

за фінансовими показниками

Найменування показника

Високий

рівень ФПП

Середній рівень ФПП

Низький

рівень ФПП

Коефіцієнт фінансової незалежності

>0.5

0.3–0.5

<0.3

Коефіцієнт фінансової залежності

<0.3

0.3–0.5

>0.5

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

>0.1

0.05–0.1

<0.05

Коефіцієнт самофінансування

>1

0.5–1

<0.5

Коефіцієнт загальної ліквідності

>2.0

1.0–2.0

<1.0

Коефіцієнт швидкої ліквідності

>0.8

0.4–0.8

<0.4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0.2

0.1–0.2

<0.1

Рентабельність сукупних активів

>0.1

0.05–0.1

<0.05

Рентабельність власного капіталу

>0.15

0.1–0.15

<0.1

Ефективність використання активів для виробництва продукції

>1.6

1.0–1.6

<1.0

Провідемо апробацію наведеної методики на прикладі ПАТ «Мотор Січ» – одного з найбільших підприємств машинобудівної галузі України, яке впроваджує середньострокову стратегію на засадах активного інноваційно-інвестиційного розвитку. Розрахунок фінансових показників наведено в табл. 3.

Таблиця 3.Розрахунок фінансових показників ПАТ «Мотор Січ» за 2011–2012 роки

Показник

Позначення

Формула розрахунку

2011

2012

Коефіцієнт фінансовоїнезалежності

К авт

Власний капітал і забезпечення (ряд. 380 + ряд. 430) / Підсумок балансу (ряд. 640)

0,69

0,76

Коефіцієнт фінансової залежності

К зал

Поточні зобов’язання (ряд. 620) + Довгострокові зобов’язання (ряд. 480) / Баланс (ряд. 640)

0,31

0,24

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

К о

Власний капітал (ряд. 380) – Необоротніактиви (ряд. 080) / Оборотні активи (ряд. 260)

0,46

0,45

Коефіцієнт самофінансування

К сф

Власний капітал (ряд. 380) / Поточні зобов’язання (ряд. 620) + Довгострокові зобов’язання (ряд. 480)

2,02

2,76

Коефіцієнт загальної ліквідності

К п

Оборотні активи (ряд. 260) / Поточні зобов’язання (ряд. 620)

2,29

2,72

Коефіцієнт швидкої ліквідності

К шл

Оборотні активи – запаси [(ряд. 260 – (ряд. 100 +ряд. 140)] / Поточні зобов’язання (ряд. 620)

1,93

2,18

Коефіцієнт абсолютноїліквідності

К абс

Грошові кошти та їх еквіваленти (ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240) / Поточні зобов’язання (ряд. 620)

0,18

0,34

Рентабельність сукупних активів

Р са

Ф. № 2 ряд. 170 / Ф. № 1 ряд. 640

0,25

0,2

Рентабельність власного капіталу

Р вк

Ф. № 2 ряд. 220 / Ф. № 1 ряд. 380

0,26

0,21

Ефективність використання активів для виробництва продукції

Е а

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (Ф. № 2 ряд. 035) / Баланс (ряд. 640)

0,71

0,69

На основі порівняння розрахованих значень основних фінансових показників господарської діяльності з наведеною шкалою можна охарактеризуватирівень фінансового потенціалу підприємства, який прийнято визначати за різновидами: високий, середній і низький (табл. 4).

Таблиця 4. Характеристика рівнів фінансового потенціалу

Рівень ФПП

Коротка характеристика

Високий

Діяльність підприємства прибуткова. Фінансове становище стабільне

Середній

Діяльність підприємства прибуткова, проте фінансова стабільність багато в чому залежить від змін як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі

Низький

Підприємство фінансово нестабільне

Оцінку фінансового потенціалу підприємства «Мотор Січ» проведено на підставі фінансової звітності за 2011–2012 роки. Результати розрахунків значень фінансових показників подано в табл. 5.

Таблиця 5.   Результати розрахунку фінансових показників, що характеризують

фінансовий потенціал ПАТ «Мотор Січ»

Найменування показника

Значення показника

2011

2012

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,69

0,76

Коефіцієнт фінансової залежності

0,31

0,24

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,46

0,45

Коефіцієнт самофінансування

2,02

2,76

Коефіцієнт загальної ліквідності

2,29

2,72

Коефіцієнт термінової ліквідності

1,93

2,18

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,18

0,34

Рентабельність сукупних активів

0,25

0,2

Рентабельність власного капіталу

0,26

0,21

Ефективність використання активів для виробництва продукції

0,71

0,69

Порівняймо отримані значення основних фінансових показників господарської діяльності ПАТ «Мотор Січ» зі шкалою, що характеризує рівень фінансового потенціалу підприємства. Після розрахунку основних фінансових коефіцієнтів і визначення їхніх порогових значень потрібно побудувати криву фінансовогопотенціалу підприємства на підставі цих показників за аналізований період.

