«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

Шукаєва Катерина Юріївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Головна ціль підприємницької діяльності полягає в отриманні прибутку як найбільш надійного фінансового джерела добробуту для підприємства. Діяльність підприємства основується на досягненні економічного ефекту у вигляді прибутку. Очевидно, що будь-яка комерційна організація, незалежно від її розмірів, сфери діяльності, прибутковості чи збитковості, – складна система, яка взаємодіє з ринковим середовищем. Тому навряд чи знайдеться єдиний показник, який міг би вичерпно відобразити всі сторони комерційної діяльності підприємства. Таким не може бути навіть прибуток, хоча цей показник найбільш точно визначає ефективність функціонування підприємства.

Прибуток – це грошові надходження, які утворені в результаті виробничо-господарської діяльності. Прибуток виконує такі основні функції:

- оцінки підсумків діяльності підприємства;

- розподілу доходів між підприємством і державою;

- джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.

Прибуток є постійно відтворюваним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства. Чим вище рівень прибутку підприємства, тим менша його потреба у залученні фінансових коштів із зовнішніх джерел і вище рівень самофінансування його розвитку.

Прибуток являє собою різницю між сукупними доходами і сукупними витратами підприємства

Розглянемо детальніше фінансові показники діяльності підприємства на прикладі ПП  « ТРЕЙДАЛЬЯНС».

Отже, як бачимо з табл. 1, дохід від реалізації продукції протягом досліджуваного періоду 2012–2013 рр., зменшився на 2,1 %, що є негативним результатом падіння попиту на продукцію. Балансовий прибуток підприємства за 2013 р. становить 6 986,4 тис. грн, що на 17,4 % більше за аналогічний період 2012 р., який становить 5 951,0 тис. грн.

Ключовим елементом на підприємстві в 2013 р. став чистий прибуток на суму 5 773,5 тис. грн, що на 21,7 % більше за 2012 р. Позитивний результат чистого прибутку підприємство отримало завдяки суттєвим зростанням цін.

Проаналізувавши фінансову діяльність підприємства, ми виявили що найголовнішою задачею підприємства є подальше зростання розмірів прибутку, пов’язуючи це із збільшенням рівня попиту на продукцію, що досягається належною якістю товарів та доступними споживачам цінами. Тобто, важливим є управління цінами реалізації залежно від обґрунтованості вибору цінової політики підприємства на споживчому ринку; використання сприятливої торгової кон’юнктури в окремі періоди року, місяців; забезпечення постійного збільшення ринкової вартості підприємства; підтримка конкурентоспроможності у довгостроковому періоді; підтримка інвестиційної привабливості. Рівень отриманого прибутку залежить від обсягу діяльності підприємства (товарообороту), кількості реалізованих товарів.

Таблиця 1. Основні фінансові показники діяльності ПП «ТРЕЙДАЛЬЯНС»

Показники діяльності

2011

2012

2013

Відхилення 2013 р. від 2012 р., %

Дохід (виторг) від реалізації продукції, тис. грн

89 711,9

109 822,0

107 483,8

-2,1

Непрямі податки та інші відрахування з доходу, тис. грн

14 545,9

18 212,0

17 580,1

-3,4

Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції, тис. грн

75 166,0

91 612,0

89 903,7

-1,8

Інші операційні доходи, тис. грн

600,1

1 015,0

326,2

-67,8

Інші доходи, тис. грн

2 210,1

513,0

345,1

-32,7

Разом чисті доходи, тис. грн

77 976,2

93 138,0

90 575,0

-2,7

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

49 265,5

60 011,0

59 682,8

-0,54

Інші операційні витрати, тис. грн

22 349,8

26 334,0

22 610,4

-14,17

Інші витрати, тис. грн

4 407,6

842,0

1 295,5

+53,8

Разом витрати, тис. грн

76 022,9

87 187,0

83 588,6

-4,1

Балансовий прибуток, тис. грн

1 953,3

5 951,0

6 986,4

+17,4

Податок на прибуток, тис. грн

290,0

1 208,0

1 212,9

+0,4

Чистий прибуток (збиток), тис.грн

1 663,3

4 743,0

5 773,5

+21,7

Збільшенню обсягу продажу сприяє здійснення ефективної маркетингової політики шляхом включення до асортименту продукції взаємодоповнюючих товарів, надання споживчого кредиту при реалізації товарів, розширення системи додаткових торгових послуг, пов’язаних із реалізацією товарів, здійснення ефективних рекламних заходів. Для оптової торгівлі важливе значення в розширенні продажу має регіональна диверсифікація збуту. Розглянуті фактори прямо впливають на величину доходів, а відповідно, і на прибуток підприємства. При тій же величині доходів підприємство може мати різний розмір прибутку, що залежить від величини витрат обігу. Розмір витрат обігу формується під впливом таких факторів, як обсяг товарообороту, його склад та асортиментна структура, джерела надходження товарів, місцезнаходження контрагентів комерційних угод, умови страхування угод, рівень продуктивності праці на підприємстві, ступінь використання ресурсів, структура капіталу, розміри матеріально-технічної бази тощо. Отже, прибуток підприємства є важливою економічною категорією, так як він є кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства.

Список використаних джерел:

1. Економічний аналіз: навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; [за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 170 с.

2. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства / С. Ф. Покропівний. – К. : КНЕУ, 2000. – 528 с.

2. Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1998. – 544 с.

3. Блонська В. І. Вдосконалення формування та використання прибутку підприємства / В. І. Блонська, О. І. Вужинська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.1. – С. 122–128.