«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Годзь Юлія Владиславівна, к. е. н., доц. Бикова Вероніка Григорівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасні умови господарювання обумовлюють необхідність вирішення великої кількості важливих проблем, серед яких пріоритетне місце займає проблема підвищення ефективності функціонування підприємства. Ефективність функціонування підприємства є дуже важливою, адже вона виявляє такі характеристики, як доцільність, результативність, якість, корисність та ін. Процес оцінки економічної ефективності функціонування підприємства є одним із факторів його подальшого ефективного розвитку.

Для визначення максимально об’єктивної оцінки ефективності функціонування підприємства необхідно враховувати оцінку витрат, що дали змогу одержати певні результати. Крім оцінки факторів виробництва, необхідно враховувати фінансовий стан підприємства, а також деякі управлінські, технологічні та інші переваги підприємства.

 Ефективність функціонування підприємства визначається відношенням результату (ефекту) до витрат, що забезпечили його отримання. Ефективність показує не сам результат, а те якою ціною він був досягнутий [3].

Зазначимо, що основними складовими ефективності функціонування підприємства є рівень використання витрат ресурсів підприємства для отриманнярезультатів, спроможність досягати поставлених цілей, стійкість функціонування у ринковому середовищі. Вказані складові дозволили виділити відповідні види ефективності функціонування підприємства: ресурсну, цільову та структурну.

Ресурсна ефективність характеризує ступінь використання ресурсів для досягнення результатів функціонування підприємства та показує продуктивність, економічність, оптимальність, раціональність їх використання. На відміну від ресурсної, цільова ефективність підприємства відображає рівень досягнення цілей. Особливої уваги заслуговує структурна ефективність, яка характеризує стійкість функціонування підприємства щодо дії внутрішніх та зовнішніх факторів та визначається ефективністю розміщення ресурсів підприємства (статична складова) та ефективністю його структурних зрушень (динамічна складова).

Оцінка різних видів ефективності має здійснюватись з урахуванням певних аспектів:

- ресурсну, цільову та статичну складову структурної ефективності (ефективність розміщення ресурсів) доцільно вимірювати за функціональними підсистемами підприємства, оскільки ці види ефективності виявляються в дії окремих факторів впливу за ними;

- оцінку динамічної складової структурної ефективності (ефективність структурних зрушень), яка виражає можливість функціонування на іншій, розширеній та якісній основі слід проводити на рівні всього підприємства [2].

Загальна методологія визначення економічної ефективності полягає у відношенні результату виробництва до затрачених ресурсів (витрат), тобто одержаного економічного ефекту до витрат на його досягнення. В загальному ефективність функціонування підприємства можна визначити як відношення ефекту, отриманого від діяльності підприємства за певний період часу, до витрат на виробництво за той самий період часу.

Однією із найважливіших ознак ефективності є досягнення відповідного результату діяльності з найменшими витратами ресурсів. Інакше кажучи, ознакою ефективності діяльності є досягнення мети функціонування підприємства з найменшими витратами суспільної праці. Оскільки внаслідок виробничої діяльності можуть бути досягнуті різноманітні результати або ж ефекти, як наприклад, економія ресурсів, збільшення кількості робочих місць, зменшення витрат енергії, зниження шкідливих викидів, зростання прибутків, то необхідно говорити про можливі різні критерії (мірила) ефективності господарювання підприємства. Побудова показників ефективності підприємництва базується на методологічних принципах, зокрема: забезпечення комплексного взаємозв’язку критерію та системи конкретних показників ефективності діяльності; відображення ефективності використання та взаємозв’язку всіх елементів ресурсного потенціалу; можливості застосування показників ефективності з метою управління окремими ланками виробничого процесу.

Процес формування системи показників ефективності для підприємства має створювати передумови для виявлення резервів росту ефективності; відображати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються на підприємстві; стимулювати використання всіх резервів, наявних на підприємстві; виконувати критеріальнуфункцію [1].

Таким чином, ефективність функціонування підприємства слід розглядати через його результативність, як комплексну оцінку кінцевих результатів використання необігових і обігових активів, трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних активів за певний період часу. Підвищення ефективності функціонування підприємства має бути добре організованою системою, яке буде спрямована на максимальний ефект за найменшого використання ресурсів.

Список використаних джерел:

1. Рац О. М. Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування машинобудівного підприємства / О. М. Рац // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2012. – № 4 (20). – С. 102–103.

2. Сидора Т. Ю.Критерії оцінювання ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Т. Ю. Сидора // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1298

3. Череп А. В. Ефективність як економічна категорія [Електронний ресурс] / А. В. Череп, Є. М. Стрілець // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727