«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Том 1

К. е. н., доц. Бикова Вероніка Григорівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

В основі застосування контролінгу до процесу забезпечення економічної безпеки підприємства лежить концепція системного поєднання функцій контролю, планування, зворотного зв’язку та інформаційного забезпечення. На підставі цього будемо вважати контролінг економічної безпеки підприємствасамоорганізованою системою, яка забезпечує інтеграцію, організацію і координацію всіх фаз управління економічною безпекою підприємства. Як одна з концепцій управління контролінг по відношенню до забезпечення економічної безпеки, на наш погляд, ґрунтується на чотирьох принципових положеннях.

По-перше, підприємство є складною відкритою соціально-економічною і технічною системою, яка має місію і цілі (інтереси). Для забезпечення довгострокового функціонування підприємства необхідним є підтримання його економічної безпеки на належному рівні. Тому в процесі стратегічного управління економічною безпекою ця мета трансформується в задачу постійного зростання ринкової вартості підприємства.

По-друге, в процесі здійснення контролінгу економічної безпеки управління нею слід розглядати як взаємопов’язану систему планування, інформаційного забезпечення, контролю і зворотного зв’язку. Цей складний процес реалізується пофазно: аналіз стану економічної безпеки і постановка проблеми захисту економічної безпеки, оцінка ситуації, що склалася, розробка управлінських рішень щодо забезпечення економічної безпеки, пошук альтернатив, реалізація рішень, контроль із застосуванням зворотного зв’язку. За допомогою контролінгу забезпечується інтеграція і координація цих фаз.

По-третє, контролінг виступає інтегруючою і координуючою системою забезпечення економічної безпеки підприємства. Він не підмінює управління економічною безпекою, а переводить його на якісно інший рівень.

По-четверте, контролінг виконує функцію підтримки процесу управління економічною безпекою підприємства.

Таким чином, контролінг економічної безпеки підприємства виступає методологією управління, в якій поєднуються організаційні, економіко-математичні та інформаційні моделі, що забезпечує ефективне управління економічною безпекою. Хоча контролінг теж є однією з моделей управління, але він має певні особливості у змісті функцій, врахування яких дозволить більш ефективно забезпечувати належний рівень економічної безпеки підприємства:

1) функція планування – застосування математичних моделей для покращання показників ефективності прийнятих рішень щодо забезпечення належного рівня економічної безпеки;

2) функція регулювання – внесення змін в показники економічної безпеки підприємства на основі дії зворотного зв’язку і організація їх виконання;

3) функція обліку – облік значень показників економічної безпеки з урахуванням результатів зворотного зв’язку;

4) функція аналізу – забезпечення первинною інформацією щодо значень показників економічної безпеки, аналіз значень цих показників чинників, які забезпечують їхній рівень;

5) функція контролю – контроль реалізації запропонованих рішень щодо забезпечення економічної безпеки підприємства з використанням зворотного зв’язку.

Отже, використання засад контролінгу в забезпеченні економічної безпеки підприємства підвищує оперативність та ефективність управління цим процесом завдяки можливості застосовувати різні методи управління.

Для побудови системи контролінгу економічної безпеки підприємства необхідно здійснити наступні дії:

1) чітко визначити об’єкт контролінгу – економічну безпеку – і його межі, а саме, реалізація заходів щодо забезпечення економічної безпеки, виконання показників економічної безпеки, виявлення наявних і потенційних загроз.

2) на основі визначення об’єкту контролінгу розробити концепцію побудови системи контролінгу економічної безпеки підприємства, в якій відобразити мету, принципи побудови, функції, завдання, сукупність контрольованих показників економічної безпеки, організаційну структуру, персонал контролерів, їхню відповідальність, підсистему моніторингу, ланку зворотного зв’язку. Метою функціонування системи контролінгу є забезпечення економічної безпеки підприємства на належному рівні;

3) встановити перелік конкретних функцій і завдань, які покладаються на систему контролінгу. Це слід зробити, виходячи з концепції побудови системиконтролінгу економічної безпеки підприємства;

4) визначити сукупність контрольованих показників економічної безпеки і встановити в ній пріоритети, що надасть можливість полегшити визначення причин відхилення фактичних величин показників економічної безпеки підприємства від запланованих значень;

5) підібрати персонал контролерів і встановити їхні завдання і відповідальність за результативність роботи щодо забезпечення економічної безпеки, у тому числі – матеріальну;

6) побудувати підсистему моніторингу економічної безпеки, яка є в системі контролінгу основною і найактивнішою. Ця підсистема являє собою механізмпостійного спостереження за контрольованими показниками економічної безпеки, реалізацією заходів щодо забезпечення економічної безпеки та виявленням загроз. Здійснення моніторингу економічної безпеки слід покласти на контролерів.