«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 3

Шульженко Юлія Валеріївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Інвестиційний клімат держави – сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, які забезпечують і сприяють інвестиційній діяльностівітчизняних та іноземних інвесторів. Сприятливий інвестиційний клімат повинен сприяти захисту інвестора від інвестиційних ризиків.

Від ефективності інвестиційної політики держави залежить рівень стимулювання економічного росту. В економіку України необхідні додаткові фінансові вливання, які будуть активувати економічний розвиток.

За останні чотири роки, за даними Державного комітету статистики України, іноземні інвестори вклали в економіку України 20313,9 млн грн.

Таблиця 1. Інвестиції в економіку України за 2010–2013 рр

Інвестиції

2010

2011

2012

2013

За рахунок коштів іноземних інвесторів

4067,7

7196,1

5040,6

4009,5

Усього інвестицій в економіку України

189060,6

259932,3

293691,9

247891,6

Найбільшими країнами інвесторами за останні чотири роки є Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія (табл. 2).

Таблиця 2. Вкладення інвестицій в економіку України іншими державами

Країна

надходження

2010

2011

2012

2013

Млн дол. США

 % до підсумку

Млн дол. США

 % допідсумку

Млн дол. США

 % допідумку

Млн дол. США

 % до підсумку

Кіпр

9914,6

22,2

12645,5

25,6

17275,1

31,7

19035,9

32,7

Німеччина

7076,9

15,8

7386,4

15,0

6317,0

11,6

6291,8

10,8

Нідерланди

4707,8

10,5

4822,8

9,8

5168,6

9,5

5561,5

9,6

Російська Федерація

3402,8

7,6

3594,5

7,3

3785,8

7,0

4287,4

7,4

Австрія

2658,2

5,9

3423,1

6,9

3401,4

6,2

3257,5

5,6

Серед регіонів, що найбільш приваблюють іноземних інвесторів слід відмітити м. Київ за останні три роки сума інвестицій склала 186287,1 млн грн (або 25,12 %). Донецька область сума інвестиційних вкладень склала 82260,7 млн грн (11,09 %), Дніпропетровська область – 61857,6 млн грн (8,34 %), Київська область – 54172,8 млнгрн (7,3 %), Автономна Республіка Крим – 48842,3 млн грн (6,59 %).

Серед непривабливих регіонів України склалась наступна ситуація: м. Севастополь – сума інвестицій склала за останні три роки 3506,2 млн грн (0,47 %),Чернівецька область – 5972,6 млн грн. (0,81 %), Херсонська область – 6634,8 млн грн (0,89 %), Чернігівська область – 7237,47 млн грн (0,98 %), Житомирська область – 7502,1 млн грн (1,04 %).

Така ситуація показує, що інвестиційний клімат українських регіонів значно відрізняється. Подальше розшарування регіонів України за рівнем інвестиційної активності стає перепоною для формування єдиного господарського простору в країні, зміцнення господарських зв’язків [1].

У розрізі секторів економіки найбільш привабливими для інвесторів за останні чотири роки стали: переробна промисловість (16,11 %), добувна промисловість (9,57 %) та будівництво (13,91 %), виробництво електроенергії, газу та води (9,43 %), операції з нерухомим майном (10,77 %), діяльність транспорту та зв’язку (12,6 %), а інвестиції в сільське господарство склали лише 6,56 %.

На сьогоднішній день в Україні можна виділити цілу низку проблем, що перешкоджають поліпшенню інвестиційного клімату України:

- політична нестабільність;

- дефіцит бюджету, торговельного та платіжного балансу;

- ризики різкої девальвації гривні;

- складний бюрократичний процес отримання дозволів;

- відсутність сталої стратегії економічного і політичного розвитку;

- обмеженість державних підприємств, що підлягають приватизації, і в яких зацікавлені потенційні інвестори;

- незабезпечення усім суб’єктам економічних відносин, у тому числі й іноземним інвесторам, рівних економічних прав і свобод у здійсненні фінансово-економічної діяльності;

- складність податкової системи та суттєве податкове навантаження;

- необхідність державної підтримки при масштабних інвестиціях;

- слабо розвинена інфраструктура фондового ринку;

- недоступність багатьох інструментів залучення капіталу для середнього та малого бізнесу;

- нерозвиненість системи захисту інтелектуальної власності;

- високі кредитні ставки;

- відсутність надійної інвестиційної історії, що формується роками внаслідок успішних капіталовкладень інвесторів та інші [2, с. 30].

Україна має наступні інвестиційні переваги:

- значні ринки збуту;

- дешева і якісна робоча сила;

- стратегічне розміщення. Україна межує, з одного боку з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, а з іншого – з колишніми республіками СРСР: Росією і Білорусією. Таке розміщення відкриває для компаній, які працюють в Україні, доступ на ринки із загальним населенням близько 200 млн осіб. Через Україну проходять більшість наземних транспортних шляхів з Центральної до Східної Європи та Азії, країна має вихід до Чорного і Азовського морів, ряд річкових магістралей і розвинену систему аеропортів.

- різноманітність ресурсів. Україна є багатою на ресурси. У країні розвинена видобуток корисних копалин: вугілля, залізних руд, нафти і газу, солі і т. д. Одні з найкращих в Європі чорноземів [4].

Оцінивши значні недоліки, для їх усунення та з метою заохочення інвесторів працювати в Україні необхідно насамперед забезпечити:

- однакові умови діяльності місцевих та іноземних компаній;

- стабільності основних законодавчих актів щодо умов іноземного інвестування;

- широке поле для чесної конкуренції;

- ефективне антимонопольне законодавство, гарантоване урядом і правовою системою [2, с. 78];

- надійність, доступність та оперативність організаційного та інформаційного забезпечення залучення іноземних інвестицій тощо.

Серед основних факторів підвищення інвестиційної привабливості економіки України можна виділити наступні: створення нових та заохочення існуючих територій зі спеціальними режимами інвестиційної діяльності (вільних (спеціальних) економічних зон, територій пріоритетного розвитку, (технологічних парків); збільшення ринкового курсу акцій (вартості цінних паперів) провідних компаній регіонів особливо на вторинному ринку; зростання середнього рівня рентабельності галузей економіки, фондовіддачі; заохочення інвестиційної активності населення; зменшення податкового навантаження на інвесторів.

Список використаних джерел:

1. Боднар І. Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі / І. Р. Боднар // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 62–70.

2. Бутняров А. Сприятливий інвестиційний клімат країни – запорука залучення іноземних інвестицій / А. Бутняров // Ринок цінних паперів України. – 2008. – № 3–4. – С. 29–32.

3. Ворсовський О. Л. Шляхи підвищення фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємства / О. Л. Ворсовський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 7–8. – С. 128–133.

4. Гукалюк А. Ф. Інвестиційна привабливість як чинник підвищення конкурентоспроможності територій / А. Ф. Гукалюк, І. М. Іванович // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 167–173.

5. Дрич А. Основні засоби досягнення інвестиційної привабливості України / А. Дрич // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 4. – С. 40–41.

6. Електронний ресурс. – Режим доступу: http//www.ukrstat.gov