«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

Д. е. н., проф.Коваленко Олена Валеріївна, Громова Ірина Василівна

Запорізька державна інженерна академія, Україна

РЕЗЕРВИ ЕКСТЕНСИВНОГО ТА ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Основні фонди – це засоби праці, що беруть участь у виробництві тривалий час (більше 365 днів), не змінюють своєї речовинної форми і переносять свою вартість на щойно виготовлений продукт частинами, по мірі їх зносу (шляхом амортизаційних відрахувань) [1, c. 228].

Усю сукупність технічних, організаційних та економічних заходів щодо ліпшого використання основних фондів підприємства можна умовно поділити на дві групи: збільшення екстенсивного завантаження; підвищення інтенсивного навантаження. Однак треба врахувати дві важливі обставини. По-перше, якщо екстенсивне завантаження машин та устаткування обмежується тільки календарним фондом часу, то можливості підвищення інтенсивного навантаження устаткування, його продуктивності залежать передовсім від інженерних рішень, покладених в основу конструкцій цього устаткування. По-друге, здійснення заходів екстенсивного напряму, як правило, не потребує капітальних витрат, а підвищення рівня інтенсивного використання виробничого апарату в багатьох випадках зв’язане зі значними інвестиціями; проте останні порівняно швидко скуповуються за рахунок одержаного внаслідок інтенсифікації додаткового економічного ефекту. Вирішальне значення для підвищення рівня інтенсивного використання основних фондів має своєчасна заміна та модернізація фізично спрацьованого й технічно застарілого устаткування. До важливих факторів, що зумовлюють зростання продуктивності устаткування за одиницю часу, належать також запровадження нових (нано) технологій, інтенсифікація виробничих процесів. Значного підвищення інтенсивного навантаження устаткування на підприємствах можна досягти завдякизастосуванню прогресивних форм і методів організації виробництва, що уможливлюють використання високопродуктивного автоматизованого устаткування. Резерви ліпшого екстенсивного та інтенсивного використання основних засобів можна реалізувати з допомогою уведення в дію нових технологічних агрегатів, ліній, устаткування. За умов раціонального функціонування економіки система господарювання повинна формувати достатні економічні стимули для забезпечення ефективної експлуатації основних фондів та іншого майна підприємств [2, c. 237–239].

Слід сказати, що екстенсивне поліпшення використання основних фондів та виробничих потужностей хоча повністю на сьогодні не реалізоване, все ж воно має межі. Набагато ширші можливості має інтенсивне поліпшення використання основних фондів та виробничих потужностей, яке передбачає підвищення ступеня завантаження устаткування за одиницю часу.

До інтенсивних напрямів підвищення ефективності використання основних фондів можна зарахувати такі засоби:

1) механізація та автоматизація виробництва;

2) технічне переозброєння та модернізація підприємства;

3) удосконалення технологічних процесів;

4) скорочення тривалості операційного циклу виробництва;

5) підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня промислово-виробничого персоналу [3].

За сучасних умов слід запровадити і реалізувати такі головні напрями інтенсифікації відтворення основних фондів:

– усебічне прискорення розвитку машинобудівного комплексу України, радикальна перебудова його структури з метою максимально можливого задоволення народногосподарського попиту на достатньо широку номенклатуру різних видів машин та устаткування, забезпечення виготовлення нових поколінь техніки і закінчених (технологічно зв’язаних) систем машин, розроблення та організація виробництва тих знарядь праці, які раніше взагалі не виготовлялись або імпортувались з інших країн;

– зосередження зусиль різних галузей науки на пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, форсованому розвитку передовсім наукомістких виробництв, істотному підвищенні техніко-організаційного рівня та соціально-економічної ефективності виробництва на підприємствах різних галузей народного господарства;

– докорінне поліпшення всієї організації робіт та економічного її обґрунтування на всіх стадіях відтворювального процесу (проектування – виробництво – розподіл – провадження – експлуатація нової техніки);

– переорієнтація інвестиційної політики на максимальне технічне переозброєння й реконструкцію діючих виробничих об’єктів; невідкладне значне збільшення масштабів вилучення з виробництва технічно застарілих і економічно малоефективних машин та устаткування;

– формування організаційно-економічної системи на рівні країни, спроможної забезпечити постійну заінтересованість усіх ланок управління науково-виробничим комплексом у здійсненні найефективніших відтворювальних процесів і сприйнятті науково-технічних та організаційних новацій (нововведень) [2, c. 237–239].

Висновки. Основними напрямками підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємством є максимально можливе використання техніки, календарного часу, своєчасне оновлення основних виробничих фондів, зменшення кількості недіючого устаткування, уведення в дію нових технологічних агрегатів, підвищення професійно-кваліфікаційного рівня обслуговуючого основні виробничі фонди персоналу.

Список використаних джерел:

1. Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. — К. : Центр учбової літ-ри, 2010. – 488 с.

2. Економіка підприємства : підручник / [Швиданенко Г. О., Васильков В. Г., Гончарова Н. П. та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2009. – 598 с.

3. Череп А. В. Ефективність використання основних фондів / А. В. Череп, А. А. Клименко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 214–217.