«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

Дробишева Олена Олегівна

Запорізька державна інженерна академія, Україна

ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОЇ ДІАГНОСТИКИ

Сутність антикризової діагностики полягає в тому, щоб отримати достовірну інформацію про стан і можливості підприємства з позиції його платоспроможності. В умовах сьогодення головним завданням антикризового управління є забезпечення платоспроможності підприємств та пошук шляхів її підтримання на рівні, достатньому для своєчасного виконання своїх зобов’язань наявними грошовими коштами, і, при цьому, здійснювати повсякденну діяльність. Саме тому, особливої актуальності набувають питання оцінки платоспроможності підприємств з метою ранньої діагностики кризових явищ, дослідження основних факторів, що зумовлюють їх розвиток.

Питання оцінки платоспроможності підприємства знайшли широке висвітлення у працях: Бланка І. О., Бойчик І. М., Кошкіна В. І., Кривовʼязюк І. В., ЛазаришинаІ. Д., Терещенка О. О., Шило В. П., Шеремет А. Д. та ін. Проте, незважаючи на достатню увагу до питань оцінки платоспроможності підприємства в кризових умовах на сьогодні залишаються проблемними питання, що пов’язані з оцінкою платоспроможності з позиції превентивного антикризового менеджменту.

Підхід до оцінки платоспроможності в рамках превентивного антикризового менеджменту повинен зміститися з позиції визначення ризику можливого банкрутства підприємства на припущення того, що підприємство має наміри безперервно продовжувати свою діяльність та одночасно виконувати зобов’язання. Отже, проблема забезпечення платоспроможного стану функціонуючого підприємства вимагає використання іншого методичного підходу та інструментарію оцінки платоспроможності, що зазвичай використовують в антикризовій діагностиці.

Традиційно в економічній практиці для оцінки платоспроможності підприємства використовуються показники ліквідності, які розраховуються на основі балансових співвідношень для оцінки поточної платоспроможності, та показники фінансової стійкості для оцінки загальної платоспроможності. Більш досконалими вважаються методи, що ґрунтується на аналізі грошових потоків із застосуванням Звіту про рух грошових коштів, які поділяються на дві групи:

1) методи оцінки фактичної платоспроможності, що характеризують платіжні можливості підприємства на конкретну дату на основі даних звітності;

2) методи оцінки перспективної платоспроможності, що визначають потенційні можливості виконання зобов’язань та витрат, враховують потенційні надходження та необхідні грошові витрати протягом майбутнього періоду на основі планових даних розвитку підприємства.

Систематизація антикризових методів оцінки платоспроможності на підприємстві наведена в табл. 1 [1, с. 123; 2, с. 88; 3, с. 298; 4, с. 138; 5, с. 152].

Таблиця 1. Види та методи оцінки платоспроможності

Плато-

спроможність

Методи оцінки платоспроможності

балансовий

грошовий

комбінований

Фактична

Поточна

Показники (коефіцієнти) ліквідності та платоспроможності

Показники

грошового

потоку

Розрахункові

показники

Cash-flow

Скориговані

коефіцієнти

платоспро-

можності

Скориговані

коефіцієнти

покриття

Загальна

Показники (коефіцієнти) фінансової

стійкості

Перспективна (планова)

Поточна

Бюджетування

Плановий бюджет

грошових коштів

Загальна

Показники грошового потоку

інвестиційного проектування

Удосконалення методів оцінки платоспроможності з метою підвищення ефективності антикризового управління потребує розширення показників, які б дозволяли, враховуючи фази життєвого циклу та раціональні цілі бізнесу, виявити загрози кризового розвитку на підприємстві для своєчасного їх нівелювання. На наш погляд, таким показником може виступати «динамічна платоспроможність». Кількісно динамічну платоспроможність можна визначити співвідношенням наявних та напрацьованих грошових коштів та зобов’язань на визначений час, використовуючи різні форми фінансової звітності. Основною перевагою динамічних показників платоспроможності є те, що вони розкривають механізм формування платоспроможності та пов’язують його з механізмом функціонування підприємства в цілому. Це, в свою чергу, дозволяє формувати та конструктивно використовувати економічний інструментарій управлінського впливу на платоспроможність, що суттєво підвищує практичну реалізацію антикризового управління.

Оцінка динамічної платоспроможності має практичне значення як один з факторів довгостроково виживання підприємства та підлягає обов’язковому моніторингу з боку менеджменту підприємства.

Отже, сучасні завдання антикризового управління та існуючі проблеми оцінки платоспроможності дозволяють констатувати необхідність удосконалення системи показників оцінки платоспроможності підприємства з метою оперативного та адекватного реагування на окремі кризові явища в фінансовому розвитку підприємства.

Список використаних джерел:

1. Іванюта С. М. Антикризове управління : навч. посіб. / С. М. Іванюта. – К. : Центр учбової літ-ри, 2007. – 288 с.

2. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / К. В. Ізмайлова. – К. : МАУП, 2000. – 152 с.

3. Коваленко О. В. Антикризове управління: теорія, методологія та механізм реалізації : монографія / О. В. Коваленко. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 466 с.

4. Антикризове фінансове управління підприємством : навч. посіб. / С. Я. Салига, Є. І. Ляшенко, Н. В. Дацій [та ін.]. – К. : Центр навчальної літ-ри, 2005. – 208 с.

5. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами : пер. с англ. / Ван Хорн Дж. К. ; гл. ред. серии Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 800 с.