«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Кошевий Микола Миколайович, Стрельська Олександра Борисівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ефективність корпоративного управління стає вирішальним фактором успішної роботи компаній в ринкових умовах. За відсутності ефективної структури, що визначає взаємини ради директорів, виконавчого органу та акціонерів, українські компанії та економіка в цілому будуть постійно стримуватися в своєму розвитку нестачею капіталу. Ефективність корпоративного управління має бути досягнута з урахуванням інтересів всіх учасників корпоративних відносин, до яких належать власники підприємства – акціонери, наймані менеджери – правління акціонерного товариства, а також інвестори і кредитори підприємства.

На ринках, що розвиваються, незалежна думка щодо практики корпоративного управління набуває особливого значення. Досить важко визначити єдиний підхід до оцінювання корпоративного управління в різних країнах, з різними традиціями та культурою. Однак вони повинні базуватися на принципах чесності, прозорості, підзвітності та відповідальності.

Розробкою методик оцінювання корпоративного управління, насамперед для країн з перехідною економікою, займалися агентство Standard&Poor’s, Інститут корпоративного права і управління РФ, Brunswick UBS Warburg, Російський інститут директорів та рейтингове агентство «Експерт-РА» тощо. В Україні рейтинги Української Асоціації Інвестиційного бізнесу, газет «Бізнес» та «Української інвестиційної газети» зводяться до формування переліків акціонерних товариств,ранжованих за певним нерепрезентативним показником. В 2004 році Українським інститутом розвитку фондового ринку було розроблено індикатор корпоративного управління одночасно для макро-та мікрорівнів національної економіки. Та остається невирішеним питання щодо методик оцінювання окремих аспектів корпоративного управління, насамперед наглядової ради, які дадуть можливість визначати ефективність її функціонування.

Слово «рейтинг» перекладається як «оцінка» й коренями воно йде до латинського «ratio», що означає «розум; розрахунок; звіт, сума, підсумок, число, категорія, розряд, прийняття до уваги, вигода, інтерес, мислення, міркування, обдумування, розгляд, відношення». Це поняття трактують, як «метод оцінки, що забезпечує інвестора простою системою градації, що показує відносну інвестиційну якість облігацій»; «оцінка інвестицій в цінні папери». Рейтинг корпоративного управління визначають як комплексну оцінку організації діяльності корпорації за критеріями: чесність, прозорість, підзвітність, відповідальність; комплексну оцінку різних процедур, аспектів й пов’язаних із цим ризиків практики корпоративного управління підприємства.

Під оцінкою розуміють: «категорію, що позначає сам процес і логічно втілений в оціночному судженні наслідок усвідомлення позитивної чи негативної значущості будь-яких явищ природи, витворів праці, форм виробничо-трудової діяльності для задоволення об’єктивно зумовлених потреб, нахилів, цілей конкретно-історичних суб’єктів».

Сьогодні існує велика кількість методик оцінки якості корпоративного управління підприємства, що використовують такий інструментарій:

- макроіндикатори (оцінка рівня корпоративного управління в окремій державі): індикатор корпоративного управління Davis Global Advisors, Inc; індекс розвитку корпоративного управління (Сorporate Governance Risk-CGR) за методикою Кричтон-Міллера (Crichton-Miller) та Уормана (Worman);

- мікроіндикатори (оцінка рівня корпоративного управління в окремій корпорації): рейтинги та ренкінги: індикатор рівня корпоративного управління рейтингового агенства Stasndard & Poor’s (S&P Сorporate Governance Score – CGS); коефіцієнт корпоративного управління – CGQ; рейтинг корпоративного управління (DR) консалтингової фірми Deminor (Брюссель); рейтинг корпоративного управління інвестиційного банку Brunswick UBS Warburg; рейтинг корпоративного управління консорціуму Російського інституту директорів та рейтингового агентства «Експерт РА»; рейтинг корпоративного управління Інституту корпоративного права і управління РФ (CORE-rating); економетрична модель М. Гібсона; інтегральний індекс корпоративного управління Українського інституту розвитку фондового ринку (CGI)); ренкінги корпоративного управління журналу Euromoney; ренкінги корпоративного управління журналу «Эксперт».

Таким чином, для оцінки якості корпоративного управління використовуються різноманітні методики, які мають різний рівень застосування та визнання у світі. Пошук найбільш репрезентативних комплексних індикаторів у сфері корпоративного управління триває.

Отже, оцінка ефективності корпоративного управління має здійснюватися за допомогою аналізу фінансових результатів діяльності підприємства та відповідності управління підприємством принципам корпоративного управління, що включають дотримання головної мети акціонерного товариства – забезпечення добробуту акціонерів а також їх прав, ефективність роботи наглядової ради та правління, розкриття інформації та прозорості діяльності, ефективність контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, співпрацю із зацікавленими особами.

Список використаних джерел:

1. Штерн Г. Ю. Корпоративне управління: навч. посіб. / Г. Ю. Штерн. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 278 с.

2. Орехов С. А. Теория корпоративного управления / С. А. Орехов, В. А. Селезнев. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 216 с.

3. Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.