«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Д. е. н., проф. Гринько Тетяна Валеріївна, Перебийніс Олена Анатоліївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Необхідність здійснення структурної перебудови української економіки обумовлена новими вимогами до технологічній виробництва та характеристик продукції машинобудування. Саме тому формування моделі інноваційного розвитку промислових підприємств є важливим та актуальним, а постійні зміни зовнішнього середовища та відсутність на сьогодні налагодженого механізму управління інноваціями потребують чіткого визначення існуючих проблем та розробки шляхів щодо їх усунення.

Інноваційна модель розвитку промислових підприємств заснована на практичному використанні наукового, науково-технічного результату й інтелектуального потенціалу з метою отримання нової або радикально покращеної продукції (послуг), технології її виробництва, удосконалення соціального обслуговування.

Таким чином, інноваційний модель розвитку пов’язана з комерціалізацією винаходів, отриманням нових технологій, видів продукції (послуг) та інших результатів інноваційної діяльності, забезпеченням рішень економічних, організаційно-технічних, соціальних завдань. Інноваційна модель розвитку підприємства складає основу підготовки і прийняття рішень, спрямованих на формування, підтримку, розвиток інноваційного потенціалу підприємства.

Інноваційна модель розвитку підприємства представляє собою таку управлінську діяльність, яка зорієнтована на отримання нової якості в різних аспектах функціонування промислового підприємства (продуктовому, технологічному, інформаційному, організаційному, управлінському, екологічному тощо) за рахунок розробки та прийняття нестандартних рішень в управлінні змінами.

Інструментом досягнення цілей інноваційної моделі розвитку підприємства є інноваційна стратегія. Інноваційна модель розвитку підприємства є сукупністюзаходів для досягнення мети інноваційного розвитку промислового виробництва в складних умовах зовнішнього середовища на основі впровадження нових технологій, нових способів організації виробництва й управління. Оцінка інноваційного потенціалу промислового підприємства, під яким розуміємо сукупністьвиробничо-технологічних, матеріально-технічних, організаційно-управлінських, фінансово-економічних ресурсів, які дають можливість підприємству розробляти та впроваджувати нововведення, є підґрунтям ефективного вибору інноваційної моделі розвитку підприємства.

Стратегія інноваційної моделі розвитку – це досягнення якісно нового типу розвитку господарської системи, яка характеризується: новаторськими цілями, інноваційними результатами виробничої діяльності; інноваційними засобами досягнення мети; можливостями відтворення інноваційного спрямування назбалансованій основі, щоб господарська система мала всі організаційно-управлінські, ресурсні і методологічні умови для цього; пріоритетним використанням сукупності інноваційних факторів при визначенні обсягу і форми здійснюваних інвестицій, які реалізуються в різній часовій послідовності, а саме: послідовному, паралельному та інтегральному проходженні процесу вкладання капіталу і отримання прибутку [1].

Машинобудування на Дніпропетровщині є однією з галузей господарства, для якої характерна чи ненайбільша інноваційна активність. Так, Дніпропетровщина знаходиться на другому місці серед українських областей з найбільшою часткою інноваційно активних машинобудівних підприємств (попереду лише Донецька область).

Проте інноваційна активність у галузі недостатня. Лише близько 14 % машинобудівних підприємств Дніпропетровщини здійснюють інноваційну діяльність, хоча працює значна кількість наукових і конструкторських організацій [2]. Найважливішою проблемою машинобудівного комплексу регіону є його трансформація з урахуванням світових тенденцій, кон’юнктури світового ринку та нарощування експортного потенціалу.

Основними заходами активізації інноваційної моделі розвитку машинобудівних підприємств в Україні на сучасному етапі слід вважати: розробку та запровадження механізму надання пільг промисловим підприємствам, які впроваджують і реалізують інноваційну продукцію; поширення практики надання інноваційним підприємствам середньострокових кредитів зі знижкою кредитної ставки; дбання державою про екологізації виробництва, стимулювати діяльність, спрямовану на збереження довкілля; збільшення витрат на підготовку фахівців високого класу, тренінги, курси; мотивацію працівників до інноваційної діяльності.

Реалізація запропонованих напрямків активізації інноваційної моделі розвитку в Україні дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної активностімашинобудівних підприємств, стабілізувати прискорений процес оновлення виробництва, ефективно використовувати внутрішні і залучені зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність.

Список використаних джерел:

1. Череп А. В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. В. Череп, С. І. Васильєва. – Pежим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

2. Анализ современных западных моделей организационного развития предприятия [Електронний ресурс] / Научная электронная библиотека: монографии, изданные в издательстве РоссийскойАкадемии Естествознания. – Pежим доступу: http://www.monographies.ru

3. Хобта В. М. Проблемі формирования инновационной модели развития [Електронний ресурс] / В. М. Хобта, С. И. Кравченко. – Pежим доступу: http://www.masters.donntu.edu.ua