«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

Полторацька Наталя Валентинівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ГРЕЙДУВАННЯ

Впровадження вдосконаленої системи оплати праці на основі методики Hay Group на підприємствах різних галузей народного господарства вже більш ніж півстоліття є однією з найбільш ефективних методів трудової мотивації персоналу.

На сьогоднішній день методологією оцінки посад за методом Hay Group успішно користується більше 10 000 найбільших компаній в 40 країнах світу і понад 300 українських компаній (ПівнГЗК, ЦГЗК, ІнГЗК, «Азовсталь», ХТЗ, ЄМЗ, АКХЗ, «Краснодонвугілля», «Скіф-Шиппінг» тощо).

Головною перевагою нової системи оплати праці є можливість кожного працівника підприємства особисто впливати на заробітну плату в кінці кожногоперіоду її перегляду (як правило, кожні півроку, з урахуванням ринкових зарплат) на основі оцінки персональної ефективності в рамках діапазону оплати – мінімуму і максимуму зарплати, які може отримувати співробітник, що займає посаду на певному грейді.

Грейдинг (від англ. grading – класифікація, сортування, упорядкування) – створення вертикальної структури посадових розрядів і рівнів, універсальної для всього персоналу компанії, в якій всі посади побудовані за значимістю та орієнтовані на бізнес-цілі і стратегію підприємства [1].

Суть методу полягає в оцінці робіт, виконуваних на кожній з позицій (job evaluation) на основі трьох основних груп факторів, які вважаються найбільшсуттєвими: ноу-хау (професійні знання, широта їх застосування та комунікативні навички); рішення проблем (здатність до творчості і аналітичного мислення); відповідальність (межі, в яких працівник на даній позиції може приймати самостійні рішення). Залежно від отриманої оцінки посадові позиції зараховуються в певний грейд (розряд), який гарантує отримання певної заробітної плати і соціального пакету, а в ряді випадків – премії.

Грейдінгова система передбачає погодинну диференційовану форму оплати праці, скасовуючи відрядну оплату. Це дає значний благотворний ефект, тому що залежить від того, який вплив конкретний співробітник робить на кінцевий результат.

Впровадження системи грейдів, крім забезпечення ефективної схеми винагороди та підвищення мотивації персоналу, також дозволяє помітно підвищити ефективність управління фондом заробітної плати; оптимізує організаційну структуру підприємства; забезпечує незалежну оцінку співробітників на предмет займаним ними посадам; дозволяє визначити взаємозв’язок рівня доходу працівника на конкретній посаді з відносною цінністю його позиції з іншими існуючими в компанії; скорочує плинність кадрів; зменшує ефекти «вигорання» співробітників, що перебувають тривалий час на одній посаді; забезпечує прозорість перспектив росту для співробітників.

Слід зазначити, що для ефективної роботи системи грейдування ключовим є прив’язка мотивації персоналу до стратегічних цілей компанії, що слід постійно підтримувати (наявність системи контролю над виконанням ключових показників ефективності – створення спеціальної експертної групи). Наприклад, стратегія розвитку бізнесу – збільшення частки ринку. Отже, в системі мотивації відділу продажів повинні бути присутніми показники, пов’язані із залученням нових клієнтів і збільшення вартості чека.

Основна складність, з якою доводиться стикатися при впровадженні системи, – це чималі витрати на розробку, впровадження і підтримку її в робочому стані на конкретному підприємстві (індивідуальний підхід). Складність також полягає в коректній оцінці посад, розробці умов переміщення між грейдами різного плану (організаційні, фінансові, психологічні тощо), підтримці системи в актуальному стані. Не менш важливим є і готовність самих співробітників компанії до внутрішніх змін.

Таким чином, визначивши для себе пріоритети, керівництво компанії має право змінити вектор свого розвитку з метою зайняти лідируючу конкурентоспроможну позицію на ринку, зробивши акцент на посиленні мотивації персоналу, перейшовши від традиційних тарифікаційних процесів до сучасної системи грейдування.

Список використаних джерел:

1. Грейдинг / Управление персоналом : словарь-справочник [Електронний ресурс] // Сайт «Пси-Фактор». – Режим доступу : http://www.psyfactor.org/personal/personal4-03.htm

2. И. Аксютко Грейдинг: путь к справедливому вознаграждению [Електронний ресурс] / И. Аксютко, В. Бойченко, О. Суминова // Деловой портал «Управление производством». – 18.07.2013. – Режим доступу:http://www.up-pro.ru/library/personnelmanagement/ wage_system/ grading-metinvest.html

3. Степанова М. В. Инновационные подходы к оценке персонала: грейдинг [Електронний ресурс] / М. В. Степанова. – Научно-издательский центр «Социосфера». – Режим доступу:http://www.sociosphera.com/publication/conference/2012/137/innovacionnye_podhody_k_ocenke_personala_grejding/

4. Мансуров Р. Е. HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала / Р. Е. Мансуров. СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 210 с.

5. Мотивация в стиле экшен [Електронний ресурс] / А. Паньков / Консалтинговая группа «Здесь и Сейчас». – 19.06.2013. – Режим доступу: http://www.zis.by/articles/0004587/

6. Яковлева Т. Г. Мотивация персонала. Построение эффективной системы оплаты труда / Т. Г. Яковлева. – СПб. : Питер, 2009. – 240 с.