«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Лалуд Вікторія Вікторівна, Вяльцева Ірина Петрівна

Одеський національний політехнічний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ, ЦІНИ І ЗБУТУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Будь-яка виробнича діяльність в ринкових умовах ефективна лише у тому випадку, коли вартість зробленого кінцевого продукту буде більше вартості початкових ресурсів або чинників, витрачених на виробництво і збут. І основна мета підприємства полягає в максимізації цієї різниці. При цьому існуютьоб’єктивні економічні критерії, задаючі оптимальні розміри випуску товарів і послуг при існуючих обмеженнях ресурсів, які повною мірою слід враховувати в процесі планування. Актуальність даного питання не викликає ніяких сумнівів. А планування діяльності підприємства можна представити у вигляді етапів планування: витрат, пов’язаних з випуском продукції; цін, що встановлюються на продукцію; збутової політики [1, с. 20]. Розглянемо кожну із складових окремо.

Один з підводних каменів поточного планування – це накладні витрати підприємства. Входячи в собівартість продукції, накладні витрати можуть сильно спотворити усю реальну картину [2, с. 24].

Завдання поточного планування полягає у визначенні потреб для успішної роботи і розвитку підприємства впродовж подальшого року, а також розробці ретельного плану діяльності і його документальному оформленні. Поточне планування включає розробку прогнозу продажів, плану виробництва продукції, плану споживання прямих матеріалів, плану використання прямої праці, плану накладних витрат, розрахунку планованої собівартості продукції, плану витрат на реалізацію і управління, прогнозного звіту про прибуток, плану грошових потоків і прогнозного балансу на кінець періоду. Від якості плану накладних витрат залежатиме якість планованої собівартості, звіту про прибуток, плану грошових потоків і прогнозного балансу.

Виходом з положення може виявитися гнучке планування. Його застосування забезпечує максимальну відповідність планів і дійсності, сприяє посиленню контролю і полегшує облік витрат виробництва.

В умовах ринку важливість ціни значно зростає на усіх рівнях ділового планування, підприємницької діяльності, виробничого менеджменту, адміністративного управління, мотивації і стимулювання персоналу і у багатьох інших сферах людської діяльності. Діючі ринкові ціни багато в чому визначають споживчі переваги і підприємницький вибір, рівновага попиту і пропозиції на товари і послуги, процеси виробництва, споживання і розподілу матеріальних і духовних благ, рівень доходності, якість життя різних категорій працівників і усього населення країни і так далі.

Діяльність підприємства на відповідному ринку буде ефективною до тих пір, поки ринкова ціна на продукцію і послуги перевищуватиме витрати виробництва.

Планування оптимальних ринкових цін на різні види продукції, роботи і послуги ґрунтується на зіставленні валових і граничних витрат на їх здійснення.

Нині збутова діяльність є значимою сферою функціонування промислового підприємства. План виробництва і реалізації (збуту) продукції – основний розділ плану підприємства, він визначає головні завдання, що стоять перед підприємством в планованому періоді. Особливе значення цього плану пояснюється його впливом на інші показники плану і на вирішення головної економічної проблеми держави – створення в нім високої матеріально-технічної бази і забезпечення достатку матеріальних засобів. При цьому зростання випуску і реалізації продукції потрібної номенклатури і асортименту при виконанні раціональних вимог до її якості і мінімальному рівні витрат виробництва є первинною справою.

При формуванні системи збуту виробник повинен орієнтуватися на споживача і розробляти систему максимально під нього адаптовану. При цьому необхідно прийняти безліч рішень. Із стратегічних найбільш важливими являються: вибір методів ведення збуту, формування логістичної системи, визначення каналів руху товару, а також форм інтеграції учасників процесу [3, с. 7].

Висновок: планування і регулювання ринкових цін на продукцію, як підтверджує досвід країн з розвиненою ринковою економікою, повинні ґрунтуватися на широкому використанні дуже гнучкої поточної політики і довготривалої стратегії ціноутворення, в основі якої передбачається методика встановлення суспільно оптимальних цін, що забезпечують справедливий прибуток підприємствам-виробникам.

Застосування передового зарубіжного досвіду планування і регулювання рівня ринкових цін на підприємствах сприятиме підвищенню платоспроможного попиту, розвитку вітчизняного промислового виробництва і зростанню якості і рівня життя працівників підприємств.

Список використаних джерел:

1. Волонцевич С. О. Оптимізація структури витрат як фактор підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.01. «Економіка промисловості» / С. О. Волонцевич. – Х., 2006.

2. Папазова Т. Ю. Влияние качества планирования на эффективность деятельности предприятия / Т. Ю. Папазова // Економіка, фінанси, право. – 2006. – № 1. – С. 24–26.

3. Клебанова Т. С. Комплекс моделей гибкой финансовой системы предприятия / Т. С. Клебанова, Л. С. Гурьянова // Економічна кібернетика: міжнародний економічний журнал. – 2005. – № 5–6. – С. 4–9.