«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Паніщева Олександра Володимирівна

Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ, Україна

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ефективність функціонування та розвиток підприємства прямо залежать від того, наскільки раціонально підприємство розпоряджається своїми фінансовими ресурсами. Від того, наскільки підприємство забезпечено необхідними ресурсами, залежить його платоспроможність, що значною мірою визначає фінансовий стан цього підприємства [3]. Здатність фінансових ресурсів трансформуватись у матеріальні, інтелектуальні, технічні, інноваційні та інші види ресурсів обумовлює їх вагомість у фінансово-господарській роботі кожного промислового підприємства. Окремої уваги заслуговують проблеми фінансування машинобудівних підприємств, у яких, на відміну від орієнтованих на споживчі ринки, виробничий цикл триваліший за термінами і вимагає більших обсягів інвестицій та фінансування. За цих обставин важливого значення набуває управління фінансовими ресурсами підприємств машинобудівної галузі.

Основою фінансів підприємств є фінансові ресурси. У фінансово-кредитному словнику зазначається, що фінансові ресурси – це грошові кошти, які знаходяться у розпорядженні держави, підприємств і установ, і використовуються для покриття затрат і формування різних фондів та резервів [5].

Управління фінансовими ресурсами підприємства виступає одним з чинників організації виробничо-господарської діяльності підприємства та являється важливим фактором забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності підприємства. Управління фінансовими ресурсами підприємства являє собою механізм за допомогою якого воно постійно перебудовується в процесі пошуку найбільш ефективних зв’язків з навколишнім економічним середовищем [4].

Машинобудівний комплекс вирізняється серед інших галузей високою наукоємністю та ресурсоємністю. Донецька область – це високорозвинений індустріальний регіон, який визначається потужною багатогалузевою промисловістю. Машинобудування займає третє місце у структурі промисловості. У районі виробляються близько 15 % товарної продукції цій галузі країни. Переважає важке, металлоємке машинобудування, виробляється обладнання вугільної, енергетичної, металургійної, легкої і харчової промисловості.

Таблиця 1. Фінансово-економічні показники діяльності

машинобудівних підприємств в Донецькій області

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Обсяг реалізованої машинобудівної продукції, млн грн

19351,5

24 004,7

25047,6

17293,7

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток),млн грн

у % до загальної кількості підприємств

1390,1

61,0

1229,8

64,9

2488,09

71,0

1866,2

64,9

Джерело: [1].

Динаміка розподілу обсягу реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2004 та у 2013 роках представлена у табл. 2.

Питома вага машинобудівної продукції в загально обласному обсязі протягом останніх років знизилась. Зокрема, якщо порівнювати питому вагу машинобудівної промисловості в 2004 році та у 2013 році, то побачимо наступну картину. У 2004 році частка реалізованої продукції машинобудування становила 12,9 всієї реалізованої продукції Донецької області, то у 2013 році вона знизилась і становила 8,9 %, також достатньо змінилися й інші структурні елементи промисловості Донецької області [1].

Таблиця 2. Розподіл обсягу реалізованої промислової продукції у 2004 та 2013 роках

2004 рік

Питома вага, %

2013 рік

Питома вага, %

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

44,9

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

33,0

Машинобудування

12,9

Машинобудування

8,9

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

8,2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

17,1

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

5,9

Виробництво харчових продуктів, тютюнових виробів

8,4

Основною проблемою на сучасному етапі є недостатність коштів на відновлення матеріально-технічної бази виробництва та підвищення технологічного рівня. Для отримання необхідних інвестиційних ресурсів вітчизняним машинобудівним підприємствам необхідно створити ефективний механізм залучення фінансових ресурсів. Машинобудівним підприємствам України необхідно провести оздоровлення фінансового стану.

Що стосується процесу формування фінансових ресурсів машинобудівного підприємства, то джерелами фінансування виступають кошти, зазначені в табл. 3.

Таблиця. 3. Джерела фінансування інноваційної діяльності

машинобудівних підприємств Донецької області

Роки

Загальна сума витрат, млн грн.

У тому числі за рахунок коштів

власних

державного бюджету

іноземних інвесторів

інші

джерела

2009

798,05

723,4

15,1

59,6

2010

786,1

770,7

14,3

1,1

2011

2391,3

1700,4

3,2

687,7

2012

1447,6

1321,9

22,03

103,7

Джерело [1].

Забезпечення достатніми обсягами фінансових ресурсів є однією з найважливіших умов досягнення цілей та завдань, передбачених фінансовою стратегією підприємства. Конкретні шляхи досягнення відповідних цілей визначає фінансова політика, яка охоплює політику управління структурою капіталу, цінову політику, податкову політику, політику управління доходами, політику управління витратами, політику управління формуванням і використанням прибутку, дивідендну політику, інвестиційну політику тощо [2].

Кожен суб’єкт господарювання має свої особливості, тому визначити єдиний підхід до вибору фінансової політики чи фінансової стратегії неможливо. Кожнепідприємство повинне самостійно визначати, які чинники і яким чином впливатимуть на його діяльність, та формувати таку фінансову стратегію, яка б мінімізувала ризики і сприяла збільшенню його прибутковості, підвищенню конкурентоспроможності та фінансової стійкості на ринку.

Машинобудівний сектор промисловості Донецької області має низку проблем, однією з найактуальніших є проблема щодо формування й раціонального використання фінансових ресурсів, забезпечення фінансової стабілізації. Основним джерелом формування фінансових ресурсів машинобудівного підприємства повинні виступати власні кошти, а не залучені (табл. 3), що обумовлено простотою залучення власного капіталу; зменшенням ризику небезпеки фінансовоїнестійкості й банкрутства підприємства, тощо. Гострою проблемою залишається незадовільний фінансовий стан машинобудівних підприємств, де слід виділити такі важливі причини як: нерозвиненість інфраструктури внутрішнього ринку; відсутність реальних джерел фінансування, що унеможливлює реконструкцію та технічне переоснащення підприємств і освоєння виробництва нової конкурентоспроможної продукції; відсутність фінансових механізмів та інструментів, тощо.

Отже, можна зробити висновок про те, що формування фінансових ресурсів машинобудівних підприємств в Україні ускладнено дією багатьох чинників. Дляпідвищення ефективності функціонування машинобудівних підприємств необхідно удосконалити систему управління фінансовими ресурсами, тобто необхідні зміни у обсягах, структурі та джерелах їх формування. Також уваги потребує потреба в інвестиціях, у залученні зовнішніх джерел фінансування, тощо.

Все це сприятиме модернізації, технічному розвитку, інвестиційної привабливості підприємств машинобудівної галузі Донецької області.

Список використаних джерел:

1. Статистичний щорічник Донецької області за 2012 р. [Електронний ресурс] / за ред. О. А. Зелений. – Донецьк: Головне управління статистики у Донецькій області, 2013. – Режим доступу: http://www.donetskstat.gov.ua

2. Партин Г. О. Фінансова стратегія у системі управління фінансами підприємств / Г. О. Партин, О. Я. Митрухіна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6. – С. 208–214.

3. Силка О. С. Управління фінансовими ресурсами підприємства / О. С. Силка //   Інноваційний потенціал української науки – ХХI сторіччя. – 2010.

4. Карась П. Особенности управления финансовыми ресурсами предприятий машиностроительной отрасли / П. Карась, Л. Гришина, Н. Приходько // Економічні науки. – 2012.

5. Фінансово-кредитний словник / за ред. Н. В. Геретовський. – М.: Фінанси та статистика, 1988. – 511 с.