«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

Сечіна Олександра Марленівна, Збарський Денис Геннадійович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Одним з головних завдань українських підприємств є підвищення ефективності використання основних фондів. Актуальність та важливість питання про використання основних засобів зумовлена тим, що від їх вирішення залежать фінансовий стан підприємства та конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Будь-яке підприємство незалежно від форми створення і виду діяльності має постійно розглядати рух своїх основних виробничих фондів, їх склад і стан, ефективність використання. Дана інформація дозволяє підприємству виявити шляхи і резерви підвищення ефективності використання основних фондів, а крім того, вчасно виявити і скоригувати негативні відхилення, які в подальшому можуть спричинити серйозні наслідки для успішної діяльності підприємства.

Поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей означає також прискорення їхньої оборотності, що значною мірою сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискорення темпів оновлення основних фондів. Нарешті, ефективне використання основних фондів тісно пов’язане і з іншого ключовим завданням – підвищенням якості продукції, що випускається, так як в умовах ринкової конкуренції швидше реалізується і користується попитом високоякісна продукція.

Напрями підвищення ефективності використання основних виробничих фондів можуть бути різноманітними.

1. Підвищення якості сировини, маючи на увазі збільшення вмісту корисних речовин у сировині та його технологічність, можливості вилучення продукту. З підвищенням якості сировини вихід товарної продукції підвищується, а при тих же діючих основних виробничих фондах – підвищується фондовіддача. Зурахуванням досягнень вітчизняної та зарубіжної практики це дозволяє збільшити фондовіддачу на 20–25 % [2].

2. Зменшення втрат корисних речовин у відходах. Промислова утилізація відходів на місці їх виникнення дозволяє збільшити обсяги продукції до 20 %, а фондовіддачу на 10–15 % [2].

3. Поліпшити фінансові показники підприємства можна як за рахунок збільшення оборотних коштів, так і за рахунок зниження витрат. Істотна частка витрат великих виробничих підприємств припадає на основні виробничі фонди і насамперед на їх активну частину – обладнання. Процеси управління основними виробничими фондами (Enterprise Asset Management – EAM) є складовою частиною єдиної системи управління підприємством і спрямовані на забезпечення їх ефективного використання.

На даний момент система EAM – це повністю інтегроване програмне рішення, створене для контролю за щоденної експлуатаційною діяльністю капіталомісткого підприємства та супроводу життєвого циклу його основних активів і фондів. Впровадження підприємством системи ЕАМ як правило окупається протягом першого року експлуатації.

Сучасні інтегровані системи класу ЕАМ дають можливість вести статистику по об’єкту, фіксувати зміни безлічі параметрів і на цій основі створювати більш об’єктивний план ремонту і технічного обслуговування, готувати дані для оцінки ризиків, автоматизації підготовки програми техпереозброєння та реконструкції. Технологія ЕАМ дозволяє автоматизувати виробничі процеси для того, щоб уникати незапланованих збоїв, підбирати відповідних фахівців для робіт, знижувати кількість ремонтів і складати графік обслуговування або заміни обладнання з мінімальним збитком для основного виробництва.

Інформаційна система управління основними фондами (ЕАМ) призначена для підвищення загальної ефективності основних фондів підприємств за рахунок автоматизації процесів експлуатації, технічного обслуговування і ремонту технологічного устаткування будівель і споруд, а також процесів матеріально-технічного постачання і ведення складського господарства підприємств. Основне завдання ЕАМ – у підвищенні окупності інвестицій в основні виробничі фонди підприємства [3].

За даними консалтингової компанії A.T. Kearney, впровадження ЕАМ дає підприємству:

– зниження часу простоїв обладнання на 20,1 %;

– скорочення витрат на закупівлю запчастин на 19,4 %;

– скорочення запасів на складі на 17,8 %;

– підвищення ефективності робіт з техобслуговування на 28,3 %.

Середній термін окупності проектів впровадження EAM становить 14,5 міс. [4].

Таким чином, будь-який комплекс заходів щодо поліпшення використання виробничих потужностей і основних фондів повинен передбачати забезпечення зростання обсягів виробництва продукції, насамперед, за рахунок ефективного використання внутрішньогосподарських резервів, повного використання машин і устаткування, скорочення термінів освоєння знову введених у дію потужностей.

Список використаних джерел:

1. Мазуркевич І. О. Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві / І. О. Мазуркевич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 2. – C. 91–94.

2. Фіщук О. М. Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності виробництва / О. М. Фіщук // Зб. наук. праць Луганського НАУ. Серія: «Економічні науки». – Вип. 14, Т.1: Мат-ли Міжнар.наук.-практ. конф. – Луганськ, 2009. – 218 с.

3. Череп А. В. Ефективність використання основних фондів підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Череп, А. А. Клименко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portalSoc_Gum/Dtr_ep/2009_6/files/ekon_06_09_43_Cherep_Klimenko.pdf

4. Чорна І. О. Ефективність використання основних виробничих фондів та розробка пропозицій їх поліпшення [Електронний ресурс] / І. О. Чорна. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2009_2/files /Econ_02_2009_Chorna.pdf