«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Вовк Влада В’ячеславівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

У будь-який момент функціонування суб’єкта господарювання існує небезпека кризи, навіть тоді, коли криза не спостерігається, коли її фактично немає. Це визначається тим, що соціально-економічна система розвивається циклічно, динамічно розвивається зовнішнє середовище, міняється співвідношення керованих і некерованих процесів, змінюються потреби й інтереси людей. Тому головне завдання підтримки стабільності на рівні підприємств полягає в недопущенні критичного й, тим більше, катастрофічного ризиків для того, щоб уникнути виникнення кризової ситуації [4, с. 389].

У протидії кризовим процесам вагоме місце посідає економічна безпека підприємства як універсальна категорія, що відображає захищеність суб’єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях. Для підприємства економічна безпека відображає захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, здатність швидко усунути різнохарактерні загрози, адаптуватися до умов, що склалися і негативно відбиваються на його діяльності. Крім того, розглядаючи це поняття у межах тривалого періоду, варто акцентувати увагу на тому, що його зміст включає систему заходів, які у сукупності забезпечують конкурентоспроможність і економічну стабільність підприємства, сприяють підвищенню рівня добробуту працівників [1, с. 295].

До головних цілей формування системи економічної безпеки підприємства належать:

- забезпечення фінансової стійкості та незалежності підприємства;

- досягнення лідерства у технологіях;

- забезпечення високого конкурентного статусу;

- підвищення ефективності менеджменту;

- оптимізація використання потенціалу підприємства;

- мінімізація руйнівного впливу зовнішнього середовища;

- забезпечення функціонування підприємства у межах правового поля;

- захист власної комерційної таємниці [1, с. 296–297].

Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно його керівництво і спеціалісти будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

Особливістю й, одночасно, складністю при побудові системи економічної безпеки є той факт, що її дієвість практично повністю залежить від людського чинника. Навіть при наявності на підприємстві професійно підготовленого начальника служби економічної безпеки, сучасних технічних засобів, менеджмент підприємства не отримає бажаних результатів доти, поки у колективі кожний співробітник не усвідомить важливість і необхідність упроваджуваних заходів економічної безпеки.

Ефективність функціонування підприємства і саме його існування, особливо в нестабільних умовах перехідної економіки значною мірою залежить від системи економічної безпеки, яку загалом можна розглядати як невід’ємну частину системи управління промисловістю, спрямовану на протидію зовнішнім та внутрішнім загрозам його функціонування [8; 11].

Створення системи економічної безпеки підприємства та організація її успішного функціонування повинні ґрунтуватись на методологічних основах наукової теорії безпеки. Повинні бути визначені цілі системи безпеки підприємства: що необхідно здійснити, чого слід досягти; які завдання необхідно вирішити для досягнення поставлених цілей; які основні функції системи безпеки підприємства – визначити коло діяльності цієї системи [3, с. 20].

Схематично систему економічної безпеки підприємства наведено на рис. 1.

Рис. 1. Система економічної безпеки підприємства

Рис. 1. Система економічної безпеки підприємства

Проведений аналіз наукової літератури дозволяє визначити систему економічної безпеки підприємства як структурований комплекс стратегічних, тактичних та оперативних заходів, спрямованих на захищеність підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз та на формування унікальних здатностей протистояти їм в майбутньому.

Тобто економічна безпека – це такий стан потенціалу підприємства, за якого гарантуються найбільш ефективне його використання, стабільне функціонування господарської системи, її подальший розвиток [1, с. 296], а система економічної безпеки підприємства покликана створити умови для його ефективної діяльності і досягнення цілей бізнесу в умовах конкуренції та господарського ризику, шляхом своєчасного виявлення та послаблення дії різноманітних небезпек та загроз.

Список використаних джерел:

1. Березін О. В. Економіка підприємства: навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М, Березіна, Н. В. Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 390 с.

2. Василенко В. П. Вопросы обеспечения экономической безопасности – одно из направлений деятельности субъектов предпринимательства / В. П. Василенко // Логистика: проблемы ирешения. – 2010. – № 5. – С. 43–45.

3. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

4. Шваб Л. І. Економіка підприємства: підручник / Л. І. Шваб. – К: Каравела, 2011. – 416 с.