«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

Карпенко Віталій Володимирович

Запорізька державна інженерна академія, Україна

ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Проблема підвищення ефективності господарської діяльності суб’єктів господарювання завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою – від власників приватного підприємства до керівників держави. Пошук і реалізація шляхів підвищення ефективності діяльності забезпечує розвиток підприємства і гармонізацію інтересів його власників, персоналу та держави.

Важливим напрямком підвищення ефективності господарської діяльності ПАТ «Запоріжсталь» є зниження витрат на виробництво. Зниження собівартості продукції є одним з головних джерел збільшення прибутку і зростання рентабельності діяльності підприємства [1].

З економічних і соціальних позицій значення зниження собівартості для підприємства полягає у наступному:

– у збільшенні прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, а отже, у появі можливості не тільки в простому, але й розширеному відтворенні;

- у появі більшої можливості для матеріального стимулювання робітників і рішення багатьох соціальних проблем колективу підприємства;

- у поліпшенні фінансового стану підприємства і зниженні ступеню ризику банкрутства;

- у можливості зниження ціни реалізації на свою продукцію, що дозволяє значною мірою підвищити конкурентоздатність продукції і збільшити обсяг продажів.

Економію витрат можна забезпечувати техніко-економічними та організаційними рішеннями. Техніко-економічними рішеннями є: удосконалення конкуренції виробів,упровадження нової техніки і технології, механізації та автоматизації виробничих процесів) [2, с. 274].

До організаційних рішень належать: упровадження прогресивних методів організації виробництва,удосконалення організації праці з метою підвищення її продуктивності, удосконалення управління виробництвом, поглиблення спеціалізації та кооперування виробництва та інші напрями, які забезпечують зниження собівартості продукції.

Основним джерелом зниження собівартості продукції є зростання продуктивності праці, друге джерело – зменшення витрат на матеріали, паливо, енергію – має найважливіше значення для матеріалоємних галузей. Скорочення витрат на обслуговування виробництва та на управління досягається головним чином шляхом зменшення чисельності робітників за рахунок застосування ефективніших методів організації управління та обслуговування виробництва, більш прогресивної техніки. Економія витрат на збут досягається завдяки укріпленню дисципліни праці, ритмічності виробництва, дотримання договірної дисципліни. Отже, найбільш ефективними шляхами зниження собівартості продукції є впровадження економних технологій виробництва, використання світового досвіду щодо зменшення собівартості.

Стосовно зниження собівартості продукції на підприємстві ПАТ «Запоріжсталь» рекомендується провести наступні організаційно-економічні заходи:підвищення технічного рівня виробництва, модернізація діючого устаткування і поліпшення його експлуатації, режим економії, раціональне використання трудових ресурсів,зниження накладних витрат, удосконалювання організації виробництва і праці,скорочення витрат на обслуговування виробництва і керування, економія енергоресурсів.

Список використаних джерел:

1. УНІАН. Інформаційний портал. «Запоріжсталь» можна врятувати тільки великими інвестиціями з боку СКМ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economics.unian.net/ ukr/news/168206-zaporijstal-mojna-vryatuvati-tilki-velikimi-investitsiyami-z-boku-skm-ekspert.html

2. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2005. – 312 с.