«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Сайковська Юлія Юріївна, Вяльцева Ірина Петрівна

Одеський національний політехнічний університет, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Оцінка ефективності виробничої діяльності підприємства визначає показники його економічного благополуччя, характеризує результат інвестиційногоі фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвестора. Крім того, відображає здатність підприємства відповідати по своїх боргах і зобов’язаннях і нарощувати свій економічний потенціал на користь акціонерів і працівників підприємства, дозволяє оптимізувати роботу всіх ланок господарювання, здійснювати гнучкіше ухвалення управлінських рішень. Адекватна оцінка ефективності – одна з найважливіших умов успішного розвитку всіх сфер виробничої діяльності. Особливо актуальна оцінка ефективності функціонування системи капітального будівництва. Темпи розвитку галузей реального сектора економіки, технічного прогресу і переозброєння виробництва, зростання продуктивності праці й зниження виробничих витрат, зрушення в розміщенні продуктивних сил, а також вирішення найважливіших соціальних проблем значною мірою залежать від роботи галузі «Будівництво».

Зростаюча популярність поняття «ефективність» привела до вельми широкого його трактування і в якісному, і в кількісному плані й до використання не лише в економіці, але і в багатьох інших науках практично повсюдно. В той же час збільшилася неоднозначність розуміння поняття ефективності та її показників [3].

Перш, ніж говорити про те, як зробити виробництво ефективним або про те, як підвищити ефективність існуючого виробництва, слід визначити, що є «ефективне виробництво». Ефективністю виробництва є комплексне віддзеркалення кінцевих результатів використання всіх ресурсів виробництва за певний проміжок часу. Вона характеризує підвищення продуктивності праці, якнайповніше використання виробничих потужностей, сировинних і матеріальних ресурсів, досягнення найбільших результатів при найменших витратах. В разі ефективної роботи підприємства повинні виконуватися дві умови: 1) підприємство заробляє більше; 2) воно витрачає менше. Виникає питання: як досягти виконання цих умов? Якщо ці два простих правила перефразовувати, то стає зрозумілішим, як це зробити:

 – підприємство повинне виробляти те, що потрібне ринку;

 – підприємство виробляє продукцію швидко і в строк;

 – підприємство виробляє якісну продукцію;

 – виробництво продукції пов’язане з мінімальними витратами.

Будь-яке комерційне підприємство прагне до здобуття прибутку. Необхідний рівень прибутку дозволяє вирішувати цілий комплекс завдань, обумовлюючу стабільність і ефективність даного бізнесу. Якщо співвіднести прибуток і витрачені на його здобуття ресурси, можна судити про ефективність діяльності фірми в цілому. Недостатній рівень прибутку приводить до динамічного перерозподілу ресурсів в економіці.

Сьогодні підприємствам необхідно знайти джерело постійного фінансування, проте на дорозі залучення інвесторів існує ряд проблем, які гальмують прихід великих об’ємів капіталів в будівництво [4].

Якщо розглядати ефективність будівельного виробництва, то воно великою мірою залежить від того, який застосовується спосіб будівництва – господарський або підрядний. Підвищення ефективності будівельного виробництва забезпечується подальшим витісненням ручних процесів, збільшенням продуктивності вживаних засобів механізації й вдосконаленням технологічних процесів, в основному пов’язаних з новими машинами і з організацією робіт, що забезпечує найкраще використання машин. Для підвищення ефективності будівельного виробництва необхідно удосконалювати методи забезпечення організаційно-технологічної надійності будівельної системи [1].

Особливістю підприємств будівельної галузі є те, що вони дуже чутливі до чинників макроекономічного середовища. Саме тому основним завданням для забезпечення ефективності функціонування будівництва в цілому є мінімізація негативного впливу зовнішнього середовища за допомогою стратегічного управління [5]. Одним із важливих шляхів досягнення стабільності та підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства є формування, виявлення і використання внутрішніх резервів. Багатьом будівельним фірмам не вдається повністю мобілізувати внутрішньовиробничі резерви підвищення ефективності виробництва. Певною мірою це пояснюється відсутністю чітких загальноприйнятих понять про те, що є високими кінцевими результатами стосовно будівництва, як вони вимірюються, який механізм їх досягнення.

Одним з найважливіших узагальнювальних показників, що характеризують результати виробничо-господарської діяльності будівельних організацій, є показник рентабельності. Основне економічне значення показника рентабельності полягає в тому, що він відображає рівень використання всіх виробничих ресурсів і є критерієм ефективності будівельного виробництва. Рентабельність в будівельних організаціях залежить від рівня собівартості будівельно-монтажних робіт і прибутку [2].

Всі організаційно-технічні заходи, сприяючі підвищенню ефективності функціонування будівельного підприємства, групують за різними ознаками:

1) з врахуванням профілю будівельно-монтажної організації;

2) за напрямами інноваційної політики підприємства;

3) по інвестиційному забезпеченню;

4) за видами ефекту, що забезпечують: кількісний ефект; якісний ефект; прямий ефект; непрямий ефект.

5) за формою прояву ефективності: скорочення витрат праці; зниження собівартості.

6) за повнотою реалізації ефекту.

Проте, оцінка ефективності діяльності будівельного підприємства може бути повністю охарактеризована лише системою взаємозв’язаних показників, що характеризують взаємодію основних чинників, – праці, капіталу, матеріальних ресурсів і вартості.

Формуванню єдиного інтегрального критерію повинне передувати визначення узагальнювальних показників ефективності виробництва. У свою чергу,узагальнювальні показники повинні враховувати результативність відповідних підсистем виробничої діяльності на основі окремих показників обліку результатів діяльності будівельного підприємства.

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств всіх форм власності у виробленні управлінських рішень по забезпеченню ефективності їх виробничо-господарської діяльності. Для підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства необхідно більше уваги приділяти питанням, пов’язаним з внутрішньовиробничими резервами, – виявляти їх і якнайповніше використовувати.

Список використаних джерел:

1. Эффективность – строительное производство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ngpedia.ru/id624501p1.html

2. Мирошниченко В. С. Система рационального управления строительным комплексом региона и его инфраструктурой / В. С. Мирошниченко, В. С. Воробьев // Строительство. – 2006. – № 11–12.

3. Амосов О. Ю. Формирование модели управления эффективности деятельности предприятия / О. Ю. Амосов, В. А. Головко // Проблемы экономики. – 2012. – № 4.

4. Корецкая В. А. Проблемы строительной отрасли Украины и эффективные пути их решения [Електронний ресурс] / В. А. Корецкая, М. Ф. Иванов. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/21_NIEK_2007/Economics/24384.doc.htm

5. Тищенко А. Н. Тенденции развития строительной отрасли Украины [Електронний ресурс] / А. Н. Тищенко, А. С. Беляев. – Режим доступу: http://www.eprints.kname.edu.ua/ 32116/1/42-47 %20 %D0 %A2 %D1 %82 %D1 %89 %D0 %B5 %D0 %BD %D0 %BA %D0 %BE %20 %D0 %90 %D0 %9D.pdf