«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Свірідова Тетяна Романівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ

Вступ України до СОТ сприяє подальшому розвитку ринкових відносин та загостренню конкуренції між підприємствами. Важливою передумовою забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників є впровадження нових концептуальних підходів до управління персоналом. Управління людським ресурсом повинне зводитись до забезпечення основної функції в організаційному процесі підприємства та до активного впливу на розвиток підприємства в майбутньому. В умовах нестабільної економіки недосконалість системи управління трудовим потенціалом на підприємствах негативно позначається на їх ефективності функціонування. У зв’язку з цим особливого значення набуває удосконалення системи управління і в першу чергу, управління персоналом.

Кризові явища, що відбуваються в економіці країни на сучасному етапі, оказують значний вплив на розвиток підприємств всіх видів економічної діяльності, які знаходиться під відчутним впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників.

В умовах постійно зростаючої конкуренції перед підприємствами ставиться завдання завоювання й утримання стійкої конкурентної позиції на ринку, що вимагає формування і реалізації адекватної, гнучкої та науково обґрунтованої стратегії управління персоналом.

Головним критерієм оцінки ефективності підприємств в досягненні конкурентних переваг і забезпеченні якісних параметрів економічного росту виступає людський капітал, який являє собою сукупність природних здібностей, дарувань, творчого потенціалу, морально-психологічного і фізичного здоров’я, накопичених і вдосконалених у результаті навчання і професійного досвіду, необхідних для певної діяльності, що приносить дохід їх власникові.

Під кадровим потенціалом підприємства розуміють сукупну трудову дієздатність його колективу, ресурсні можливості в галузі праці облікового складу підприємства, виходячи з їх віку, фізичних можливостей, наявних знань та професійно-кваліфікаційних навичок [2].

Для ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства необхідно по-перше, налагодити постійний моніторинг стану ресурсного потенціалу підприємства, по-друге, оцінювати рівень потенціалу, по-третє, аналізувати і визначати чинники впливу на ресурсний потенціал, по-четверте, прогнозувати його стан на майбутнє.

Врівноваження інтересів різних груп співробітників стабілізує соціальний стан підприємства, що сприяє досягненню його головної мети. У зв’язку з цим, на нашу думку, керівництву підприємств необхідно здійснювати спеціальні заходи із залученням всіх учасників соціально-трудових відносин в процес досягнення головної мети підприємства. Принципова схема взаємодії процесів управління кадровим потенціалом та досягнення цілей підприємства представлена на рис. 1.

Дослідження сутності економічного потенціалу, його структурної побудови необхідно проводити в тісному взаємозв’язку із вивченням сутності інтеграційних процесів, для повної та об’єктивної оцінки ефективності функціонування як окремих підприємств так і різноманітних інтеграційних об’єднань, галузей та національного господарства в цілому.

Рис. 1. Схема взаємодії цілей підприємства та кадрового потенціалу

Рис. 1. Схема взаємодії цілей підприємства та кадрового потенціалу

Аналіз розвитку концепцій управління персоналом можна виконати за табл. 1, що запропонована С. К. Мордовіним [4]. Дослідження показали, що концепція управління персоналом розвивалась та удосконалювалась паралельно з розвитком теоретичних основ менеджменту, і пройшла досить складний шлях від створення систем і механізмів дисциплінарного впливу до формування стратегії розвитку кадрового потенціалу.

Більшість науковців формулюють сучасну концепцію управління достатньо широко, підкреслюючи її відмінності за критеріями оцінювання ефективності (більш повне використання потенціалу співробітників, а не мінімізація витрат); за ознакою контролю (самоконтроль, а не зовнішній контроль); за формою організації (органічна, гнучка форма організації, а не централізована, бюрократична) тощо [5].

При цьому, вони відзначають наявність тенденції до підвищення ролі аналітичних функцій кадрових служб. Характерною сучасною рисою роботи з персоналом є прагнення до інтеграції всіх аспектів кадрової роботи, всіх стадій їх життєвого циклу з моменту прийому на роботу до виплати пенсійної допомоги.

Сучасний економічний розвиток вимагає структурних змін в побудові економічного потенціалу. До постійних складових економічного потенціалу (виробничого, інноваційно-інвестиційного, маркетингового, інформаційного тощо) доцільно додати інтеграційний потенціал.

