«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

Сорокін Олександр Григорович

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

МЕТОДИ ТА ФУНКЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ УРАНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Сектор природних монополій може вважатися по праву однією з найважливіших складових економічної системи, адже від його функціонування залежать успішність господарської діяльності багатьох підприємств та рівень життя населення.

Водночас, функціонування монопольної галузі часто має негативні наслідки для економіки. Одним з таких наслідків існування природних монополій в економіці В. Кривуцький відзначає те, що підприємства-монополісти, не зазнаючи конкуренції, можуть ігнорувати можливості раціоналізації своєї господарської діяльності.

Природні монополісти традиційно є байдужими до витрат продукції, адже згідно з існуючими методиками, вони відносяться на собівартість продукції [4]. Ще одним негативним проявом функціонування природної монополії є завищення ними цін на свою продукцію (послуги). Поряд з проблемами нераціональності витрат підприємства-монополістів та завищення цін на їхню продукцію, існує також проблема недостатньої якості цієї продукції та послуг.

З іншого боку, монополії є «становим хребтом», основою національних економік. Як правило, саме вони є експортно утворюючими ланцюгами, в тому числі за рахунок активної участі в міжнародних фінансово-промислових корпораціях. В умовах кризових явищ саме вони забезпечують стійкість товарних та фондових ринків. Нарешті, маючи значні ресурси, монополії можуть успішно реалізовувати науково-технічні програми, проводити довгострокову інноваційну політику. Регулювання розвитку будь-якої монопольної галузі передбачає наявність та функціонування відповідного механізму, що є системою формування соціо-еколого-економічних інструментів, методів, важелів впливу регуляторних органів на розвиток галузі.

Сутність державного регулювання уранової промисловості комплексно розкривають його основні функції (рис. 1).

Об’єктом регулювання в такому разі виступає процес функціонування уранової промисловості України, суб’єктом – державні та недержавні інституції, вповноважені здійснювати регуляторну діяльність в сфері регулювання розвитку уранової промисловості.

На рис. 1 наочно представлено взаємозв’язок між функціями, принципами та інструментами регулювання уранової промисловості.

Взаємозв’язок між функціями принципами та інструментами регулювання уранової промисловості

Рис. 1. Взаємозв’язок між функціями принципами

та інструментами регулювання уранової промисловості

Отже, кожен з приведених нами принципів, функцій та інструментів має свої елементи, що характеризують регулювання розвитку економіки галузі з економічної, соціальної та екологічної сторони.

Список використаних джерел:

1. Державне регулювання / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uk.wikipedia.org/ wiki/Державне_регулювання

2. Аналіз розвитку урановидобувної галузі та пов’язаних з нею проблем екологічної безпеки / Т. В. Дудар, Ю. В. Маслова, М. А. Савицька, С. П. Бургер // Наукоємні технології. – 2011. – № 3–4. – С. 87–92.

3. Козинська І. П. Розвиток уранодобувної галузі в Україні / І. П. Козинська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nzvdpu_geogr/ 2008_15/index.htm

4. Мочерний С. В. Економічна теорія [Електронний ресурс] / С. В. Мочерний. – Режим доступу : http://www.pidruchniki.ws/ekonomika/derzhavne_regulyuvannya_ekonomiki