«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Остряніна Віолетта Едуардівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

На сьогоднішній день бізнес реалізується в умовах переходу від індустріального суспільства до інформаційного, що певним чином відбивається на його веденні. Змінюються умови завоювання позицій і частки ринку, виробництва продукції, що потребує ринок. Збільшується кількість осіб, які приймають управлінські рішення. Їх залученість в сферу інформації та здатність сприймати і адекватно оцінювати інформацію відіграють важливу роль в обґрунтуванні прийнятих управлінських рішень.

Під управлінським рішенням розуміють результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з ціллю системи менеджменту.

Прийняття управлінських рішень щодо ведення бізнесу - це певний цикл послідовних дій, що змінюють один одного. Цикл формування рішення зазвичай починається з визначення реально існуючої проблеми, яка вимагає свого рішення, а закінчується виконанням (реалізацією) рішення, тобто досягненням наміченого результату [2].

Слід виділити наступні етапи цього циклу: виявлення реально існуючого завдання, що вимагає свого рішення; оцінка його актуальності та важливості для розвитку бізнесу в реально сформованій ринковій ситуації; розробка варіанта рішення з урахуванням можливих альтернатив; затвердження оптимального варіанту вирішення завдання; доведення прийнятого рішення до виконавців з розподілом повноважень; організація виконання прийнятого рішення.

Сьогодні бізнес реалізується в умовах переходу від індустріального суспільства до інформаційного. З’явилися нові інформаційні технології, які надали нові можливості для прийняття оптимальних управлінських рішень. Підвищилася роль інформаційної сприйнятливості осіб, які беруть управлінські рішення. Умовно можна виділити наступні форми сприйняття інформації її користувачами: сприйняття первинної інформації - інформації в тій формі, в якій вона доступна (наприклад, публікації, монографії, зведення, довідки тощо); сприйняття формалізованої інформації (релевантна для розв’язуваної задачі інформація, отримана в результаті переробки масиву первинної інформації під потреби розв’язуваної задачі); сприйняття аналітичної інформації (інформація, яка може бути прямо (безпосередньо) використана для вирішення завдання з конкретної проблеми бізнесу).

Важливу роль у виробленні управлінського рішення відіграє рівень підготовки інформації (згортання інформації, синтезу нових знань) про ринкову кон’юнктуру. Для досягнення такого ефекту використовуються спеціальні технології, що одержали назви «включеного спостереження», «структурованого спостереження», «стандартизованого спостереження», «комбінованого спостереження», тобто засновані на моніторингу змін ситуації [1].

Прийняття стратегічних управлінських рішень, що визначають життєдіяльність підприємства і його успіх у бізнесі, - головне завдання керівника фірми та його команди. Стрімке прискорення бізнесу призводить до необхідності приймати рішення зі швидкістю думки, сприймати велику кількість інформації в умовах дефіциту часу. Прийняттю обґрунтованих рішень, що забезпечують довготривалий успіх бізнесу, значною мірою може допомогти спеціальний алгоритм прийняття рішень. В основі цього алгоритму лежать сучасні інформаційні технології, що формують механізм вибору критеріїв оцінки альтернативних варіантів стратегічних рішень [3].

У загальному вигляді такий алгоритм можна представити як певну послідовність реалізації інформаційних технологій: постановочний етап вироблення стратегічного рішення - виявлення і з’ясування спонукальних причин, що вимагають постановки та вирішення проблеми, розробка завдання на її рішення; вибір експертів та осіб, що приймають проміжні рішення (їх сумарні знання та навички роботи з інформацією повинні забезпечити можливість прийняття обґрунтованих варіантів можливого рішення проблеми); прийняття оптимального рішення - вибір з альтернативних варіантів найбільш пріоритетного, розробка заходів з реалізації прийнятого рішення.

Процес оцінки ефективності управлінських рішень виступає в якості важеля для використання резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємства і служить мірою доцільності змін в системі управління підприємством.

Висновки: зміцнення зв’язків і механізмів взаємодії між суб’єктами ринку інформаційної продукції сприяє формуванню спільноти кваліфікованих користувачів і сприяє прийняттю обґрунтованих і оптимальних управлінських рішень. Наявність інформаційного продукту високого рівня полегшує кінцевим користувачам процес прийняття обґрунтованих рішень. Подальше вдосконалення інформаційного простору та інформаційних технологій допоможе розробці нових інформаційних продуктів наступних поколінь за потребами кінцевих користувачів. Слід постійно вдосконалювати свій рівень інформаційної сприйнятливості, що дозволить уникнути багатьох загроз для бізнесу і мінімізувати ризики бізнес-діяльності. Алгоритм прийняття стратегічних рішень дозволяє заощадити трудовитрати, час, фінанси для вдосконалення управління бізнесом.

Список використаних джерел:

1. Лукичева Л. И. Управленческие решения: учебник по специальности «Менеджмент организации» / Л. И. Лукичева, Д. Н. Егорычев, под ред. Ю. П. Анискина. – М.: Омега-Л, 2011. – 384 с.

2. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / [Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко та ін. за ред. Ю. Є. Петруні]. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

3. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька. - 2-ге вид., перероб. і доповн. - К.: Знання, 2010. - 406 с.