«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

Задорожко Гліб Ігорович, Куцарєва Ірина Федорівна

Одеський національний політехнічний університет, Україна

ОСНОВНІ ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Виробничі запаси становлять значну частку в складі запасів на підприємстві, тобто сировину, матеріали і паливо, що знаходяться на складах підприємства і призначені для виробничого споживання, але ще не вступили у виробничий процес. Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів. Серед них можна виділити зовнішні чинники, мають вплив незалежно від інтересів і діяльності підприємства, і внутрішні, на які підприємство активно впливає. Довнутрішніх факторів можна віднести:

- раціональне використання необхідного для виробництва кількості сировини і матеріалів: впровадження матеріалозбереження, маловідходних і безвідходних технологій; посилення контролю за станом сировини і матеріалів та раціональному їх використанні; технічні оснащені складські приміщення з сучасними ваговимірювальними приладами та пристроями, що дозволяють механізувати і автоматизувати складські операції і складський облік;

- ліквідація наднормативних запасів матеріалів, які найближчим часом можуть бути не залучені у виробничий оборот. Зберігання надлишків запасів, особливо при високому рівні процентних ставок в країні, стає дорогим і збільшує загальні витрати підприємства;

- поліпшення організації постачання, яка включає своєчасну доставку сировини і матеріалів у цеху або на склади;

- оптимальний вибір постачальників, що залежить від вартості придбання продукції або послуг і якості обслуговування;

- налагоджена робота транспорту, що перебуває на балансі підприємства та обслуговуючого виробництво допомогою перевезення сировини і матеріалів, або збут за допомогою реалізації готової продукції;

- покращення нормування виробництва;

- удосконалення організації складського господарства.

До зовнішніх факторів можна віднести:

- загальна економічна ситуація. макроекономічна нестабільність, що супроводжується дисбалансом в структурі попиту та пропозиції, динамікою процентних ставок та рівнем цін, – все це може зробити зберігання запасів або дорогим, або необхідним. У цьому випадку при організації складського господарства слід орієнтуватися на стан економіки;

- особливості податкового законодавства;

- умови отримання кредиту;

- можливості державного фінансування.

Перед урахуванням виробничих запасів стоять такі завдання:

- правильне і своєчасне документальне відображення всіх операцій по заготівлі, надходження та відпуску матеріалів; виявлення і відображення витрат, пов’язаних з їх заготовленням; розрахунок і списання відхилень за напрямками витрат;

- контроль за збереженням матеріальних цінностей у місцях їх зберігання і на всіх стадіях руху;

- постійний контроль за дотриманням настановних норм виробничих запасів;

- систематичний контроль за використанням матеріалів у виробництві на базі обґрунтованих норм їх витрачання;

- контроль за технологічними відходами та втратами та їх використання;

своєчасне отримання точної інформації про величину економії чи перевитрати матеріальних ресурсів у порівнянні з встановленими лімітами;

- своєчасне здійснення розрахунків з постачальниками матеріальних ресурсів.

В умовах переходу до ринкової економіки важливого значення набуває поліпшення якісних показників використання виробничих запасів. Поліпшеннюресурсопостачання сприяє впорядкування первинної документації, широке впровадження типових уніфікованих форм, підвищення рівня механізації і автоматизації обліково-обчислювальних робіт, забезпечення строгого порядку приймання, зберігання і витрачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів тощо, обмеження числа посадових осіб, що мають право підпису документів на видачу особливо дефіцитних і дорогих матеріалів. Для забезпечення збереження виробничих запасів, правильної приймання, зберігання та відпуску цінностей важливе значення має наявність на підприємстві в достатній кількості складських приміщень, оснащених ваговими і вимірювальними приладами, мірною тарою та іншими пристосуваннями. Необхідно також впроваджувати ефективні форми попереднього і поточного контролю за дотриманням норм запасів і витрачанням матеріальних ресурсів, приділяти більше уваги підвищенню достовірності оперативного обліку руху напівфабрикатів, комплектуючих виробів, деталей і вузлів у виробництві. Дані бухгалтерського обліку повинні містити інформацію для пошуку резервів зниження собівартості продукції в частині раціонального використання матеріалів, зниження норм витрат, забезпечення належного зберігання.

Список використаних джерел:

1. Раицкий К. А. Экономика предприятия [Електронний ресурс] / К. А. Раицкий. – М. : Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2004. – 690 с. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/content/21.html

Теория организации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.plam.ru/bislit/ teorija_organizacii_konspekt_lekcii/p3.php