«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 3

Зейналова Зумруд Рафіківна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Складовою економічної політики у кожній країні є інвестиційна політика. Вихід України на міжнародний інвестиційний ринок як рівноправного партнера можливий за умови її стабільного економічного зростання. Тому постає проблема проведення ефективної інвестиційної політики.

Дослідженням інвестиційної політики в Україні присвячено багато наукових досліджень вітчизняних вчених, зокрема С. П. Запотоцького, Ю. Ю. Заволоки, О. Ю. Кононенко, А. Л. Мельничука, Л. М. Нємець та інших. Питанням інвестиційно-інноваційної діяльності у регіонах України присвяченні публікації В. Д. Олійник та О. Г. Топчієва, а також Ю. Д. Качаєва. Автори займалися оцінкою привабливості регіонів країни, проводили співставлення коефіцієнта еластичності інвестицій (співвідношення темпу приросту валового регіонального продукту до темпу приросту реальних інвестицій) з критеріями депресивності регіонів, а також виявленням закономірних взаємозв’язків інвестиційної політики та економічного розвитку [2].

Інвестиційна політика – це система заходів, спрямованих на стабілізацію відтворювальних процесів в економіці, зростання на цій основі виробництва,підвищення конкурентоспроможності національної економіки, галузей, окремих підприємств. Інвестиційна політика реалізує науково-технічну, промислову, соціальну, інноваційну політику держави з метою вирішення важливих задач у сфері державних перетворень [1].

Суб’єктами інвестиційної політики виступають держава, інститути ринкової інфраструктури, підприємства різних форм власності. Ефективність інвестиційноїполітики полягає в активній взаємодії зазначених суб’єктів та існуванням механізму узгодження інтересів кожного з них.

Одним з основних завдань інвестиційної політики є нарощення обсягів інвестиційних ресурсів, покращення її структури, зростання норм заощаджень на 20 % і більше у ВВП.

Останнім часом Україна досягає значних темпів економічного зростання серед країн Європи, що є важливою передумовою для збільшення інвестицій в її економіку, залучення іноземного капіталу.

Для забезпечення реалізації головного завдання інвестиційної політики необхідно:

– забезпечити розвиток ринкової інфраструктури;

– послаблення податкового навантаження на товаровиробника, оптимізація структури виробництва;

– спрощення реєстрації інвестицій;

– розвиток банківської системи, зменшення розміру кредитних ставок; розвиток фондового та страхового ринку; а також необхідно забезпечити відповідність грошово-кредитної та бюджетно-податкової сфери діяльності із завданнями інвестиційної стратегії;

– інтенсивне оновлення основних фондів за рахунок вдосконалення амортизаційної політики та прибутку підприємств;

– всебічний розвиток системи лізингу;

– зменшення витратного навантаження на економіку країни з боку незадіяних виробництв;

– впровадження новітніх технологій та забезпечити інформатизацію суспільства.

Інвестиційна політика визначає реальні джерела, напрями та структуру інвестицій в країну, здійснює ефективні заходи для виконання соціально-економічних, технологічних програм на різних рівнях, відтворення процесів на макро- і макрорівнях [3].

Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежить стан виробництва, положення та рівень технічного оснащення основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних та екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей та економіки в цілому.

Очевидно, що для економічного та соціального розвитку країни потрібна активізація інвестиційних процесів в Україні. Держава повинна всебічно сприяти розвитку інвестиційної діяльності, а саме: дотримуватися активної позиції щодо залучення інвестицій; підтримувати на державному рівні програми та проекти зарубіжних та вітчизняних інвесторів; створювати сприятливий інвестиційний клімат; партнерські відносини між державою та інвестором; розвивати інвестиційний ринок та сприяти його інтеграції у світовий простір. І все це буде позитивно впливати на покращення основних макроекономічних показників розвитку держави та зміцнять її позиції на світових інвестиційних ринках.

Таким чином, можна стверджувати: за допомогою економічних методів активізації інвестиційної політики та ефективного використання всіх джерел фінансування, а також при належному державному регулюванні інвестиційного процесу і його відповідному ресурсно-будівельному забезпеченні наша держава матиме всі можливості в інвестиційній сфері, щоб забезпечити процеси економічного оновлення і зростання.

Список використаних джерел:

1. Міжнародна інвестиційна діяльність: підруч. / Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2010. – 387 с.

2. Олійник В. Інвестиційно-інноваційна діяльність в регіонах України та показники її активності й інтенсивності / В. Олійник, О. Топчієв // Часопос соц.-економ. геог.: міжрег. зб. наук. праць. – Х., ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – Вип. 4(1). – С.  95–101.

3. Петренко Л. М. Теоретичні аспекти дослідження інвестиційної діяльності / Л. М. Петренко // Економічні науки. – 2012. – № 22. – С. 1–4.