«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Іонга Олена Олегівна, к. е. н., доц.Лизньова Анжела Юріївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Індустріальний розвиток як локомотив економічного зростання втрачає свою провідну роль, оскільки загальні тенденції господарювання видозміненізначенням і роллю людини, як носія інтелекту, знань, досвіду в економічній системі. Використання імператив економіки заснованої на знаннях вимагає активізації досліджень з виявлення напрямків та інструментів управління персоналом. Отримання додаткового доходу за рахунок раціонального використання персоналу стає об’єктом уваги сучасних промислових підприємств. Дослідження проблеми мотивації трудової діяльності персоналу (управлінської ланки і робітника), співвідношення в змістовному контексті мотивів (монетарна та немонетарна основа), розуміння природи і інтенції мотиву дій персоналу забезпечують змістовність і цілісність управління його продуктивною діяльністю.

Проблема трудової мотивації персоналу розкрита в працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів: А. Маслоу, У. Оучі, С. А. Шапиро, Д. П. Богиня, М. В. Семикіна, Г. Т. Куліков, Д. А. Колот, А. Н. Афоніна, П. З. Капустянського в яких розглянуто мотиваційні процеси у руслі економіки праці та демографічної політики, описано залежність мотивації від заробітної плати, загального стану добробуту населення, ментальних чинників, організаційно-економічні аспекти мотивації трудової діяльності на підприємствах. Проблема трудової мотивації персоналу має також досить тісний зв’язок із найважливішими науковими та практичними завданнями, які потрібно вирішувати в системі управління праці та соціального захисту населення в Україні.

Дослідження проблеми трудової мотивації персоналу дозволяє розмежувати окремо мотиви і стимули для управлінської ланки і робітників; визначити граничний ефект від використання мотивів монетарного і немонетарного змісту та підвищити ефективність важелів в управлінні.

Динаміка розвитку соціальної, інформаційної та економічної систем видозмінює континуум сучасної ціннісної орієнтації мотиваційного поведінки персоналу. Валентність результату є рушійною силою мотиваційного поведінки персоналу, яка пояснює альтернативність вибору і трансформацію ціннісних орієнтирів через цілі й мотиви. Результати існуючих досліджень природи і сутності мотивації дозволили композиційно структурувати основні її елементи: потреба, мотив, дія і результат, проекція яких забезпечила теоретичне обґрунтування існуючих теорій мотивації (змістовні та процесні) та їх класифікація [7–8].

Відкритим питанням в області економіки знань є пошук системи ціннісних мотивів персоналу, які змістовно формалізують його мотиваційний профільі визначають узгодженість між поведінковими мотивами персоналу та його траєкторією продуктивності.

Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо визначення методів мотивації необхідно мати мотиваційний портрет або мотиваційний профіль працівника, який складається із сукупності зовнішніх і внутрішніх мотиваційних чинників, мотиваторів.

Зазначимо, що система ціннісних мотиваторів кількісно обмежується згідно з основним принципом В. Парето, за яким на появу складної події вирішальний вплив має незначна кількість факторів (принцип 80:20). Рівень мотивації праці функціонально залежить від рівня економічних та соціальних мотиваторів, гранична ефективність дії яких знижується при зростанні їх рівня [1]. Сила мотивів, їх стійкість, структурованість є унікальними для кожної людини і по – різному діє на його поведінку. Те, що є ефективним для мотивації однієї людини, може бути неефективним для іншого. Детальне вивчення природи мотивації та існуючих синтетичних зв’язків між зовнішніми і внутрішніми факторами мотиваційного поведінки персоналу забезпечує тривалість трудових відносин між працівником і підприємством, робочий клімат у трудовому колективі, раціональне поведінка, і стабілізує баланс інтересів і соціально – психологічний мікроклімат у колективах [2; 4; 5].

Трудова мотиваційна поведінка має чітко виражену предметну визначеність, узгодженість між цільовими постановками, оцінний критерій (валентність результату) і детермінується проявами внутрішніх, зовнішніх мотивів, когнітивно-емоційної профілем персоналу. Авторське твердження А. Маслоу про те, що потреби у людини проявляються в певній послідовності по мірі їх насичення не спрацьовують в сучасній науці управління персоналом. Оскільки, кожен працівник має власну систему цінностей, яка визначає унікальний набір і співвідношення мотивуючих факторів. Тому, основою сучасних теорій мотивації персоналу є наявність детермінованої системи ціннісних мотивів. Вияв стійкої комбінації детермінант мотиваційної поведінки персоналу шляхом синтезу фізіологічних, матеріально-комунікативних та когнітивних потреб дозволяє пояснити причини варіативності поведінкових проявів мотивації.

Вивчення питання управління персоналу через мотиваційний важіль дозволяє визначити контекст його поведінки, забезпечити потік грошових надходженьу розвиток людського капіталу, а відповідно, і його продуктивність праці, оскільки в ринковій економіці лише 15 % активного населення беруть участь у фізичному процесі виробництва продукції, інші 85 % формують його вартість в процесі творчості, менеджмент, дистрибуції знань і досвіду.

Список використаних джерел:

1. Гаврилюк А. В. Особливості визначення та застосування мотиваційних факторів працівника / А. В. Гаврилюк // Зб. наук. праць НТУ. − 2009. − № 19(1). − С. 1−5.

2. Дуда С. Т. Мотивація та результативність праці персоналу підприємства: їх сутність та взаємозв’язок / С. Т. Дуда, Х. Р. Кіцак // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-тех. праць. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 188–193.

3. Клименко М. П. Мотивація управлінського персоналу в реалізації загальної стратегії підприємства / М. П. Клименко, О. О. Філатова // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 81–85.

4. Літинська В. А. Мотиваційні методи кар’єрного просування персоналу підприємств / В. А. Літинська // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3(7). – С. 58–61.

5. Співак В. В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств / В. В. Співак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 6, Т. 2. – С. 178–181.

6. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности / [А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова , М. В. Ловчева]. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 524 с.

7. Колот А. М. Мотивація персоналу: підруч. / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.

8. Мотивация персонала в современной организации: учеб. пособ. / под общ. ред. С. Ю. Трапицына.− Спб.: Книжный Дом, 2007. − 240 с.