Дані табл. 5, 6, свідчать, що в 2011–2012 роках фінансовий стан ПАТ «Мотор Січ» стабільний, діяльність підприємства прибуткова, різких змін у показниках неспостережено. Більше половини з 10 аналізованих показників перебуває на високому і середньому рівні.

Таблиця 6. Криві фінансових показників підприємства ПАТ «Мотор Січ»

Таким чином, ПАТ «Мотор Січ» володіє середнім фінансовим потенціалом, оскільки в підприємства є власний капітал, достатній для виконання умов ліквідності та фінансової стійкості, є можливості для залучення капіталу, рентабельність активів перебуває на високому рівні.

Підприємство характеризується стійкою платіжною готовністю, достатньою забезпеченістю власними оборотними коштами та ефективним їх використанням із господарською доцільністю, чіткою організацією розрахунків, наявністю стійкої фінансової бази. Фінансове становище підприємства може погіршиться у випадку неефективного розміщення коштів, їх іммобілізації, простроченої заборгованості перед бюджетом, постачальниками, банком, оскільки потенційна фінансова база підприємства недостатньо стійка через несприятливі тенденції у виробництві. Усе це обумовлює нагальну потребу для ПАТ «Мотор Січ» постійного моніторингу стану системи управління ФПП та підвищення її ефективності з метою забезпечення прозорості поточного й майбутнього фінансовогостану. На момент проведення аналізу баланс підприємства є ліквідним, оскільки співвідношення груп активів і пасивів відповідає умовам ліквідності.

На наш погляд, методику оцінки ФПП, запропоновану П. А. Фоміним, М. К. Старовойтовим, для досягнення поставлених цілей необхідно доповнити аналізом імовірності банкрутства підприємства за методикою Альтмана.

Розглянемо через розрахунок за моделлю Альтмана, чи існує для досліджуваного підприємства загроза банкрутства. Використаймо формулу п’ятифакторноїмоделі, застосовувану для акціонерних товариств, чиї акції котуються на ринку:

Z  = 1,2 *  Х 1 + 1,4 *  Х 2 + 3,3 *  Х 3 + 0,6 *  Х 4 +  Х 5, (1)

де X 1 – оборотний капітал до суми активів підприємства;

X 2 – не розподілений прибуток до суми активів підприємства;

X 3 – прибуток до оподаткування до загальної вартості активів;

X 4 – ринкова вартість власного капіталу / бухгалтерська (балансова) вартість усіх зобов’язань;

Х 5 – обсяг продажів до загальної величини активів підприємства.

Підрахувавши  Z  – показник для конкретного підприємства, робимо висновок:

- якщо  Z  < 1,81 – імовірність банкрутства становить від 80 до 100 %;

- якщо 2,77 £  Z  < 1,81 – середня ймовірність краху компанії, від 35 до 50 %;

- якщо 2,99 <  Z  < 2,77 – ймовірність банкрутства невелика, від 15 до 20 %;

- якщо  Z  £ 2,99 – ситуація на підприємстві стабільна, ризик неплатоспроможності протягом найближчих двох років украй малий [11].

Розрахуймо показник  Z  п’ятифакторної моделі Альтмана за 2010–2012 роки (табл. 7).

Таблиця 7.   Розрахунок показника Z п’ятифакторної моделі Альтмана

для ПАТ «Мотор Січ» за 2010–2012 роки

Показник

Формула розрахунку

2010

2011

2012

Х 1

оборотний капітал до суми активів підприємства (ряд. 260 Ф. 1 / ряд. 280 Ф. 1)

0,693

0,688

0,611

Х 2

нерозподілений прибуток до суми активів підприємства (ряд. 350 Ф. 1 / ряд. 280 Ф. 1)

0,425

0,481

0,595

Х 3

прибуток до оподаткування до загальної вартості активів підприємства (ряд. 170 Ф. 2 / ряд. 280 Ф. 1)

0,25

0,251

0,196

Х 4

ринкова вартість власного капіталу до бухгалтерської вартості всіх зобов’язань (ряд. 380 Ф. 1 / ( ряд. 480 Ф. 1+ ряд. 620 Ф. 1)

1,611

2,015

2,757

Х 5

обсяг продажів до загальної величини активів підприємства (ряд. 035 Ф. 2 / ряд 280 Ф. 1)

0,814

0,708

0,691

Значення  Z

4,032

4,245

4,56

Розрахунок показника  Z  п’ятифакторної моделі Альтмана ПАТ «Мотор Січ» показав, що значення його з кожним роком збільшується (від 4,032 у 2010 році до 4,56 у 2012 році). Сьогодні можна стверджувати, що ситуація на підприємстві стабільна, ризик неплатоспроможності протягом найближчих двох років украймалий.

