«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Александрова Богдана Вадимівна

РВУЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет», м. Сімферополь

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ФУНКЦІЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ В УМОВАХ ЗМІН МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ

Згідно Статуту Торгово-промислової палати, членство у даній організації не є обов’язковою умовою для отримання суб’єктом господарювання її послуг [1].Тому обсяг членської бази не може служити індикатором щодо динаміки послуг, надаваних ТПП України. Тому для здійснення розрахунку за базу візьмемо зібранінами сукупні статистичні показники за основними видами діяльності всіх відділів Торгово-промислової палати в Україні.

Для визначення рівня залежності обсягу послуг Торгово-промислової палати від кількості експортерів товарів та послуг в Україні, необхідно розрахувати коефіцієнт еластичності. Еластичність – це міра чутливості однієї змінної до зміни іншої [2]. Визначається еластичність за формулою [3]:

формула , (1)

Проведемо необхідні розрахунки, користуючись даними, наведеними у табл. 1 показниками.

Таблиця 1. Основні статистичні показники системи ТПП в Україні

Роки

Кількість

членів ТПП, (шт.)

Кількість

виданих карнетівАТА, (шт.)

Кількість

проведених

експертиз,

(шт.)

Обсяг виданих сертифікатів

походження, (шт.)

2008

8863

62

75201

476335

2009

8863

72

73108

486905

2010

9070

100

63100

497925

2011

9363

221

50537

523398

2012

9660

238

48520

471002

2013

9387

245

42596

586093

Джерело: [4].

На базі наведених у табл. 1 статистичних показників побудуємо розрахункову таблицю (табл. 2).

Таблиця 2. Розрахункові дані для визначення коефіцієнту еластичності

Рік

Q

формула

формула

формула

формула

формула

формула

формула

2008

15 539

62

75201

476335

-0,123

2,84

-0,35

-0,011

2009

16 089

72

73108

486905

2010

13 459

100

63100

497925

2011

13 683

221

50537

523398

2012

13 627

238

48520

471002

де Q – кількість підприємств-експортерів товарів;  формула  – кількість виданих карнетів АТА;  формула  – кількість проведених палатою експертиз;  формула  – кількість виданих сертифікатів походження товару.

Коефіцієнт еластичності між показниками кількості підприємств-експортерів товарів в України та кількості виданих картенів АТА дорівнюватиме:

формула  = формула .

Коефіцієнт еластичності між показниками кількості підприємств-експортерів товарів в України та кількості проведених палатою експертиз дорівнюватиме:

формула  = формула .

Коефіцієнт еластичності між показниками кількості підприємств-експортерів товарів в України та кількості виданих Торгово-промисловою палатою сертифікатів походження товарів дорівнюватиме:

формула  = формула .

Отже останній розрахований коефіцієнт еластичності є найбільшим. Це свідчить про те, що попит на сертифікати походження зростає майже на 11 % при збільшенні кількості експортно-орієнтованих суб’єктів господарювання на 1 %. Щодо інших показників, то вони є набагато меншими у порівнянні з даним. Так, попит на послуги експертизи росте майже втричі повільніше, ніж кількість експортно-орієнтованих суб’єктів господарювання. Це також може свідчити про те, що дана послуга користується попитом не тільки серед експортерів, а й серед інших підприємств.

Видача карнетів АТА як послуга була започаткована в Україні Торгово-промисловою палатою у 2008 році. Щорічний зріст обсягів надання цієї послуги є результатом відкриття відділень у нових регіонах та підвищенням рівня обізнаності підприємств про неї. Наряду з негативною динамікою кількості експортерів продукції коефіцієнт еластичності є меншим за нуль.

Виходячи з проведеного дослідження, можна судити про те, що послуги, надавані Торгово-промисловою палатою України є не еластичними та не відповідають вимогам сучасних підприємств України. Найбільше користуються попитом монопольна функція палати та дві її унікальних послуги. Щодо інших функціональних аспектів – вони є неконкурентоспроможними у порівнянні з провідними світовими бізнес-асоціаціями, які представлені в Україні.

Таким чином Палата не надає підприємствам України належної допомоги у становленні, виході на український та міжнародний ринки. Тому вона як організація потребує перегляду своєї функціональної специфіки, започаткування нових та підвищення рівня конкурентоспроможності існуючих послуг.

Список використаних джерел:

1. Статут Торгово-промислової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucci.org.ua/ua/mbrship.html

2. Економічний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sr.ksu.edu.ua

3. Наливайченко С. П. Методология научных исследований в МЕД / С. П. Наливайченко. – Симферополь, 2007. – С. 270–284.

4. Звіт за результатами діяльності Торгово-промислової палати України за 2005–2014 рр. / за. ред. О. В. Цапової. – К.: Торгово-промислова палата України. – 2014. – 68 с.