«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

К. психол. н., доц.Крупський Олександр Петрович, Корнієнко Сергій Олександрович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

СИНЕРГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУР НА ПІДПРИЄМСТВІ

Повсякденний прояв, засвоєний досвідом, поведінкою, спілкуванням та відношенням, який визнаний в існуючому соціумі можна сміливо трактувати як культуру людини. Але дане поняття є досить агрегованим, хоча і обмежується певною конкретною особою. Сьогодні наріжним каменем у розумінні та удосконаленні роботи колективу є постановка та дотримання професійних норм всередині організації. Такі норми мають вигляд культур, кожна з яких зосереджена на певному рівні компанії. Для детальнішого аналізу розглянемо професійну та організаційну культури, знайдемо спільні та відмінні риси, а також дізнаємось про практичну необхідність у їх використанні.

Одною із головних складників загальної культури є, безперечно, професійна культура, так як більшу частину власного життя людина проводить у своєму професійному середовищі, а саме, станом на 2014 рік, кількість відпрацьованих годин становитиме 2008, або 251 робочий день по 8 годин [8].

Саму ж професійну культуру можна позиціонувати зі сторони якості діяльності спеціаліста та розкриття предметного змісту культури, який в свою чергу визначається специфікою професії, професійною діяльністю та професійним суспільством [1]. На професійну культуру активно здійснюють вплив різноманітні внутрішні (соціокультурний простір професії, специфіка взаємодії з різними спеціальностями, індивідуальний професійний досвід) та зовнішні фактори (державна політика, моральні цінності суспільства і окремих груп, ідеї рівності і взаємоповаги, тощо). Отже «професійна культура» – це сукупність норм, правил та моделей поведінки людей певної професії.

В процесі свого життя і професійної діяльності на людину впливають також і інші види культур. Зокрема, однією з таких рушійних сил є організаційна культура. Вона представляє собою систему традицій, правил, норм поведінки та колективних цінностей. Виражається в матеріальних та духовних символах, які оточують людей, працюючих на підприємстві. І в залежності від основи вираження, при вивченні організаційної культури розділяють: когнітивний, символічний та систематичний підходи. В незалежності використання різних категорій в підходах, вся їх сутність зводиться до засвоєння ціннісних орієнтацій та об’єднання людей в згуртований колектив. Отже, організаційна культура прививається при безпосередньому та постійному контакті із робочим середовищем. Це можна порівняти із духом та характером самої праці. Так би мовити, загальна моральна планка для всіх робітників, від якої потрібно починати власний культурно-професійний розвиток (табл. 1).

Таблиця 1. Порівняльна характеристика видів культур

Критерій

відмінності

Організаційна культура

Професійна культура

Носій культури

Люди в колективі

Люди які володіють професійними навичками та спеціалісти різних сфер діяльності

Суб’єкти

поширення

На співробітників всередині компанії

На висококласних спеціалістів

По відношенню до колективу

Включає загальну культуру організації та субкультури окремих груп. Чим одноріднішісубкультури організації, тим вона більш згуртована та скоординована

При прагненні оволодіти профсієюлюдина одночасно із цим долучається і до загальної культури, є домінантною нормою культури у висококваліфікованому колективі

При

недотриманні загальних

вимог

Людина повинна абопідлаштовуватись, або піти із колективу

Вияв непрофесійної поведінки робітника супроводжується негативним ставленням колективу

Сумісність із загальною стратегією

підприємства

Стратегічна зміна в організації зустрічає сильний опір, який негативно позначається на успіху стратегії

Нейтральне ставлення до стратегічних змін

Можливість

керування

Складно, оскільки необхідне втручання сильного керівника

Необхідність керівника-професіонала у власній сфері, наявність високих практичних знань та авторитету

Фактори які впливають на культуру

Зовнішні та внутрішні

Зовнішні та внутрішні

Цілі суб’єктів

культур

Позитивна атмосфера роботи в колективі та націленість на загальний результат

Досягнення максимальних результатів, підтримка авторитету, особисте досягнення цілей удосконалення навичок

Джерело: складено автором на основі: [5–7].

Можна простежити достатню кількість критеріїв відмінності. Але при цьому спостерігається яскрава спрямованість культур на формування загальних мірок прогресивного та успішного робітника компанії. Зокрема, кожен працівник під час подолання кар’єрної драбини прямо або опосередковано, розуміючи або несвідомо має справу із професійною та організаційною культурами. Тому сприйняття та ґрунтовне вивчення цих культур дають потужний поштовх у самореалізації та самовдосконаленню всередині компанії для кожного співробітника, а їх вдале поєднання та використання несе в собі синергічний вплив на всіх рівнях компанії.

Список використаних джерел:

1. Виноградов В. Подготовка специалиста как человека культуры / В. Виноградов, А. Синюк // Высшее образование в России. – 2000. – № 2. – С. 41.

2. Максимова Л. Н. Факторы формирования современной профессиональной культуры: [Електронний ресурс] / Л. Н. Максимова. – Режим доступу: http://www.jurnal.org/ articles/2008/sociol3.html

3. Ерасов Б. С. Социальная культурология / Б. С. Ерасов. – М., 1996.

4. Мясоедов А. М. К вопросу о соотношении понятий «профессиональная культура» и «профессиональная субкультура» [Електроний ресурс] / А. М. Мясоедов. – Режим доступу:http://www.sociosphera.com/publication/conference/2012/156/k_voprosu_o_ sootnoshenii_ ponyatij_professionalnaya_kultura_i_professionalnaya_subkultura

5. Модель И. М. Профессиональная культура муниципального депутата / И. М. Модель. – Екатеринбург, 1993. – С. 26–27.

6. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / А. А. Бодалев. – М., 1982. – С. 6.

7. Ветчанова О. В. Корпоративная культура организации [Електронний ресурс] / О. В. Ветчанова. – Режим доступу: http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/96/2530

8. Лист Міністерства соціальної політики України від 04.09.2013 р. № 9884/0/14-13/13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/N_rab_vrem/p-9884