«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». >> Том 3

Д. е. н., проф. Катан Людмила Ігорівна, Чепіга Ольга Андріївна

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансова стійкість підприємства є передумовою стійкого функціонування галузі та запорукою фінансової стабільності держави. У свою чергу, виняткове місце аграрного сектора в національній економіці зумовлює необхідність забезпечення фінансової стійкості аграрних підприємств. Тому на сучасному етапі розвитку національної економіки проблема фінансово-економічного стану, платоспроможності підприємств аграрної галузі та питання забезпечення їх фінансової стійкості залишаються актуальними і викликають постійний інтерес як у науковців, так і у практикантів.

Серед різноманітності визначення підходів учених та практиків найбільшої уваги заслуговують два підходи до характеристики сутності фінансового механізму:

– перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють функціонування самих фінансів. Грошові потоки є матеріальним відображенням фінансових відносин. Організація цих потоків, порядок їх здійснення відбувається за конкретними правилами, напрямами, що і відображає фінансову «техніку», що формує сприйняття та розуміння фінансового механізму як організаційного відображення фінансових відносин;

– другий підхід полягає в тому, що фінансовий механізм розглядають як сукупність методів і форм, інструментів, прийомів та важелів впливу на стан і розвиток підприємства. Цей підхід відображає зовнішню дію функціонування фінансів підприємств, відображає фінанси як вирішальний фактор впливу апарату управління на економічний стан підприємства.

Управління фінансовою стійкістю підприємств є системою принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, які пов’язані із забезпеченням такого стану фінансових ресурсів, їх формуванням і розподілом, котра дозволила б підприємству розвиватися на основі збільшення прибутку та капіталу при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності, а також забезпечення та підтримання фінансової рівноваги підприємства.

Управління фінансовою стійкістю із застосуванням фінансового механізму може досягти необхідного результату лише за поєднання доцільно спрямованого взаємовпливу всіх його елементів. Для цього фінансовий механізм повинен забезпечувати:

– інтереси всіх суб’єктів фінансових відносин;

– зворотний зв’язок усіх елементів фінансового механізму: різних вертикальних і горизонтальних рівнів;

– своєчасність реакції елементів фінансового механізму вищого рівня на зміни, які відбуваються під впливом елементів нижчого рівня.

З огляду на зазначене вище, сутність механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства необхідно визначити як систему форм, прийомів, методів, норм, важелів і нормативів, а також нормативно-правового, програмно-технічного, інформаційного та кадрового забезпечення, за допомогою яких на підприємстві досягається такий стан фінансових ресурсів, їх формування, розподіл та використання, що дозволяє підприємству розвиватись на основі формування стійкої тенденції зростання прибутку при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності та за умови припустимого рівня ризику.

Таким чином, надзвичайність функціонування механізму забезпечення фінансової стійкості підприємств зумовлені колективною формою власності, багатогалузевою діяльністю підприємств та специфікою внутрісистемних фінансових відносин. Тому успішне функціонування механізму забезпечення фінансовоїстійкості підприємств потребує реалізації зваженої політики управління власними оборотними коштами; вибору ефективної політики управління грошовими потоками; організації внутрішнього фінансового контролю на підприємстві.

Список використаних джерел:

1. Бугай В. З. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства / В. З. Бугай // Держава та регіони. – 2008. – № 1. – С. 34–39.

2. Гринкевич С. С. Економічні основи стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах ринкових перетворень / С. С. Гринкевич, М. А. Михалевич // Науковий вісникНЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.5. – С. 112–115.

3. Мазуркевич І. О. Особливості оцінювання фінансової стійкості на підприємствах вантажного автомобільного транспорту / І. О. Мазуркевич //Держава та регіони. – 2008. – № 2 – С. 134–139.