«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

К. е. н., доц. Єлець Ольга Павлівна, Бірюк Анастасія Ігорівна

Запорізька державна інженерна академія, Україна

ПОСТІЙНІ ТА ЗМІННІ ВИТРАТИ

Особливості управління виробництвом в сучасних умовах господарювання полягають у тому, що кожної організації в процесі виробничої діяльності необхідно постійно порівнювати доходи з витратами, прораховувати свої можливості і перш, ніж приймати будь-яке рішення, що стосується виробництва, керівник повинен знати, – чи принесуть ці зміни додатковий дохід.

Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового ціноутворення в умовах вільної конкуренції ціна продукції не може бути вище або нижче за бажанням виробника або покупця, вона вирівнюється автоматично. Інша справа – витрати, вони можуть зростати чи знижуватися залежно від обсягу споживаних трудових і матеріальних ресурсів, рівня техніки, організації виробництва та інших факторів. Отже, виробник має безліч важелів зниження витрат, які він може привести в дію при вмілому керівництві.

Витрати виробництва – це вартісне вираження витрат виробничих факторів, необхідних підприємству для своєї діяльності [1, с. 543].

Важливе значення має розподіл витрат на постійні та змінні, адже від них залежить маржинальний прибуток підприємства.

Постійні витрати – це витрати, які не змінюються зі зміною обсягу виробництва, вони здійснюються в кожен період часу, тобто залежать від часу, а не від обсягу виробництва [2].

Змінні витрати – це витрати, загальна величина яких знаходиться в безпосередній залежності від обсягів виробництва і реалізації, а також від їх структури при виробництві та реалізації декількох видів продукції. Це витрати на сировину, матеріали, паливо і енергію, транспортні послуги, більшу частину трудових ресурсів. Величина перемінних витрат залежить в кінцевому рахунку не тільки від обсягів виробництва, але й від економії матеріальних і трудових витрат у результаті проведення раціоналізації виробництва та праці. Вплив таких заходів призводить до того, що змінні витрати зі зростанням обсягів виробництва збільшуються по-різному [3].

Їх взаємозалежність у складі загальних витрат може бути виражена математично:

FC + VC = TC;

TC – FC = VC;

TC – VC = FC,

де FC – постійні витрати; VC – змінні витрати; TC – загальні витрати [4].

У відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності існує дві групи виробничих змінних витрат: виробничі змінні прямі витрати та змінні виробничі накладні витрати. Виробничі змінні прямі витрати – це витрати, які можна на основі даних первинного обліку віднести безпосередньо на собівартість конкретних виробів. Виробничі змінні непрямі витрати – це витрати, які знаходяться в прямій залежності або майже в прямій залежності від зміни обсягу діяльності, однак в силу технологічних особливостей виробництва їх неможливо або економічно недоцільно прямо віднести на виготовлені продукти.

До змінних прямих витрат можна віднести:

– витрати на сировину й основні матеріали;

– витрати на енергію, паливо;

– заробітна плата робітників, що здійснюють виробництво продукції, з нарахуваннями на неї;

– витрати на комплектуючі матеріали.

До змінних непрямих витрат відносяться витрати сировини в комплексних виробництвах. Наприклад, при обробці сировини – кам’яного вугілля – виробляється кокс, газ, бензол, кам’яновугільна смола, аміак. При сепарації молока отримують знежирене молоко і вершки. Розділити витрати вихідної сировини за видами продукції в цих прикладах можна тільки непрямим шляхом.

Отже, класифікація витрат має велике значення для планування, регулювання та контролю витрат, яка сприяє більш ефективному управлінню ними.

Список використаних джерел:

1. Экономика предприятия: учеб. для вузов / под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 670 с.

2. Финансовый анализ.Постоянные затраты их влияние на точку безубыточности [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.finances-analysis.ru/general/postoyannie-zatrati.htm

3. Душенькина Е. А. Экономика предприятия: конспект лекций / Е. А. Душенькина // Электронное издание, Эксмо, 2009. – 160 с.

4. А. И. Салов. – Экономика: конспект лекцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.modernlib.ru/books/salov_andrey/ekonomika_konspekt_lekciy/read_3