«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 2

Бородинський Богдан Артемович, Білозерцева Вікторія Віталіївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ВИРОБНИЧУ ПРОГРАМУ ПІДПРИЄМСТВА

На підприємствах економічний аналіз має бути направлений на найбільш раціональне використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. Аналізгосподарської діяльності являє собою дослідження даних щодо виробництва продукції, тому як діяльність підприємства залежить від обсягу асортименту та якостівиготовленої продукції. Об’єктивну оцінку роботи підприємства стосовно випуску продукції неможливо дати без глибокого, всебічним визначення факторів, що маєтьвплив на виробничу програму. При аналізі виробничої програми треба використовувати такі дані: планові план з праці, матеріали про виробничу програму, розрахунок використання потужностей виробництва, а також план матеріально-технічного забезпечення, фактичні дані фінансового, статистичного та бухгалтерського обліку [2].

В ході дослідження виробничої програми вивчаються показники випуску і реалізації продукції в динаміці. Розраховуються темпи зростання виробництва іреалізації продукції у відносних показниках. Далі розраховуються відхилення фактичних показників обсягу виробництва і реалізації продукції від планових.

В Україні на сьогоднішній день важливо, щоб кожне підприємство було здатне не лише самостійно забезпечити випуск продукції в сумарному виразі, але і забезпечити її асортимент і структуру. При плануванні структури та асортименту, підприємство повинно вивчити ринкову кон’юктуру, а також спиратися на показники попиту. При оцінці якості продукції враховуються такі показники, як надійність, довговічність, техніко-експлуатаційні і технологічні показники, а також естетичні та дизайнерські властивості виробу [1]. Якщо це продукція високої якості, то вона за рахунок зростання її попиту на ринку буде сприяти збільшенню валового доходу.

Завданням аналізу є встановлення контролю над динамікою перелічених вище показників, проведення аналізу виконання плану за цими показниками, виведення відхилення показників. В результаті дається обґрунтована оцінка роботи підприємства.

Виробнича програма залежить від багатьох чинників, які можна згрупувати у три великі групи, спираючись на зміст виробничого процесу. Це фактори предметів праці, фактори засобів праці, фактори живої праці.

Обов’язковими складовими процесу виробництва, які взаємопов’язані між собою і взаємообумовлені, є забезпеченість підприємства робочою силою, основними засобами і матеріальним ресурсами, а також їх використання. Виходячи з цього, можна відзначити, що обсяг виробництва знаходиться в прямійзалежності від чисельності персоналу і продуктивності праці.

Від забезпеченості підприємства основними фондами залежить в значній мірі виконання виробничої програми і договірних зобов’язань. Ефективність використання основних засобів залежить від структури, складу, технічного стану і забезпеченості підприємства основними засобами. Пропорційна зміна обсягу виробництва продукції забезпечується зміною вартості основних виробничих фондів та віддачею від них.

Разом із з загальною оцінкою виконання плану матеріально-технічного забезпечення також проводиться аналіз відповідності наявих матеріалів за номенклатурою, обсягом, якістю, асортиментом, строками, комплексністю, пропорціональністю поставок до заключених договорів в розрізі постачальників. Вплив матеріалів низької якості на виробничий процес виявляється на основі рекламацій, актів, які пред’являються постачальникам.

Крім матеріаломісткості, до загальних показників використання матеріальних ресурсів відноситься коефіцієнт відходів або коефіцієнт корисного використання матеріалів. Даний показник визначається як відношення вартості повернутих відходів по ціні матеріалів і сировини до загальних їх витрат. На останньому етапі аналізу визначається вплив забезпеченості і використання предметів праці на обсяг виробництва продукції, а також визначаються резерви його підвищення [3].

Таким чином, на обсяг виробництва продукції впливає безліч факторів. Всі ці фактори відповідають за забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та заїх використання. До них входять використання робочого часу, продуктивність праці, укомплектованість підприємства робочою силою, забезпеченість підприємства основними фондами і їх використання, а саме, наявність необхідного обладнання, утримання, ремонт основних засобів, інтенсивність роботи обладнання, забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами (сировиною, матеріалами, паливом, запчастинами, електроенергією і т. д.) та їх використання [4].

В процесі аналізу доцільно виміряти кількісно вплив кожного фактору на обсяг виробництва. Завдяки такому аналізу є можливість визначити «вузькі» місця в роботі підприємства і розробити методи їх усунення.

Список використаних джерел:

1. Даніліна Є. І. Виробнича програма як основа відтворення оборотного капіталу / Є. І. Даніліна. – 2009. – № 4. – Вип. 1 (132). – C. 86–89.

2. Економічний аналіз: навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. – Тернопіль: Астон, 2010. – 624 с.

3. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г. В. Савицька. – К.: Знання, 2007. – 668 с.

4. Шило В. П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навч. посіб. / [В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна, А. Г. Темченко, О. М. Брадул]. – К.: Кондор, 2007. – 240 с.

5. Шепелев С. А. Механізм оптимальної підготовки та забезпечення виробничої програми підприємства / С. А. Шепелев, І. А. Воротягін. – 2012. – № 1 (199). – C. 92–97.