«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 3

К. е. н. Хачатурян Олена Сергіївна

Кіровоградський національний технічний університет, Україна

ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах глобалізації надзвичайно прискорюються процеси модернізації підприємств. Їх діяльність відбувається в умовах єдиного світового виробничо-споживчого середовища, яке формує кон’юнктуру ринку та суттєво впливає на особливості розвитку.

Практично сформоване глобальне суспільство, з його внутрішніми зв’язками, визначає необхідність формування та постійного оновлення, з метою піднесення на більш високий рівень, інтелектуально-інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств (ІІІП). Рівень ІІІП виявляється через створення підприємством конкурентоспроможного продукту, реалізація котрого забезпечує ресурсну основу його розширеного відтворення та розвитку.

Базисом успішної діяльності підприємства є його ІІІП. Причому, визначальним тут є його інтелектуальна складова, під якою розуміється сукупність інтелектуальних здібностей працівників (знань, умінь, інформації, цінностей, навиків і т. д.)  і можливостей їх розкриття, розвитку, використання і кота містить два субпотенціали: творчий потенціал; професійно-кваліфікаційний потенціал [2]. Проте, на сучасному підприємстві має місце і активно впливає на результати його діяльності й третійсубпотенціал – ступінь інтелектуалізації техніки та технологій, які використовуються при виробництві товарів або наданні послуг.

У відповідності до досягнутого рівня інтелектуального потенціалу підприємства за рахунок створення власними силами та залучених ззовні інноваційних техніки та технологій формується його інноваційний потенціал, який характеризується здатністю до:

- своєчасного виявлення актуальних інноваційних проблем, потреб та запитів потенційних споживачів;

- висування конкурентоспроможних ідей у галузі створення нових продуктів і технологій;

- забезпечення ефективного функціонування підприємства за рахунок найбільш раціонального використання інвестиційних можливостей;

-  забезпечення розроблення та реалізації стратегічної програми технічного й організаційного розвитку підприємства; прийняття рішень стосовно інновацій [1].

В інноваційному розвитку підприємства інвестиції відіграють вирішальну роль з точки зору розгортання на ньому відтворювальних процесів. І тут першочерговим є інвестиційна привабливість підприємств, котра забезпечується наявністю та реалізацією інтелектуально-інноваційного потенціалу. Тому у контекстіінноваційного розвитку підприємства та випуску інноваційного продукту інвестиційний потенціал відображує можливість і готовність підприємства до тих видів інвестиційної діяльності, які забезпечують досягнення інноваційних цілей.

Результатом успішної реалізації підприємством його ІІІП є створення та просування на ринку конкурентоспроможного інноваційного продукту, котрий може виступати комплексною характеристикою інноваційності підприємства. Наявність затребуваного конкурентоспроможного інноваційного продукту забезпечує й соціальний розвиток трудового колективу, що в свою чергу, не може не позначитися на економічному зростанні підприємства.

Список використаних джерел:

1. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Н. В. Краснокутська – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

2. Савєльєва Ю. М., Ващенко Н. В. Інтелектуальний потенціал підприємства як основа його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Ю. М. Савєльєва, Н. В. Ващенко. – Режим доступу:http//www.nauka.kushnir.mk.ua/?p=