«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

К. е. н., доц. Лизньова Анжела Юріївна, Дейнега Карина Вікторівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

МОТИВАЦІЙНІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Ускладнення природи, стратегічних і тактичних рішень, пов’язаних з необхідністю інтелектуалізації капіталу підприємства вимагає збагачення системи методів активізації трудової поведінки як окремого творчого працівника, так і їх команд. Протиріччя між потребами мотиваційного забезпечення та відсутністю дієвих мотиваційних важелів в стимулюванні до продуктивної діяльності персоналу гальмує запровадження інноваційної моделі розвитку, нарощування конкурентних переваг вітчизняної продукції.

Управлінський персонал є активом фірми, людським капіталом, який передбачає менше контролю над собою та очікує своєчасну та гідну економічну, психологічну та кар’єрну винагороду за високопродуктивну та високоякісну працю. Мотивація праці управлінського персоналу є органічною складовою забезпечення стійкого функціонування та результативності підприємства. Проблему мотивації праці управлінського персоналу досліджували зарубіжні і вітчизняні вчені-економісти, серед них – П. Друкер, Дж. Коттер, Дж. Максвелл, Л. Якокка, О. Гарват, О. Гривківська, В. Гриньова, А. Колот.

У загальному вигляді управління мотивацією здійснюється на основі економічних методів, цільового методу, методу розширення й збагачення робіт і методу співучасті (табл. 1). Основним із чинників мотивації праці будь-якого працівника є оплата його праці, тобто матеріальна зацікавленість, яка виражена у виплаті грошових винагород, доплат, премій, надбавок за понаднормову роботу. Важливим компонентом винагороди керівників вищого рівня служать опціони акцій.

Таблиця 1. Регулятори мотивації трудової діяльності персоналу

1. Робоче середовище

2. Винагороди

3. Безпека

Нормальне робоче місце, низький рівень шуму, ергономіка, дизайн, столова, чистота, добрі фізичні умови праці

Добра зарплата, справедливі винагороди за результати роботи (премії, акції, дивіденди), соціальні блага (житло, медичнеобслуговування, санаторії, спорт, дитячі садки, відпочинок, безкоштовне харчування)

Відчуття потреби працівника на підприємстві, повага, визнання керівником і колегами, добрі відносини в колективі

4. Особистий ріст

5. Відчуття належності

6. Інтерес і виклик

Можливість навчатися.

Ріст кар’єри.

Ріст відповідальності і впливу.

Можливість творчого росту, самовираження

Відчуття потреби своєї роботи.

Інформованість про справи, плани, перспективи підприємства.

Інтерес і врахування керівництвом думок і поглядів працівника.

Спільне прийняття рішень

Цікава робота.

Можливість росту майстерності.

Підвищена відповідальність

Змагальний ефект (бути кращим за інших).

Вирішення нових складних завдань

Джерело: [2].

Щоб уникнути наслідків падіння вартості акції та з метою мінімізації втрат застосовується спеціальна система, суть якої зводиться до наступного [3]: акції продаються керівному складу за ціною нижче ринкової; в разі падіння вартості акцій керівникам відшкодовується різниця між первісною її вартістю і вартістю після падіння на фондовому ринку; керівники можуть брати в позики половину акції, отримувати половину їх відсотків для купівлі додаткових акцій або нерухомості.

У пакеті привілеїв вищих керуючих вищого рівня повинні знаходитися і контракти на випадок припинення трудових відносин. Їх мета-зберегти основний склад керівних кадрів в досягнутому соціальному статусі на період реорганізації або ліквідації компанії. Такі контракти можуть передбачати два варіанти винагороди [3]:

− при добровільному припиненні трудових відносин з обох сторін певні суми будуть виплачені в будь-якому випадку;

− в разі вимушеного припинення відносин для керівників передбачається матеріальна компенсація, яка може бути рівна одно-триразовій річній винагороді, яка виплачується відразу або частинами.

Одним з елементів винагороди керівників є так звані натуральні виплати (тобто оплата організацією повністю або частково різного роду послуг): поліпшення житлово-побутових умов, надання транспорту, безкоштовні паркування автомобіля, безкоштовне обслуговування в кафетеріях, путівки в санаторії та пансіонати, безкоштовне відвідування спортзалів.

Система мотивації керівників підприємства, окрім матеріальних стимулів залежно від особистого внеску працівників, визначає і нематеріальні стимули: можливості професійного розвитку, навчання та кар’єрного росту; імідж підприємства; визнання успіхів і досягнень; участь працівників у прийнятті рішень; корпоративні заходи, вечори відпочинку, спортивні змагання, «посвячення в фахівці» [1].

Створення мотиваційного середовища на підприємстві через забезпечення залежності винагородження працівника від досягнутих ним результатів і кваліфікації, максимальна зацікавленість людей у реалізації свого фізичного або інтелектуального потенціалу – пріоритетне завдання будь-якого підприємства. Однією з найважливіших форм мотивації є матеріальне стимулювання праці, яке являє собою процес формування і використання систем матеріальних стимулів праці та розподілу заробітної плати відповідно до дії закону розподілу за кількістю і якістю праці.

Список використаних джерел:

1. Дороніна М. С. Протиріччя в мотивації управлінського персоналу / М. С. Дороніна, Т. С. Черкашина // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. − 2013. − № 1(21). − С. 4−15.

2. Іляш О. І. Посилення мотивації праці в системі управління трудовим потенціалом підприємства / О. І. Іляш, М. В. Капериз // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.2. – С. 167–171.

3. Механізм мотивації управлінського персоналу : монографія / М. С. Дороніна, Л. О. Сасіна, В. М. Лугова, Г. О. Надьон ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2010. – 240 с.