«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

К. е. н., доц.Касян Сергій Якович, Матвієць Максим Володимирович, начальник групи стратегічного управління самостійної науково-дослідної лабораторії КБ «Південне» імені М. К. Янгеля

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Урахування маркетингових аспектів управління трудовими ресурсами промислових підприємств сприяє прискоренню розширеного відтворення у економічній системі. Цій проблематиці присвячені праці відомих учених, таких як А. О. Заглинський, О. В. Зозульов, Є. В. Крикавський, О. Лабурцева, І. Лилик, Д. Е.Чесноков. Розуміння глибинних засад змісту трудових ресурсів дозволяє своєчасно виявляти комплекс чинників, що впливають на їх продуктивне застосування. Оптимальне формування трудового капіталу нації сприяє підвищенню позитивних фінансових потоків підприємств. У ході інноваційного забезпечення поновлення трудових ресурсів слід ураховувати їх унітарність та аспекти взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин.

Представники наукової школи маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка» Є. В. Крикавський, Л. І. Третьякова, Н. С. Косар досліджують сутність і склад маркетингового середовища підприємства. Вони справедливо виокремлюють комплекс елементів навколишнього середовища, які впливають на успішне формування стратегічного маркетингового плану. Серед низки таких елементів науковці виділяють взаємодію внутрішніх ресурсів зі стратегією підприємств;кон’юнктурні умови, опосередковані конкурентним середовищем; характер змін у природі конкуренції; особливості поведінки потенційних споживачів [3, c. 32–33]. На наш погляд, важливо досліджувати формування свідомості у представників трудових ресурсів, ураховуючи соціально-психологічні складові накопичення інтелектуального, інноваційного потенціалу.

В умовах сучасної соціально-економічної формації слід ураховувати комунікаційну взаємодію у ході управління трудовими ресурсами. Встановлення істотних закономірностей розвитку трудових ресурсів дозволить ураховувати комплекс факторів макро- і мікромаркетингового середовища, яке здійснює постійний вплив на планування і координацію економічної діяльності промислових підприємств [4, с. 57–59].

Слід розуміти значущість аспекту єдності трудових ресурсів і населення. Активна роль трудових ресурсів при виробництві соціальних благ привертає увагу до аналізу маркетингових аспектів їх координування. Створення і розповсюдження інновацій у сучасних економічних системах приводить до утворення нових засобів виробництва на яких з підвищеною продуктивністю виготовлюються товари та надаються послуги [1]. Освоєння нових галузей економічної діяльності вимагає відповідного маркетингового та комунікаційного забезпечення. На наш погляд, слід ураховувати здатність трудових ресурсів до накопичення і примноження інтелектуального потенціалу, що забезпечує постійність їх споживчої вартості і, навіть, здатність до підвищення корисності. У результаті споживачі отримують покращений потік маркетингової цінності, який спрямовується до них у необхідних обсягах, доречний час та бажаному місці. Тобто, реалізуються відомі правила логістики, які є актуальними і при управління трудовими процесами на промислових і споживчих ринках.

Державне регулювання розподілу та перерозподілу трудових ресурсів має бути побудовано з урахуванням можливостей підготовки кадрів, забезпечення зайнятості. Працездатне населення своєю діяльністю вносить важливий внесок у формування трудового потенціалу промислових підприємств. Оцінюючи трудові ресурси, слід ураховувати єдність їх якісних та кількісних характеристик. Право на працю дає змогу співпрацівникам розвивати свої творчі здібності, формуючи відповідні навики і компетенції. Варто обґрунтовувати набір чинників, які впливають на вибір майбутньої професії. НТП впливає на маркетингове комунікаційне забезпечення формування трудового потенціалу високотехнологічних підприємств України [2].

У ході організації процесу навчання слід впроваджувати сучасні інтерактивні дидактичні методи. При цьому слід стимулювати відтворювальну сферу діяльності людини, у ході якої створюються умови для поновлення сил і здібності до праці. Рівень освіти відображає індивідуальні здібності людини та опосередковує заробітну плату, що отримують працівники. При цьому доречно впроваджувати концепцію внутрішнього маркетингу та ціннісного сприйняття, що позитивно впливає на встановлення ефективного діалогу у трудовому колективі [5].

Таким чином, в умовах інформаційного суспільства важливими факторами, що впливають на управління трудовими ресурсами виступають обізнаність, знання, зокрема, вимоги щодо складності і напруженості праці. Забезпечення умов до самореалізації, самовираження індивіда сприяють покращенню маркетингової ефективності управління трудовим колективом, що сприяє уникненню конфліктів та підвищенню потоків прибутку.

Список використаних джерел:

1. Заглинський А. О. Проблеми розвитку ринкових відносин у сфері зайнятості трудових ресурсів / А. О. Заглинський. – Рівне : Академія, 2002. – 399 с.

2. Зозульов О. В. Економічні логіки маркетингових дій / О. В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 5. – С. 57–61.

3. Крикавський Є. В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Л. І. Третьякова, Н. С. Косар. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 256 с.

4. Лабурцева О. Дослідження історичної генези сучасної концепції маркетингу / О. Лабурцева // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 6. – С. 57–61.

5. Лилик І. Маркетинг у нових ринкових економіках / І. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 5. – С. 25–30.

6. Чесноков Д. Е. Маркетинг во время и после кризиса / Д. Е. Чесноков // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2009. – № 2. – С. 23–27.