«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

К. е. н. Долбнєва Деніза Вадимівна

Львівська державна фінансова академія, Україна

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Визначальний вплив на стан малого та середнього підприємництва (МСП) в Україні, як, зрештою, й у всьому світі, чинить ступінь готовності банківської системи успішно працювати з цим ринковим сегментом. За роки незалежності вітчизняні банки накопичили певний досвід у сфері кредитування МСП. В однихбанках ця робота опановувалася самостійно, інші – запроваджували та адаптували кращі світові практики.

Особливість сегмента МСП для банків полягає у тому, що робота з його представниками може бути вигідною та успішною лише за умови застосування банками строго визначених підходів (механізму) до їх кредитування.

З метою визначення необхідності та ключових аспектів побудови внутрішньобанківського механізму організації кредитування МСП в Україні нами було проведено дане дослідження. Оскільки, ми вважаємо, що шлях до подальшої активізації банківського кредитування МСП полягає у розповсюдженні у всіх банках кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду організації кредитної роботи з такими позичальниками.

На сьогодні, практичні аспекти побудови внутрішньобанківського механізму організації кредитування МСП не знайшли належного відображення в економічній літературі. Такі автори, як Л. А. Гребенюк [1] намагаються розробляти окрему стратегію такого кредитування. Однак, такі дослідження мають чисто теоретичне спрямування і в кінцевому випадку зводяться до загальної (корпоративної або функціональної) стратегії банків щодо кредитування. В статті цього ж автор вона сама доводить, що окремої банківської стратегії кредитування МСП розробляти не має сенсу [2, с. 204].

Інші автори більш обґрунтовано підходять до вивчення практичних аспектів організації банківського кредитування МСП, розглядаючи їх на прикладі окремихбанків – ПАТ «КБ «Надра» [3], ПАТ «Укрсоцбанк» [4], ПАТ АБ «Укргазбанк» [5], висвітлюючи відповідні умови або програми кредитування. Однак, на наш погляд, особливостей саме цього сегменту позичальників банку в даних програмах не враховано.

В результаті узагальнення кращої практики 25 українських банків – найбільш активних у сфері банківського кредитування МСП, а також деяких зарубіжних банків нами були розроблені практичні рекомендації щодо побудови внутрішньобанківського механізму організації кредитування МСП в сучасних умовах, коли важливим стає інвестиційно-інноваційний вектор розвитку вітчизняного підприємництва.

Необхідними умовами функціонування пропонованого нами механізму є: дотримання вимог, що висуваються до базових елементів кредитного циклу; взаємний інтерес учасників кредитних операцій (позичальників і кредиторів) до їх здійснення; наявність можливостей як у позичальників, так і у кредиторів виконувати свої зобов’язання в процесі кредитування.

В основу механізму організації кредитування малого і середнього підприємництва покладено такий його елемент як організаційна модель кредитної роботи з сегментом МСП, від якої значним чином залежить побудова та функціонування інших невід’ємних його елементів: організація кредитного циклу роботи з позичальниками сегменту МСП, система прийняття рішень за кредитними операціями з цими позичальниками, формування продуктової пропозиції позичальникам сегменту МСП, інноваційні інструменти оцінки кредитоспроможності позичальників цього сегменту. Функціонування пропонованого внутрішньобанківського механізму організації кредитування МСП відображені на рис. 1.

Рис. 1. Функціонування внутрішньобанківського механізму організації кредитування малого і середнього підприємництва

Умовні позначення:

- стрелка взаємозв’язок між похідними від основного елементами;

- стрелка взаємозв’язок між основним та похідними від нього елементами.

Рис. 1. Функціонування внутрішньобанківського механізму

організації кредитування малого і середнього підприємництва

(Джерело: розроблено автором)

Більш детально зупинимо свою увагу на організаційній моделі кредитної роботи з сегментом МСП як ключового елементу даного механізму.

В сучасних умовах внаслідок розбіжностей як у побудові підприємницьких структур, так і в структурі банків та розмірах їхніх регіональних мереж, організаційні банківські моделі кредитної роботи з МСП можуть значно різнитися. Відповідно способи формування організаційних структурних елементів, у межах яких буде здійснюватися робота з кредитування позичальників сегменту МСП, в різних банках також можуть варіюватися. Проте, загальний принциповий підхід передбачає наявність у головному (центральному) офісі та підпорядкованих підрозділах (філіях, відділеннях, представництвах, додаткових офісах і т. п.) конкретного банку організаційно відокремлених структурних одиниць, перед якими постає завдання здійснення роботи з кредитування позичальників сегменту МСП. Паралельно з цим, у головному (центральному) офісі повинна існувати організаційно відокремлена одиниця, у завдання якої входить здійснення поточного оперативного контролю кредитної роботи з суб’єктами МСП у підпорядкованих підрозділах банку.

В іншому випадку, коли головний (центральний) офіс банку не здійснює операції з безпосереднього кредитування позичальників, тоді у головному (центральному) офісі створюється управління/департамент по роботі з МСП, а у регіональних підрозділах – відділи або групи з кредитування МСП.

Завдяки використанню таких моделей кредитної роботи з сегментом МСП вдасться належним чином запустити інші елементи механізму кредитування МСП, забезпечити їх взаємозв’язок і взаємозалежність, що і визначатиме в кінцевому результатів рівень задоволення потреб суб’єктів МСП у кредитних ресурсах щодо обсягів, умов отримання і повернення, обслуговуванні.

Таким чином, в процесі проведеного дослідження ми змогли визначити сучасний стан функціонування внутрішньобанківського механізму кредитування МСП в Україні і запропонувати власний підхід до його побудови відповідно до вимог сьогодення та з врахуванням потреб суб’єктів саме цього сектора економіки.

Список використаних джерел:

1. Гребенюк Л. А. Система забезпечення реалізації стратегії кредитування малого бізнесу / Л. А. Гребенюк // Зб. наук. праць ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». – 2010. – № 29. – С. 79-87.

2. Гребенюк Л. А. Стратегічні орієнтири банківського кредитування малого бізнесу в Україні / Л. А. Гребенюк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 3(6). – С. 203–207.

3. Журавльова Ю. Ю. Особливості організації кредитування на підприємствах малого бізнесу в умовах світової фінансової кризи (за матеріалами ВАТ КБ «Надра») / Ю. Ю. Журавльова // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 1(30). – С. 108–115.

4. Костюк В. А. Удосконалення банківського кредитування малих підприємств в Україні / В. А. Костюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 163. Ч. 2. – С. 106–111.

5. Бех М. С. Проблеми кредитування підприємств середнього та малого бізнесу / М. С. Бех, Н. М. Бех // Актуальні проблеми розвитку економіки. – 2008. – Т. 1. – С. 116–120.

6. Муханов А. С. Банковское кредитование инновационного развития малого бизнеса: автореф. дис. канд. экон. наук. [Електронний ресурс] / А. С. Муханов. – М., 2011. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/bankovskoe-kreditovanie-innovatsionnogo-razvitiya- malogobiznesa

7. Мацелюх Н. П. Розвиток форм і методів кредитування малого та середнього бізнесу / Н. П. Мацелюх, О. М. Унинець // Економічний часопис – ХХІ. – № 9–10(1). – 2013.