Можна зробити висновок, що ПАТ «Мотор Січ» є платоспроможним підприємством, володіє середнім фінансовим потенціалом, оскільки в підприємства є власний капітал, достатній для виконання умов ліквідності та фінансової стійкості, має можливості для залучення капіталу, рентабельності активів, перебуває на високому рівні.

Висновки та перспективи наукових розробок у цьому напрямі Найбільш поширеним є ресурсний підхід до визначення сутності фінансового потенціалу підприємства, який проте не враховує вплив управлінських рішень на його стан, що, на нашу думку, є суттєвим недоліком цього підходу. Підхід не враховує такожсинергійного ефекту поєднання фінансових ресурсів підприємства та підходів до управління ними.

Проведене дослідження різних підходів дозволило визначити фінансовий потенціал як інтегральний показник, що враховує обсяг фінансових ресурсів та підходів до управління ними, синергійний ефект від поєднання яких забезпечує визначений напрям розвитку підприємства без загрози для його фінансової автономії.

Необхідно постійно оновлювати інформацію про фінансовий стан підприємства, запобігати схильності підприємства до негативних впливів фінансових криз та відстежувати його потенціал розвитку. Такий підхід до оцінки фінансового потенціалу підприємства дозволить швидко реагувати на зміни в зовнішньому середовищі та коригувати діяльність підприємства особливо в умовах підтримки напряму активного інноваційно-інвестиційного розвитку. Оскільки саме інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства є високоризиковою з точки зору фінансового стану та потребує постійного моніторингу ключових індикаторів.

Найкраще відповідає сформованим принципам і цілям методика оцінки фінансового потенціалу підприємства, запропонована П. А. Фоміним, М. К.Старовойтовим, але на наш погляд, методику необхідно доповнити аналізом імовірності банкрутства підприємства за методикою Альтмана.

Розрахувавши показники за вказаними методиками, можна зробити висновок, що ПАТ «Мотор Січ» є платоспроможнім підприємством, володіє середнім фінансовим потенціалом, оскільки в підприємства є власний капітал, достатній для виконання умов ліквідності і фінансової стійкості, є можливості для залучення капіталу, рентабельність активів знаходиться на високому рівні.

Список використаних джерел:

1. Юдін М. А. Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / М. А. Юдін. – Режим доступу: http://www.dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/10472/st_48_27.pdf?sequence=1

2. Гончарова Ю. С. Методи та етапи оцінки фінансового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Ю. С. Гончарова. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Economics/10_138990.doc.htm

3. Сердюк-Копчекчи Ю. В. Модель диагностики финансового потенциала промышленных предприятий / Ю. В. Сердюк-Копчекчи // Финансы, учет, банки. – Донецк: Донецкий нац. ун-т, 2011. – Вып. 13. – С. 92–102.

4. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К.: Київський нац. екон. ун-т, 2006. – 316 с.

5. Митрофанов Г. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Г. В. Митрофанов, Г. О. Кравченко, Н. С. Барабаш. – К.: Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 301 с.

6. Мельник О. Г. Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства: сутність та індикатори оцінювання / О. Г. Мельник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Сер. «Менеджмент». – 2007. – № 606. – С. 46–51.

7. Танклевська Н. С. Фінансовий потенціал як категорія управління фінансами підприємства / Танклевська Н. С. // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2009. – № 2. – С. 257–262.

8. Маслак О. І. Ообливості оцінювання фінансового потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Маслак // Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2012. – Вип. 6. – С. 124–129. – Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/statti/2012-6-1 %2877 %29/124.pdf

9. Стецюк П. А. Методичні аспекти оцінки фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / П. А. Стецюк // Вісник Сумського національного аграрного університету: Сер. «Фінанси і кредит». – Суми, 2009. – № 1. – С. 11–17. – Режим доступу: http://www.agrofin.com.ua/files/spa_02.pdf

10. Котлер Ф. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності / Ф. Котлер, Дж. А. Касліоне; [пер. з англ. під ред. Т. В. Співаковської, С. В. Співаковського]. – К.: Хімджест, ПЛАСК, 2009. – 208 с.

11. Поль У. Фэррис. Маркетинговые показатели [Електронний ресурс] / Поль У. Фэррис, Нейл Т. Бендл, Филлип И. Пфайфер, Девид Дж. Рейбштейн // Энциклопедия маркетинга. – Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/marketing&finances.htm

12. Річна звітність ПАТ «Мотор Січ»: інформація для акціонерів та інвесторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.motorsich.com/

13. Річна звітність ПАТ «Мотор Січ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.smida.gov.ua/db/emitent/