«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

Підвальна Аліна Геннадіївна, к. е. н., доц. Скрипник Наталія Євгенівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ АДАПТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

Процес глобалізація не тільки ускладнив світ, але і породив безліч проблем і загроз, з якими людство раніше не стикалося. Глобальна економіка все більш входить у зону невизначеності і перебуває під прискореним впливом кліматичних, технологічних, політичних, культурних та суто економічних змін, які є основною загрозою для стабільного розвитку та джерелом постійних збурень та потенційних ризиків. Глобальна фінансово-економічна криза 2008 року продемонструвала, що дестабілізація однієї складової світового господарства негативно впливає на інші її компоненти, а дисбаланс декількох складових, утворюючи сінергетичнийефект, призводить до значних руйнівних наслідків за умов низької адаптивності економіки. Формування конкурентоспроможної та адаптивної до зовнішніх збурень національної економіки є головним завданням державної соціально-економічної політики, розв’язання якого потребує визначення ключових складових адаптивності, що відповідатимуть наявним і майбутнім викликам.

Глобальна фінансово-економічна криза стала черговим викликом світовій цивілізації, обумовила невизначеність перспектив глобальної і національних економік, прискорила пошук шляхів модернізації суспільних систем. Криза виявила глибинні вади глобальної економічної моделі, сприяла усвідомленню необхідностісистемних змін світового і соціального порядку. Криза супроводжувалася банкрутством провідних світових фінансових компаній, падінням попиту та цін, входженням провідних ринкових економік у фазу стагнації. В Україні кризові процеси проявлялися через стрімке падіння експорто-орієнтованого виробництва, що супроводжувалося відпливом капіталу, скороченням коштів населення в банківській системі, девальвацією та кредитним колапсом.

Початок 2009 року ознаменувався небаченим раніше зниженням обсягів зовнішньої торгівлі, яка останні десятиріччя зростала досить динамічно. Розповсюдження фінансово-економічної кризи на реальний сектор економіки призвело до згортання виробництва та падіння ВВП у провідних країнах світу (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка та прогноз ВВП країн світу (річний приріст, у відсотках

 до минулого року) Складено та розраховано авторами за даними

Країни світу

Середнє

1995–2004 рр.

Фактичні показники ВВП за роки, %

Прогноз

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2018

Весь світ

3,6

4,7

5,2

5,3

2,7

-0,4

5,2

3,9

3,2

2,9

4,1

Держави з розвинутою економікою у т.ч.

Сполучені Штати

Зона Євро

Японія

2,8

3,4

2,2

1,1

2,0

3,4

1,7

1,3

3,0

2,7

3,2

1,7

2,7

1,9

3,0

2,2

0,1

-0,3

0,4

-1,0

-3,4

-2,8

-4,4

-5,5

3,0

2,5

2,0

4,7

1,7

1,8

1,5

-0,6

1,5

2,8

-0,6

2,0

1,2

1,6

-0,4

1,7

2,5

3,1

1,6

3,0

Держави з ринком, що формується та держави, що розвиваються

у т.ч.

Центральна та Східна Європа

СНД у т.ч.

 Росія

 Україна

 Білорусія

 Казахстан

Держави Азії, що розвиваються

4,9

4,0

2,9

2,8

1,2

4,7

4,5

7,1

7,3

5,9

6,7

6,4

3,0

9,4

9,7

9,5

8,3

6,4

8,8

8,2

7,4

10,0

10,7

10,3

8,7

5,4

8,9

8,5

7,6

8,7

8,9

11,5

5,8

3,2

5,3

5,2

2,3

10,3

3,2

7,3

3,1

-3,6

-6,4

-7,8

-14,8

0,1

1,2

7,7

7,5

4,6

4,9

4,5

4,1

7,7

7,0

9,8

6,2

5,4

4,8

4,3

5,2

5,5

7,5

7,8

4,9

1,4

3,4

3,4

0,2

1,5

5,1

6,4

4,5

2,3

2,1

1,5

0,4

2,1

5,0

6,3

5,5

3,7

3,7

3,5

2,0

3,6

5,4

6,7

Джерело: [1].

За даними Міжнародного валютного фонду за останні двадцять років економіка більшості країн світу зазнала спаду у 2008–2009 рр. Обсяг ВВП всіх країн світу зменшився на 0,4 %, держав з розвинутою економікою на 3,4 %, а саме США на 2,8 %, країн зони Євро на 4,4 %, Японії на 5,5 %. Значне скорочення ВВП відзначається у країнах з ринком, що формується, та країнах, що розвиваються,до 3,1 %. Падіння ВВП країн Центральної та Східної Європи становить 3,6 %, СНД – 6,4 %. У державах Азії, що розвиваються темпи росту ВВП уповільнюються, досягають рівня 2003 р. и становлять 7,7 %.

Розгортання світової фінансово-економічної кризи та поширення її негативних проявів на Україну виявило низку системних вад макроекономічної архітектури, яка досить хаотично формувалась останні роки без підтримки фундаментальних чинників економічної моделі. Серед країн СНД економіка України демонструє найбільше падіння ВВП, яке становить 14,8 %, основними причинами якого є значне скорочення обсягів експортних операцій та внутрішнього попиту. Загострення світової конкуренції привело до втрати українськими експортерами ринків збуту. Глобальні та локальні прояви фінансово-економічної кризи виявили неспроможність економіки України та відсутність системних механізмів підтримки фінансової стійкості як у банківській системі, так і у реальному секторі економіки.

Таким чином, реалії сьогодення вимагають формування антикризової політики України на принципах підтримки високої адаптивності національної економіки до зовнішніх та внутрішніх збурень. Ефективна антикризова політика розроблена на основі підвищення адаптивності економіки спрямована на структурну гармонізацію на макро- та макрорівнях, регіональному та секторальному рівнях, що підвищить гнучкість ринку та його здатність до маневру наявними ресурсами.

Список використаних джерел:

1. Міжнародний валютний фонд. World Economic Outlook (WEO). Transitions and Tensions. October 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/text.pdf