«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Конєв Сергій Іванович

Хмельницький національний університет, Україна

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах сучасного розвитку вітчизняних підприємств промисловості та їх залежності від іноземного ринку, все дедалі більше постає питання актуальностідосягнення дієвості та ефективності здійснення їх експортно-імпортної діяльності, яка є важливим вимірником конкурентоспроможності та прибутковості підприємства. Виходячи з того, що на сьогодні, відбувається стрімке налагодження зовнішньоторговельних відносин з багатьма європейськими країнами, експортно-імпортні операції вітчизняних підприємств досить динамічно розвиваються в умовах активізації їх інтеграційних процесів.

Ефективність будь-якого господарського механізму опирається на ряд принципів, які дозволяють побудувати вдалий механізм тих чи інших процесів підприємства. Тому, у процесі здійснення експортно-імпортна діяльність, усі органи підрозділи та керівники підприємства, повинні дотримуватись правил та деяких важливих принципів, які спроможні забезпечити відповідність її формування згідно вимог зовнішнього ринку та інтеграції. Крім того, кожен з таких принципів слугує дієвим елементом розробки експортно-імпортної стратегії підприємства.

Зазначені принципи забезпечення ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства є наступні: захищеність суб’єктів ЗЕД, рівність і заборонадискримінації учасників ЗЕД, взаємність партнерства, обов’язковість виконання умов контрактів, відкритість до зміни умов зовнішнього ринку, вільний вибір заходів регулювання діяльності суб’єктів ЗЕД, об’єктивність прийняття заходів з регулювання ЗЕД, єдність системи регулювання суб’єктів ЗЕД [1, c. 246–247], взаємозв’язок економічних факторів суб’єктів ЗЕД у прийнятті рішень в даній сфері, планування господарської діяльності у сфері ЗЕД, зацікавленість персоналу підприємства у виході на міжнародний ринок, оберненість зв’язку всередині підприємства, узгодженість сторін з партнерами [2, c. 19–21].

Згідно думки автора, слід відмітити, що зазначені принципи експортно-імпортної діяльності, в повній мірі дозволяють вітчизняним підприємствам здійснювати наступні заходи, які підвищують їх активність та в результаті стимулювати їхню діяльність: сприяння вільного вступу в ті чи інші відносини виробництва та постачання продукції на іноземні ринки; можливість користування усіма перевагами та вигодами в системі членства України в СОТ; підписання догорів про співпрацю з різними партнерами країн Європи; імпорт сировини; впровадження нових технологій та інновацій; залучення міжнародних експертів; приваблення інвестиції.

Отже, зазначені принципи експортно-імпортної діяльності забезпечують не тільки її ефективність, а і свідчать про те, що для вітчизняних підприємств промисловості відкрито багато можливостей до самореалізації, завоювання певної частки ринку та поступового входження у міжнародну економіку ЄС, і головним засобом реалізації в цьому є побудова вдалого експортно-імпортного механізму на кожному підприємстві згідно з дотриманням наведених принципів.

Список використаних джерел:

1. Смитиенко Б. М. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелов, С. В. Карпова и др.: под. ред. Б. М. Смитиенка и В. К.Поспелова. – 5 изд., испр. – М.: Академия, 2008. – 304 с.

2. Соркин С. Л. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: экономика и управление: учеб. пособ. / С. Л. Соркин. – Мн.: Соврем. шк., 2006. – 283 с.