«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

К. е. н., доц.Севастьянов Родіон Вікторович

Запорізька державна інженерна академія, Україна

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ СИНЕРГЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ

В сучасних умовах особливий науковий та практичний інтерес становить проблема впливу синергетичних переваг на розвиток потенціалу підприємства та ефективність його функціонування. Проблеми класифікації синергетичних ефектів розглянуто в працях І. Ансоффа, С. Мочерного, С. Федоніна, І. Рєпіна, О.Олексюка, В. Намонюка, В. Балабана, Т. Вашакмадзе, Е. Мартиросяна, А, Сергеева, С. Грибова та багатьох інших [1–8]. Незважаючи на велику кількість наукових публікацій в даній сфері, ще залишаються актуальні проблеми щодо уточнення особливостей класифікації синергетичних ефектів при злитті підприємств або при формуванні внутрішнього економічного механізму діючих підрозділів холдингу з урахуванням можливого розвитку потенціалу підприємства.

Метою даної публікації є визначення сутності поняття «ефект синергії», дослідження особливостей дії закону синергії та удосконалення класифікації синергії за формами, напрямами та корисністю.   Синергія (у перекладі з грецького – сприяння, співдружність, співучасть) – погоджена, взаємно підсилююча дія два або декількох підсистем, що збільшує впорядкованість (що зменшує ентропію) системи в цілому, внаслідок чого єдина система справляє більше враження, ніж всі її підсистеми окремо. У бізнесі синергія означає перевагу від спільної діяльності декількох підприємств (компаній) в порівнянні з їх розрізненою діяльністю.

В працях І. Ансоффа наведено результати досліджень, які свідчать, що очікуваний потенційний синергізм в результаті злиття та поглинань у більшості випадків повністю не реалізується [1, с. 124]. На думку українського вченого-економіста С. В. Мочерного синергія – це поява нової продуктивної сили або якісно нових джерел розвитку, підвищення ефективності діяльності в результаті поєднання окремих частин, елементів, факторів в єдину систему за рахунок системного ефекту [2, с. 359]. Єдиного визначення сутності синергії не існує. Це одне з дуже багатозначних понять. Наприклад, дослідник С. Ю. Грибов розглядає синергію як з точки зору злиття та поглинання, та і з точки зору внутрішнього економічного механізму діючих підрозділів холдингу із урахуванням можливого розвитку потенціалу підприємства [6, c. 421].

В якості критеріїв успіху дослідники розглядають такі можливі результати злиття та поглинання підприємств: збереження вартості, створення вартості та руйнування (втрата) вартості. Таким чином результатом створення вартості є комерційна, операційна, сервісна та/чи фінансова синергія [7, c 82].

Синергія за своєю сутністю пов`язана з елементами потенціалу підприємства. Узагальнюючи наведену в дослідженні інформацію, в роботі запропоновано наступну класифікацію видів, форм, напрямів та корисності синергії. З метою більш повного сприйняття студентами спеціальності «Економіка підприємства»наукового матеріалу з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» важливо систематизувати види форми і напрями синергії. Тому в роботі запропоновано систематизувати види, форми і напрями синергії.

В табл. 1 запропоновано удосконалити класифікацію складових поняття синергії.

Таблиця 1. Класифікація форм, напрямів та корисності синергії

Синергія

Форми

Напрями

Корисність

1. Автоматична

2. Канальна

3. Примусова

1. Позитивна

2. Негативна

1. Пряма

2. Опосередкована

В дослідженні розглянуто форми, напрями синергії та її корисність. До видів синергії, які доцільно розглядати можна віднести виробничу, інноваційну, інвестиційну, кадрову, управлінську, фінансову, операційну, маркетингову, функціональну синергії, а також синергію продажів та синергію збільшення вартості.

Ця класифікація дозволить студентам більш якісно опановувати тему «Формування потенціалу підприємства» при вивченні нормативної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для бакалаврів спеціальності «Економіка підприємства».

Кожен з відмічених видів синергії може реалізовуватися в автоматичній, канальній та примусовій формах. Автоматична форма означає, що взаємозв’язки встановлюються шляхом безпосередніх контактів між різними бізнесами. «Канальна» форма означає, що штаб-квартира корпорації повинна визначити і підтримувати ефективний спосіб комунікації між бізнесами для появи бажаної синергії. Примусова форма необхідна у випадках, коли вигоди від кооперації видно для корпорації в цілому, але неочевидні для окремих бізнесів.

Список використаних джерел:

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 519 c.

2. Економічна енциклопедія: у 3 т. / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Академія, 2002. – Т. 3. – 951 с.

3. Федонин О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / О. С. Федонин, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.

4. Намонюк В. Є. Ефективність міжнародних злиттів і поглинань в банківській сфері: роль синергетичних вигод / В. Є. Намонюк // Економічний простір. – 2008. – № 10. – С. 19–25.

5. Балабан В. А. Синергия: сферы проявления и источники получения / В. А. Балабан // Вестник Тихоокеанского государственного экономического университета. – 2006. – № 3. – С. 90–98

6. Грибов С. Ю. Особенности расчета синергетического эффекта в холдинге [Електронний ресурс] / С. Ю. Грибов. – Режим доступу: http://www.mmf.spbstu.ru/mese/ 2013/419_425.pdf

7. Вашакмадзе Т. Т. Модель управления стейкхолдерами в сделках слияний и поглощений [Електронний ресурс] / Т. Т. Вашакмадзе, Э. Г. Мартиросян, А. A. Сергеева // Электронныйжурнал Корпоративные финансы. – 2013. – № 2(26). – Режим доступу: http:// www.cfjournal.hse.ru/data/2013/08/12/1291483580/cfi_26_81_89_Vashakmadze.pdf

8. Севастьянов Р. В. Проблеми класифікації синергетичних ефектів в економіці / Р. В. Севастьянов // Зб. наук. праць: науковий вісник молодих вчених ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2011. – № 2(3). – С. 149–153.