«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 3

К. е. н., доц. Лизньова Анжела Юріївна, Мудрак Любов Анатоліївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

В умовах ринкової економіки підприємства не тільки здійснюють виробничий процес, спрямований на створення нової вартості, але й самі становлять певну вартість і є об’єктами купівлі-продажу, що зумовлює потребу визначення вартості підприємства і її підвищення. При цьому збільшення вартості бізнесу − один з найважливіших критеріїв сучасного ефективного управління. Теоретичні аспекти оцінки вартості підприємств досліджували відомі вітчизняні, зокрема: Г. І.Башнянин, М. І. Бондар, Л. А. Костирко, В. М. Костюченко, О. Г. Мендрул, А. Сарапіна, Н. В. Тертична, Л. М. Худолій, М. Г. Чумаченко, А. А. Чухно, Й. Яремко.

Так, за Методикою оцінки майна затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1103, чиста вартість цілісного майнового комплексу підприємства визначається за формулою [2]:

ЧВ  = ( Н  О  +  Вмп ) – ( З  +  Д  +  П  +  Дмп ), (1)

де Н  − вартість необоротних активів;  О  − вартість оборотних активів;  Вмп  − вартість витрат майбутніх періодів;  З  − вартість забезпечень наступних виплат і платежів;  Д  − вартість довгострокових зобов’язань;  П  − вартість поточних зобов’язань;  Дмп  − доходи майбутніх періодів.

Одним з найбільш відомих і перевірених практикою західних компаній підходів до оцінки бізнесу є метод, заснований на оцінці економічної доданої вартості. Метод оцінки і управління вартістю EVA (Economic Value Added) базується на концепції залишкового доходу, запропонованій Альфредом Маршаллом, яка через актуалізацію з боку інвесторів питань, пов’язаних з максимізацією доходу для акціонерів, набула широкого поширення. Розробником концепції є СтернСтюарт, активним впровадженням і реалізацією концепції займається Stern Stewart & Co. Суть концепції EVA виявляється в тому, що вартість бізнесу дорівнює сумі доданої вартості та балансової вартості чистих активів підприємства [1]:

В  =  ЧВ  +  EVA , (2)

де В  − вартість підприємства;  ЧВ  − чиста вартість активів.

Для розрахунку економічної доданої вартості ( EVA ) бухгалтерський показник «Чистий прибуток» має бути скоректований на величину так званих еквівалентів власного капіталу і поправки до бухгалтерських показників з точки зору їх ринкової оцінки:

EVA  =  ЧП  – ( А  –  NP ) *  WACC , (3)

де ЧП  − чистий прибуток;  А  − активи;  NP  − безвідсоткові поточні зобов’язання;  WACC  − середньозважена вартість капіталу.

WACC розраховується за наступною формулою:

WACC  =  Re  + / Rd , (4)

де E  − власний капітал;  V  − сукупний капітал;  Re  − норма прибутковості;  Rd  − ринкова норма прибутковості;  D  − позиковий капітал.

Вартість підприємства може бути підвищена за рахунок трьох груп заходів: підвищення вартості підприємства за рахунок зовнішніх перетворень (підвищенняздатності генерувати грошові потоки); підвищення вартості підприємства за рахунок розвитку внутрішнього потенціалу (підвищення здатності генерувати грошовіпотоки); підвищення вартості підприємства за рахунок фінансового інжинірингу (зменшення вартості капіталу).

Підвищення вартості підприємства за рахунок фінансового інжинірингу передбачає оптимізацію структури капіталу підприємства. Визначається поточна структура капіталу підприємства, вартість кожної складової джерел фінансування підприємства, визначаються оптимальні показники фінансової автономії та залежності; на базі проведеного аналізу визначається оптимальна структура капіталу. Відповідно до обраної структури ухвалюються рішення щодо необхідності залучення додаткового боргового чи власного капіталу.

Значення EVA вказує на ефективність чи неефективність діяльності підприємства у відповідному періоді [3]:

− EVA = 0 − підприємство функціонувало на рівні попереднього року;

− EVA > 0 означає приріст ринкової вартості організації над балансовою вартістю чистих активів, що стимулює власників до подальшого вкладення засобів в організацію;

− EVA < 0 веде до зменшення ринкової вартості організації. В цьому випадку власники втрачають вкладений в організацію капітал за рахунок втрати альтернативної прибутковості.

Для підвищення EVA можна підвищити ефективність управління активами, так можна зменшити величину запасів та скоротити терміни оборотності дебіторської заборгованості.

Список використаних джерел:

1. Бланк И. А. Управление использованием капитала / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 656 с.

2. Фінанси підприємств: підручник / [A. M. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.]. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.

3. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Н. В. Дацій. – Мін-во освіти і науки України, Запорізька держ. інженерна академія. – К.: ЦНЛ, 2007. − 274 с.