Таблиця 1. Еволюція концепцій управління персоналом

Період

часу, рік

Основні проблеми

менеджменту

Ставлення менеджерів

до працівників

Діяльність з управління

персоналом

1

2

3

4

До 1890

Виробничі технології

Байдужість до потреб

Системи дисциплінарного впливу

з 1890 до

1910

Соціальне забезпечення працівників

Працівникам потрібнібезпечні умови праці та

можливості професійного росту

Програми з безпеки, урокианглійської мови, надихаючі програми

з 1910 до

1920

Ефективність задач

Працівникам потрібна

висока заробітна плата за умови зростання продуктивності праці

Дослідження рухів і витрат часу під час виконання певної роботи

з 1920 до

1930

Індивідуальні відмінності

Врахування індивідуальних відмінностей працівників

Психологічне тестування та консультування для працівників

1930–1940

Профспілкови й рух

Працівники як сила, що

протистоїть керівництву

Програми комунікації працівників, антипрофспілкові прийоми

1940–1950

Економічна безпека

Працівникам потрібен економічний захист

Пенсійні плани для працівників, плани охорони здоров’я, привілеї

1950–1960

Людські взаємини

Працівники потребують

врахування їх думки

Професійна підготовкаменеджерів (рольові ігри, навчання навичкам тощо)

1960–1970

Співучасть

Працівники потребують

участі в прийнятті рішень

Прийоми менеджменту щодо навичок співучасті

1970–1980

Складність завдань

Працівникам необхідна робота, що змушує їх вирішувати складні завдання і відповідає їх здібностям економічнихспадів і змін у технології

Збагачення посадових обов’язків, інтегровані групи постановкитаа вирішення завдань тощо

1990–2000

Зміни у професійному складі робочої сили та її дефіцит

Працівники потребують

більшої гнучкості робочого часу, пільг, кадрової політики

Стратегічне планування, правапрацівників, професійна підготовка, гнучка системапільг, комп’ютеризація тощо

2000–...

Диференціація виробництва на основі комп’ютеризації праці

Профілактика кризових ситуацій, інтелектуальне зростання

Соціальний прогрес, щовизначає потреби кожного, планування кар’єри

Джерело: [4].

При чому функції інтеграційного потенціалу підприємства можна розглядати як здатність підприємства до об’єднання, і з точки зору потреби об’єднання в підприємстві.

При визначенні передумов створення, задач, характеристик та особливостей інтеграційного потенціалу підприємства доцільно теоретично обґрунтувати умови розширення асортименту продукції, що виробляється, при реалізації продуктових ланцюгів – від виробників до споживачів при використанні сучасних організаційних форм їх взаємодії. Формування та розвиток інтеграційного потенціалу враховує ряд позитивних і негативних чинників, що сприяють ефективному використанню економічного потенціалу в цілому.

Позитивним фактором розвитку інтеграційного потенціалу є активне функціонування потенційних «точок зростання» в нових інтегрованих структурах черезсинтез стимулюючих імпульсів зверху (з боку держави) та ініціативних процесів знизу (капітал, менеджмент, зацікавленість трудового колективу) в напрямку пошуку прийнятних та ефективних форм співробітництва фінансового та виробничого капіталу.

Перешкодами використання інтеграційного потенціалу є в першу чергу організація їх без достатнього обліку об’єктивних умов, низький рівень кадрового потенціалу, низький рівень інвестиційної активності як підприємства, так і держави, недостатнє методологічне обґрунтування щодо оптимальності розмірів великих формувань в АПК, раціонального складу та співвідношення учасників цих формувань [6].

Але не зважаючи на перераховані труднощі та перешкоди, формування та використання інтеграційного потенціалу, його взаємозв’язок з іншими структурними компонентами економічного потенціалу через посилення взаємодії технологічно взаємопов’язаних підприємств та мобілізація виробничих та фінансових ресурсів на найбільш вигідних напрямках дозволить підвищити стійкість функціонування підприємств в ринкових умовах, покращати фінансово-економічні показники кожного з них та інтеграційного об’єднання в цілому.

Список використаних джерел:

1. Вольська В. В Формування механізму управління персоналом як фактор конкурентоспроможності підприємств / В. В. Вольська // Економіка. Управління. Інновації. – 2010 р. – № 2(4). – С. 23–25.

2. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия: учеб. пособ. / под ред. П. В. Шеметова. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2000. – 312 с.

3. Михайленко О. В. Характеристика інтеграційного потенціалу як складової економічного потенціалу / О. В. Михайленко // Тенденції розвитку економіки у 2014 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 31 січня 2014 р.): у 2-х ч. – Дніпропетровськ: Перспектива, 2014. – Ч. 2. – 132 с.

4. Мізюк Б. М. Стратегічне управління підприємством / Б. М. Мізюк. – Львів: Коопосвіта, ЛКА, 1999. – 388 с.

5. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 560 с.

6. Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку: монографія / А. А. Пилипенко. – Х.: ІНЖЕК, 2008. – 408 с.

7. Хомяков В. І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. – К.: Кондор. 2012. – 432 с.