«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

Д. е. н., доц. Коваленко Олена Валеріївна, Лисенко Лідія Вікторівна

Запорізька державна інженерна академія

ЦІЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Економічна безпека підприємства – це комплексна характеристика досягнутих та очікуваних результатів діяльності підприємства, яка зумовлена узгодженням цілей та передбачає раціональне використання ресурсів. Забезпечення економічної безпеки підприємства можливе за умови здійснення безперервного, системного процесу, перебіг якого передбачає діагностику зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, планування, організацію та реалізацію заходів щодо підтримки стабільного функціонування підприємства у відповідності до його стратегічних, тактичних та поточних цілей, що досягається в першу чергу шляхом найбільш раціонального розподілу та використання ресурсів. Таке трактування забезпечення економічної безпеки дає можливість виділити в якості одного з вагомих критеріїв забезпечення економічної безпеки підприємства – досягнення ним цілей своєї діяльності.

При формуванні теоретичних засад економічної безпеки підприємства постає комплекс проблем, які можна згрупувати за певними ознаками (рис. 1) (складено за [1, с. 116]).

Аналіз підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства дає можливість зробити висновок, що жоден з них не можна вважативсеохоплюючим. При цьому, кожен підхід має певні переваги та недоліки. Можливість застосування будь-якого з існуючих підходів залежить безпосередньо від інтересів власників підприємства, мети функціонування підприємства, стратегії розвитку підприємства тощо.

Рис. 1. Проблеми, що виникають при формуванні теоретичних засад економічної безпеки підприємства

Рис. 1. Проблеми, що виникають при формуванні теоретичних

засад економічної безпеки підприємства

В основі забезпечення економічної безпеки підприємства лежить головна мета, яка зводиться до забезпечення його стабільного і максимально ефективного функціонування в теперішніх умовах та створення високого потенціалу розвитку підприємства в майбутньому [2], а також функціональні цілі, що сприяють досягненню головної цілі.

Основні функціональні цілі економічної безпеки включають: забезпечення високої фінансової ефективності роботи і фінансової стійкості та незалежності підприємства; забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу; досягнення високої ефективності менеджменту оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством; досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу належної ефективності корпоративних НДДКР; мінімізацію руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяльності на стан навколишнього середовища; якісну правову захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та підрозділів організації; ефективну організацію безпеки персоналу підприємства, його капіталу, майна, а також комерційних інтересів [2].

Головна та функціональні цілі зумовлюють формування необхідних структуроутворюючих елементів і загальної схеми організації економічної безпеки підприємства.

Таким чином, під економічною безпекою підприємства доцільно розуміти комплексну характеристику досягнутих та очікуваних результатів діяльності підприємства, яка зумовлена, перш за все, узгодженням цілей та передбачає раціональне використання ресурсів. Відповідно, забезпечення економічної безпеки підприємства полягає в безперервному, системному процесі, перебіг якого передбачає діагностику зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, планування, організацію та реалізацію заходів щодо підтримки стабільного функціонування підприємства відповідно до його стратегічних, тактичних та поточних цілей, що досягається, в першу чергу, шляхом найбільш раціонального розподілу та використання ресурсів. Отже, досягнення цілей функціонування підприємства головним чином залежить від правильності формування цілей в процесі формування та забезпечення його економічної безпеки.

Список використаних джерел:

1. Сорокіна І. В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства / І. В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 114 –122.

2. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. – К. : КНЕУ, 2003. – 608 с.