«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

Соловйов Денис Васильович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Одним з основних чинників вирішення економічних проблем як підприємства, так і суспільства в цілому, – є підвищення продуктивності праці, яке залежить від кваліфікаційного та соціально-економічного рівня робітників вітчизняних підприємств. Підвищенню ефективності діяльності підприємства сприятиме грамотне і раціональне управління його кадровим потенціалом.

В умовах постійної активізації кадрової політики, управління кадровим потенціалом є необхідною умовою досягнення соціально-економічного розвитку виробництва та підвищення його ефективності. Недостатність теоретичних розробок у сфері управління кадровим потенціалом підприємства не дає змогу визначити найбільш ефективні умови, що створили б основу для подальшого вирішення цього складного проблемного завдання.

Проблеми, що стосуються управління кадровим потенціалом підприємства, розглянуто в працях наступних авторів: С. О. Баркова, У. Б. Галицька, Д. П. Доманчук, Г.Мацькова, З. Пушкар, І. П. Фоміченко, С. Ю. Хамініч, В. І. Чобіток, О. В. Шляга.

Метою дослідженняє теоретичне обґрунтування управління кадровим потенціалом підприємства. Для досягнення поставленої мети визначено сутність і особливості кадрового потенціалу підприємства для більш ефективного управління ним.

Управління кадровим потенціалом підприємства є невід’ємним елементом і важливим напрямом діяльності будь-якого підприємства.

Термін «управління» етимологічно означає діяльність з керівництва чимось або кимось. Найчастіше категорію «управління» розуміють як діяльність, що спрямовує і регулює суспільні відносини. Є різні підходи до визначення категорії «управління кадровим потенціалом» (табл. 1).

Виходячи з цього, сформульовано, що управління кадровим потенціалом підприємства – це процес, за допомогою якого керівництво підприємства спрямовує і регулює діяльність кадрів, а саме: планує, організовує, мотивує і контролює їх діяльність. Керівництво підприємства має використовувати управління кадровим потенціалом для отримання висококваліфікованих фахівців, для створення у них стимулу до ефективної роботи, а це вимагає розвитку, напруженості і спрямованості кадрів до конкретної мети діяльності підприємства [1, с. 73]. Оскільки ефективність управління визначається характеристикою, яка відображає відношення між досягнутим та можливим результатом, то це дає право зробити висновок про те, що повний комплекс умов ефективного формування, розвитку та використання кадрового потенціалу можна забезпечити тільки за умови використання не єдиного підходу до управління, а комплексу підходів, які поєднує в собі концепція управління.

Таблиця 1. Сутність поняття «управління кадровим потенціалом підприємства»

Автори

Управління кадровим потенціалом

О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк [4, с. 81]

Це управління потенційними можливостями як окремо взятого працівника, так і сукупності працівників підприємства в цілому для забезпечення якісної збалансованості і розвитку особистого й уречевленого факторів виробництва

Е. К. Онищенко [2, с. 44]

Це організація праці на підприємстві, побудова і контроль трудового процесу, проектування умов праці, нормування праці, робочих місць тощо

З. Пушкар, Г. Мацькова

[3, с. 194]

Це управління сукупністю штатних працівників, кількісні та якісні характеристики яких за відповідної мотивації та з урахуванням особливостей виробництва забезпечують можливість та здатність в умовах ринкового середовища здійснювати виробничо-господарську діяльність з максимальною результативністю

О. В. Шляга [8, с. 157]

Це управління якісними та кількісними характеристиками персоналу підприємства для успішного виконання призначених йому функцій та досягненням цілей перспективного розвитку підприємства

У. Б. Галицька, Д. П.Доманчук [1, с. 72]

Це процес реалізації кадрової політики і розвитку персоналу, що містить підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, планування трудової кар’єри, створення і підготовку резерву на заміщення тощо

Управління кадровим потенціалом має бути націлене на підвищення кваліфікації та навичок працівників в різних сферах виробництва для досягнення соціального ефекту та отримання прибутку [7, с. 146].

Управління кадровим потенціалом визначає можливості формування і використання персоналу підприємства шляхом реалізації різних заходів кадрової політики. Відтворення і зростання кадрового потенціалу так само, як і ступінь відповідної йому ефективності праці, залежить не стільки від якого-небудь одного елемента системи управління, скільки від їх інтеграції, а також їх збалансованості і для окремої людини, і для груп працівників. Етапи процесу управління кадровим потенціалом підприємства подано на рис. 1.

При управлінні кадровим потенціалом важливою є його оцінка, прогноз потреби в кадрах.

При формуванні ефективно діючої управлінської команди важливою складовою виступає можливість оптимально підібрати найближче оточення в організації на основі реальної оцінки особистісних та професійних якостей робітників з урахуванням їх потенціалу.

Рис. 1. Етапи управління кадровим потенціалом підприємства

Рис. 1. Етапи управління кадровим потенціалом підприємства

(Джерело: [5, с. 316])

Висновки. Раціональне і ефективне управління кадровим потенціалом підприємства, формування і використання раціональних трудових ресурсів, їх оцінка, організація та контроль – сприятиме підвищенню ефективності виробництва, відтворенню людських ресурсів й підвищенню конкурентоспроможності підприємства та України в цілому.

Список використаних джерел:

1. Галицька У. Б. Формування та ефективність використання кадрового потенціалу / У. Б. Галицька, Д. П. Доманчук // Вісник ПДАТУ. – 2012. – № 14. – С. 72–78.

2. Онищенко Е. К. Кадровий потенціал та його місце в структурі потенціалу підприємства / Е. К. Онищенко // Зб. наук. праць СНУ ім. В. Даля. – 2011. – № 23. – С. 43–46.

3. Пушкар З. Кадрове планування як елемент реалізації кадрової політики / З. Пушкар, Г. Мацькова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – № 14–15. – С. 193–198.

4. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.

5. Фоміченко І. П. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства / І. П. Фоміченко, С. О. Баркова // Науковий Вісник ДГМА. – 2011. – № 2. – С. 315–321.

6. Хамініч С. Ю. Управління підприємством на засадах освітнього потенціалу : монографія / С. Ю. Хамініч. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2006. – 288 с.

7. Чобіток В. І. Ефективність формування та використання кадрового потенціалу на вітчизняних промислових підприємствах / В. І. Чобіток // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2013. – № 3.3 (Вип.18). – С. 145–147.

8. Шляга О. В. Важелі управління кадровим потенціалом підприємства в умовах сьогодення / О. В. Шляга // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1(17). – С. 157–160.