«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

К. е. н., доц.Лівошко Тетяна Володимирівна, Книрик Анастасія Олександрівна

Запорізька державна інженерна академія, Україна

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В умовах ринкової економіки прибуток має дуже велике значення. Прибуток є найважливішим фінансовим показником, за допомогою якого оцінюється діяльність всіх підприємств економіки. Кожен суб’єкт підприємництва прагне підвищити ефективність виробництва і, як наслідок, максимізувати прибуток свого підприємства. Для досягнення – цієї мети важливе значення має ефективне управління прибутком. Розподіл прибутку є однією з головних підсистем управління прибутком. Отже значимість прибутку, його формування і розподіл, шляхи пошуку резервів його підвищення є дуже актуальними на сучасному етапі.

Загальне значення прибутку – це виражений у грошовій формі чистий дохід підприємства на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та являє собою різницю між його сукупним доходом і сукупними витратами в процесі цієї діяльності [1, с. 100].

Управління прибутком – складна багаторівнева система трансакцій, яка включає як мінімум три підсистеми: формування, розподіл, використання Для кожної з цих підсистем притаманні свої конкретні цілі, завдання, інструментарій їх досягнення.

Основними завданнями управління прибутком є:

– виявлення резервів збільшення прибутку за рахунок виробничої діяльності, інвестиційних і фінансових операцій;

– виявлення резервів нарощування прибутку за рахунок оптимізації постійних і змінних витрат, обґрунтування облікової політики підприємства, цінової політики, податкової політики;

– оцінювання прибутковості виробничої і комерційної діяльності;

– визначення підприємницького ризику;

– зміцнення конкурентних позицій підприємства за рахунок підвищення ефективності розподілу та використання прибутку [2, с. 130].

Оскільки прибуток обчислюється як різниця між ціною продажів і собівартістю продукції, то очевидно, що на розмір прибутку впливають зростання цін і зниження собівартості.

У період високих темпів інфляції зростання прибутку забезпечується за рахунок цінового фактора. Уповільнення темпів інфляції, насичення ринків товарами, розвиток конкуренції обмежують можливість виробників підвищувати ціни й отримувати прибуток за допомогою цього фактора. В результаті актуальним стає фактор зниження витрат [3, с. 142–143].

Однією з важливих складових вирішення зазначеної вище проблеми є створення на кожному підприємстві системи вітчизняного оперативного управлінського обліку, що дасть змогу регулювати всі без винятку виробничі витрати й раціонально використовувати всі власні ресурси, а в результаті управляти прибуткомсуб’єкта господарювання [4, с. 61].

Максимізація або оптимізація прибутку досягається за рахунок не стільки мінімізації витрат виробництва, скільки за рахунок адаптаційних витрат, які пов’язані з досягненням пристосування до чинників зовнішнього впливу. Ці витрати є основою для отримання стабільних доходів, що дозволяє посилити стимулюючу функцію прибутку [5, с. 5].

В умовах ринкової економіки одержання прибутку є безпосередньою метою існування підприємства. В отриманні прибутку зацікавленні, як саме підприємство, так і держава. Для того, щоб отримувати максимальний прибуток, дуже важливо організувати ефективне управління ним. Таке управління спрямоване назабезпечення покращення фінансової ситуації на підприємстві, а також на гармонізацію інтересів власників підприємства з персоналом та інтересами держави. Загальний підхід до визначення прибутку, розкриття основних теоретичних питань з управління прибутком, порядку його формування та розподілу є актуальним в умовах фінансової кризи та функціонування підприємств у ринковому середовищі. Для цього підприємства повинні перебудовувати організаційну систему управління результатами діяльності, щоб забезпечити ефективний захист від економічних ризиків.

Список використаних джерел:

1. Мицак О. В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / О. В. Мицак, І. Р. Чуй. – Л.: Магнолія 2006, 2008. – 216 с.

2. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – К.: Знання, 2008. – 483 с.

3. Гриньова В. М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с.

4. Ільяшенко В. А. Організаційне забезпечення управління прибутком / В. А. Ільяшенко, І. С. Чиж // Держава та регіони. – 2005. – № 2. – С. 60–63.

5. Шарманська С. О. Особливості формування та використання прибутку в трансформаційній економіці / С. О. Шарманська // Формування ринкових відносин в Україні. – К., 2008. – Вип. 8(87). – С. 3–7.